II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje

Lars Mørch
Forside
Forord
Lars Andersen Mørch
Knud Larsen Mørch
I. Maren Mørch og hendes familielinje
II. Lars Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Knud Kristian Mørch og hans familiegren
B. Tørger Mørch og hans familiegren
C. Alexander Mørch og hans familiegren
D. Emmich Hjerm Mørch og hans familiegren
E. Lars Marentius Mørch og hans familiegren
III. Ole Knudsen og hans familielinje
IV. Dorthea Knudsdatter Mørch og hendes familielinje
V. Eleonore Lovise Knudsdatter Mørch og hendes familiegren
VI. Karen Marie Mørch og hendes familielinjer
ad. 2. Carl Sundes efterkommere (Sundegrenen)
ad. 3. Nora Sundes efterkommere (Sandberggrenen)
VII. Anders Knudsen Mørch og hans familielinje
A. Jacob Mørch og hans familiegren
B. Eleonore Lovise Mørch og hendes familiegren
C. Andreas Mørch og hans familiegren
D. Johanne Magrethe Mørch og hendes familiegren
E. Johan Christian Mørch og hans familiegren
Lars Mørch var skibsfører fra Tønsberg før 1788. Vaaren 1788 flyttet han til Fredriksstad Forstad og blev her skibsfører, skibsreder, skibsbygger, grosserer og stor eiendomsbesidder samt en meget velstaaende mand. Han hadde skibsverft ved Glommen paa det sted, hvor Forstadens fisketorv nu ligger, og her bygget han ca. 1809 fregatskibet «Haabet» paa 215 kommercelæster, et efter datidens begreper meget stort skib. Hvor mange skibe han har eid vites ikke. I 1807 eide han bl.a. skibet «De forente brødre» og ved sin død foruten «Haabet» briggen «Fortuna», koffen «De 4 brødre» og halvparten av briggen «Emanuel». Av huse eide han et av ham selv omkring 1790 opført nyt hus med tilhørende stor kai ved Glommen, der laa paa hjørnet av Nygaardsgaten og Færgestedsveien til Kragerøen (nuværende matr. nr. 21), en stor gaard ved Forstadens torv (den senere Bruunegaard), den store eiedom St. Croix, som da laa i Glemminge, lyststedet «Frydenberg» i nærheten av Myragaten samt gaarden «Omberg» i Tune, som senere solgtes til føreren av «Haabet», skibsfører Lars Sunde.
 
Han førte et meget gjestfrit hus.
 
Foranstaaende fotografi av ham er tat efter et maleri, som eies av konsul Emil Mørch’s arvinger.
 
Han var gift 2 gange. 1ste gang 7de mai 1788 i Fredriksstad Forstad i madame Endresens hus med Maren Marie Holst, f. 10de mai 1763, d. 27de jan. 1812, datter av skibsreder? Tørger Holst, f. ukjendt, død ca. 1764, og hustru Antonette Bentsdatter (familienavnet kjendes ikke), der 27de mars 1767 i Drammen blev gift paany med skibsfører Christen Endresen, d. 1785 i hans 4de egteskap. 2den gang 10de septbr. 1820 gift med Anne Elisabeth Nielsen f. 1780, død ukjendt. I dette egteskab ingen barn.
 
Lars Mørch blev begravet ved sin første hustrus side paa gamle Glemminge kirkegaard like ved kirken. Deres gravplater ligger der fremdeles.
 
I 1811 skrev han sit navn:
 
I 1ste egteskap 5 sønner:
  1. Knud Christian, f. 2den mars 1789, d. 15de decbr. 1869
  2. Tørger, døpt 15de mars 1792, d. 7de jan. 1857.
  3. Alexander, døpt 7de oktbr. 1794, d. 12te febr. 1874.
  4. Emmich Hjerm, f. 25de aug. 1803, d. 30te decbr. 1885.
  5. Lars Marentius, f. 25de mai 1806, omkom paa sjøen 9de oktbr. 1865.