Fredrikshald i 250 aar : 1665-1915 bind 1

Tilbake til bygdebøker i Østfold

Innhold

   Side
 I. HVORLEDES HALDEN BLEV TIL 1
 II. HALDEN SOM LADESTED 8
 III. HALDEN FAAR BEFÆSTNINGER 14
 IV. DET FØRSTE ANGREP PAA HALDEN (1658) 16
 V. ANDET ANGREP PAA HALDEN (FEBRUAR 1659) 21
 VI. TØNNE HUITFELDT OG HANS BEFÆSTNINGSARBEIDER 26
 VII. HALDENS BELEIRING I 1660 31
 VIII. HALDEN BLIR KJØBSTAD 44
 IX. FREDRIKSSTEN ANLÆGGES 52
 X. BYENS UTSEENDE I GAMLE DAGE 58
     Strandlinjen. Erobringer fra vandet. Havnen 58
     Broen 69
     Gater og bebyggelse. Det offentlige renhold. Haver og enger. Private og offentlige bygninger 73
 XI. FRA 1665 TIL KARL 12.s ANGREP 1716 104
     Fredsaarene. Byens brand 1667 104
     Gyldenløvefeidens tid. Byens 2den brand 1676 108
     Skatter og paalæg 110
     Os lægges under byen. Osgodsets historie 117
     Misnøie blandt Nordsidens indvaanere 122
     Tistedalen lægges under byen. Nye benaadninger 123
     Branden 1703 125
     Elleveaarskrigen begynder 127
 XII. KARL 12.s ANGREP 1716 131
     Rustninger. Kampen paa Kirkebøen 131
     Smaafegtninger. Angrep paa Svinesundsbroen. Svenskerne erobrer Sponviksskansen 134
     Angrepet 4. juli 1716 139
 XIII. TILSTANDEN I BYEN EFTER ANGREPET 150
 XIV. BELEIRINGEN 1718. KARL 12.s FALD 153
 XV. FREDSAARENE EFTER DEN STORE NORDISKE KRIG 167
     Tilstanden i byen efter krigen. Fremgang og velstand i 1730-40 aarene 167
     Nordsidens brand i 1759 170
     Vanskelige tider. Voldsomt skattetryk 172
     Politisk misnøie. Fredrikshaldensere i underhandling med den svenske konge 178
     Gode tider. Sterkt opsving 183
 XVI. FRA 1801 TIL KRIGSAARET 1807 184
 XVII. KRIGSAARENE 1807-08 188
 XVIII. NEDGANGSAARENE 1812-13 200
 XIX. NÆRINGSLIVET 203
     Trælasthandel og sagbruksdrift 203
     Svenskehandelen 225
     Smugleri 232
     Skibsfart 235
     Fabrikdrift 250
     Haandverk. Laugsvæsen 268
 XX. TO KUNSTMALERE I FREDRIKSHALD I 1700-TALLET 275
 XXI. TRÆK AV LIV OG SEDER. SOCIALE FORHOLD 278
     Drukkenskap og voldsfærd 278
     Forargelige optrin i kirken 282
     De militæres indlydelse paa forholdene 283
     Forbrydelser og straffe 285
     Forlystelser og adspredelser. Klubber 289
     Indbo og utstyr i byens ældste tid 292
     Klædedragt 295
     En rik fredrikshaldsborgers hjem omkring midten av 1700-tallet 298
     Forhold i 1700-tallets sidste halvdel. Omgangstone. Dramatiske interesser 302
     Fredrikshalds bidragsydere til universitetet i 1811 308
 XXII. OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE SLEGTER I FREDRIKSHALD 313
     Slegten Meng 313
     Den ældre slegt Stang 318
     Den yngre slegt Stang 320
     Slegten Colbjørnsen 326
     Slegten Wærn 330
     Slegten Blix 332
     Slegten Wiel 333
     Slegten Tank 336
     Slegten Anker 340
 XXIII. GAARDEN RØD 346
 XXIV. SKOLEVÆSENET TIL OMKRING 1800 358
     Undervisning i Haldens tid. Den gamle latinskole i Fredrikshald 358
     Den danske kristendomsskole 370
     Skoleforhold i Tistedalen 378
 XXV. KIRKEBYGNINGER 383
 XXVI. PRESTERÆKKER OG GEISTLIGE FORHOLD 395
     Sogneprester til Søndre Fredrikhald og Id 395
     Residerende kapellaner til Søndre Fredrikshald 398
     Sogneprester til Nordre Fredrikshald og Berg 400
     Residerende kapellaner til Nordre Fredrikshald og Berg 404
     Sogneprester i Fredrikshalds menighet 407
     Kapellaner i Fredrikshalds menighet 408
 XXVII. DET KIRKELIGE LIV 410
 XXVIII. KONGELIGE BESØK I FREDRIKSHALD I GAMLE DAGE 422
 XXIX. BORGERVÆBNINGEN 429
 XXX. LÆGE- OG SUNDHETSVÆSEN 448
     Barteskjærere og stadskirurger. Epidemier 448
     Apotekere 454
 XXXI. DEN KOMMUNALE FORVALTNING 458
     Magistraten og borgermestrene 458
     Byfogden. Politivæsenet 463
     Arrestlokalerne 469
     Fattigvæsenet 471
     de eligerede mænd 478
     Ombud 479
     Byens regnskaper 481