Hole bygdebok bind 1

Tilbake til bygdebøker i Buskerud

Innhold

      Forord       9
      Bygdebokforfatterens forord     12
     
  1  Årnesfjerdingen     15
     
  2  Vik  gnr.  192     20
          Eiere og brukere før 1700     20
          Nedre Vik  192/1     26
          Øvre Vik     33
          Øvre Vik  (Saravik)  13/6     34
          Vestre Vik  (Engebretsvik)  13/3    40
          Skog    42
          Seter    44
          Husmannsplasser under Nedre Vik    45
               Krokvik 45,  Stinastua 47,  Pålsestua 48,  Kringlebråten 49,  Langebru 49   
          Husmannsplasser under Øvre og Vestre Vik     50
  Grindbakken 50,  Bilibråten 51,  Gisti 51,  Sålerud 54,  Viksenga 54,  Rosterud 55,  Helgerud 55  
          Eiendommer og bruk utskilt fra Vik     55
  Viksbråten 55,  Sørenga 59,  Viksenga 61,  Blomhøi (Gisti) 62,  Søndre Vik 66,  Krokvik 71  
     
  3  Gjesval    72
   
     Nordre  Gjesval  gnr.  193    74
          Nordigarden  193/1    78
          Nerigarden  193/2    87
          Den østre gården  193/5     90
          Seter og skog    99
          Husmannsplasser under Nordre Gjesval  102
  Garntangen 102,  Strandjordet 103,  Nystua 103,  Hagahaugen I  104,  Hagahaugen II  105,  Hagahaugen III  106  
          Andre husmannsplasser under Nordre Gjesval   106
  Garntangen 106,  Jordet 109,  Nystua 111,  Strand 114,  Vilhausen 116,  Solstrand 116,  Odden 117,  Haugli 117,  Svingen 117,  Fjeldbu 118,  Rabben 118,  Knausen 118,  Toppenhaug 119,  Haugstua 119,  Blåsbort 120,  Høyby 120,  Blåveisen 121,  Haugen 121  
     
  4  Søndre  Gjesval  gnr.  194  122
          Søndre Gjesval  194/1  127
          Søndre Gjesval  194/2  134
          Seter og skog  139
          Gjesvang  194/7  141
          Husmannsplasser under Søndre Gjesval  144
  Åsplassen 144,  Åsenga (Åslund) 146,  Sanna 147   
          Andre eiendommer under Søndre Gjesval (Åslund 148)   148
     
  5  Kroksundødegården  gnr.  195   150
          Kroksundødegården blir delt  157
          Kroksundødegården vestre  16/1  157
          Sundet  (Øgardsvika)  16/2  161
          Kroksundødegården østre  16/4  167
          Øverjordet  16/5  172
          Øverjordet Vestre  16/7  175
          Kroksund  16/8  179
          Hole gamlehjem  195/16  185
          Skog og seter  186
          Husmannsplasser  (Orlangen 191)  190
   
  6  Sundøya  gnr.  196  192
   
  7  Fekjær  gnr.  197  201
          Fekjær (nordre)  197/3  205
          Fekjær (østre)  197/4  215
          Nerigarden Fekjær  197/2  218
          Fekjær (søndre)  197/1  224
          Husmannsplasser  231
  Fekjærstua 232,  Benterud 233,  Svartsteintangen 234,  Fekjæråsen 235,  Greteløkka 235,  Nyenborg 236,  Tajet 236  
          Skog og seter   236
          Andre eiendommer under Fekjær.  240
  Åsen 240,  Grantopp 241,  Solheim 242,  Østre og vestre Fekjærstykket 243,  Hylla 243,  Kjærås 243,  Lillebo 244,  Hjørne 244,  Fekjærstua 244  
          Hytteeiendommer utskilt fra Fekjær   244
   
  8  Storøya  gnr.  198/1  247
          Storøya blir krongods  249
          Brukere på Storøya inntil  1770  250
          På private hender fra  1649  253
          Strid om eiendomsretten  259
          Bygninger på gården  280
          Husmannsplasser  281
  Sundland 284,  Sjølyst 285,  Nøysomhet 286,  Blomsplassen 288,  Alvsplassen 289,  Hesselbergrønningen 289,  Gulsplassen 290,  Purkøya 290,  Geitøya 291,  Valtersbråten 291,  Bråten 292,  Kuskeplassen (Fergeplassen) 292,  Smittero 293,  Lien 293  
          Annen næringsvirksomhet   293
          Jakt og fiske  294
          Sagn og spøkeri  294
          Skog og seterbruk  295
          Hytter på festetomter  302
   
  9  Rytteraker  gnr.  198/2  305
          Husmannsplasser  324
  Lille Rytteraker 325,  Roberget 329,  Haugen 331,  Øvre Klaserud 331,  Nedre Klaserud 332,  Skauenga 332,  Andre plasser 333   
          Skog og seter   333
          Andre eiendommer under Rytteraker  334
  Valtersbråten 334,  Lille Rytteraker 334,  Lille Rytteraker II  335   
     
 10  Borgen  gnr.  199   336
          To gårder – Nedre og Øvre Borgen  344
          Nedre Borgen  344
          Nerigarden Borgen  199/6  345
          Sørigarden Borgen  199/1  350
          Nordigarden Borgen  199/5  356
          Øvre Borgen  199/7  364
          Borgestad  199/16  371
          Husmannsplasser  372
  Sandvika 373,  Børdalen 376,  Griserud 377,  Gisti 378,  Borgenbråten 379,  Borgentangen 380,  Tajet (Jonebingen) 383,  Østeng 383,  Toppenhaug 384,  Sandenga 384,  Tyribrenna 385  
          Skog   386
          Seterdrift  388
          Øvrige eiendommer under Borgen  389
  Engene 389,  Griserudmoen 390,  Djupvarp 390,  Østeng 391,  Bødalen 392   
     
 11  Løken  gnr.  200   393
          Kirkegods – bispegods – krongods  395
          Løken blir delt  397
          Øvre Løken  200/1  397
          Nedre Løken  200/3  404
          Husmannsplasser under Løken  412
  Bjørketangen 412,  Tørtberg 413,  Grindbakken 413,  Bjørkelunden 413,  Løkenstua 414   
          Bjørketangen  200/2   414
          Løken  200/4  418
          Skog og seter  423
          Eiendommer skilt ut fra Løken  423
  Løken skog 423,  Løken skog 424,  Løken skole 424,  Tørtberg 425   
     
 12  Bili  gnr.  201   426
          Husmannsplasser   434
  Biliberget 434,  Bilibråten 435  
          Skog og seter   436
     
 13  Rudsødegården  (en  del  av  gnr.  190  Østre  Rud)   437
          Nordre Rudsødegården  190/12  441
          Rudsødegården  11/5  446
          Et nytt bruk – Nordli  190/11  448
          Midtre Rudsødegården  190/6  449
          Søndre Rudsødegården  190/7  455
          Skog  462
          Seter  464
          Husmannsplasser  464
  Langerud 465,  Tangen 466   
     
 14  Kommunesenteret  Vik  med  boligområder   468
          Eiendommer ved Vik  469
  Solvik 469,  Burevik 471,  Holmen (Vik Torg) 472,  Arnestad 475,  Fredheim 476,  Linnerud 477,  Hole herredshus 477,  Tomtebu 478,  Mellomvik 478,  Vik skole 478,  Hagebu 479,  Solstad 479,  Sørhagen 480,  Vik søndre II  480,  Sørtun 480,  Soltun 481,  Viksveien 2  481,  Vik senter 482,  Gjesvik 482,  Steinsvik 483,  Steinsbu 485,  Grønvold 486  
          Vikshøgda   486
  Hole ungdomsskole 486,  Vikshøgda 487   
          Solbakken   490
  Solbakken 490,  Brattbakken 3  491,  Solbakken-feltet 491  
          Løken – Løkenmoen  494
  Elisenborg 494,  Granli 495,  Grindbakken 496,  Løkenhaugen 498,  Solhøi 499,  Solheim (Løkenstua) 499,  Veslebu 501,  Bakken 501,  Steinly 502,  Moen 502,  Skogly 503,  Moen III 504,  Hasselbakken 504,  Løkka 505,  Moløkka 506,  Tyriodden 506,  Fjelltun 506,  Retiro 507,  Skrenten 507,  Viklund 508,  Lundemo 508,  Ringebu 509,  Toppenhaugen 509,  Vikberg 510,  Utsikten 510,  Ragnebu II 511,  Bakkebo 511,  Slettebo 511,  Moløkka 512,  Nertun 514,  Bergeng 515,  Knausen 515,  Biliberget 516  
          Blomshøgda   517
  Furuly 517,  Solhaug 518,  Engstad 518,  Sannby 519,  Sandstad 519,  Gjerdingen 521,  Heggelien 521,  Østmo 522,  Borgeng 522,  Borglie 524,  Ragnebu 524,  Borgtun 524,  Bruvoll 525  
          Hytteeiendommer ved Vik   526
     
 15  Boligområdene  i  Kroksund  og  Rudsødegården   528
          Eiendommer i Kroksund  529
  Solvoll 529,  Solstua 530,  Solstad 531,  Fjellbu 531,  Jaraheim 532,  Fjellhaug 533,  Sjåheim 533,  Åsheim 534,  Vennebu 534,  Orlangen 535,  Tajet 535,  Karjolveien – Dokkertveien – Hjulmakerveien fra s.535  
          Eiendommer ved Tangen og Rudsødegården   549
  Sommerhvil 549,  Bjørkelund 550,  Tangen 551,  Skansen 552,  Mangslo 553,  Rustad 554,  Solheim 554,  Scala 555,  Sundby 555,  Ruudi 555,  Flebu 556,  Sommerhvil III 556,  Furukrullen 557,  Fjellhaug 558,  Lykkebo 558,  Krullen 559,  Askhaug 559,  Måltrøstlia 559,  Fjelli 559,  Gamleveien 2, 8 og 21  560-561, Sundli 561  
          Eiendommer ved Øgardsvika   562
  Fiskebu 562,  Roa 562,  Andebu 563,  Damli 563,  Morgen 564,  Furuhaugen 564