Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Bygdebok for Gaular bind 1

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Sogn og Fjordane

Innhold

 INNLEIING   15
  
 Naturtilhøve   17
 Verdsleg og geistleg inndeling   22
 Er desse inndelingane naturlege?   26
  
  
 GEOLOGIEN I GAULAR   35
  
 Berggrunnen   35
 av Finn J. Skjerlie 
  
 Innleiing   35
 Landskapet - eit resultat av geologiske prosessar   38
 Korleis berggrunnen er bygd opp   39
 - Grunnfjell   40
 - Askvollgruppa   44
 - Devonske avsetningar   46
 Kva berggrunnen har å seie for jordbruk og busetjing       49
 Kjelder   51
  
 Gaular under og etter siste istid   52
 av Eivind Sønstegaard 
  
 Furet værbitt over vannet   52
 Nettene blir lange, og kulda setter inn   53
 Dal, fjord og andre brespor   54
 Is på kryss og tvers   56
 Isen smeltar   57
 Og delar av havet vart til tørt land   60
 Om bresjøen på Birkeland, og Gaula som rann til Sognefjorden       62
 Lausmassane blir til   63
 Sand og grus, ein viktig ressurs   66
 Fjell som smuldrar - forvitringsjord   67
 Kvart fjell, kvar haug skal jamnast   69
 Istid - til inga nytte?   71
  
 Kjelder   71
  
 FØRHISTORISK TID I GAULAR   75
 av Sigrid H. Kaland 
  
 Steinalderen   76
 - Eldre steinalder   76
 - Yngre steinalder   80
 Bronsealderen   84
 Eldre jernalder   87
 - Den første jernalderen   87
 - Romartid   89
 - Gravskikk   91
 - Kontakt - handel   92
 - Samfunn og sosiale grupper   93
 - Folkevandringstid   93
 Yngre jarnalder   97
 - Garden og næringslivet   99
 - Handel og kontakt 105
 - Graver og status 108
 - Ekspansjon 116
 - Kult 116
 - Kristning 118
 - Busetnad 118
 Liste over forminne og funn frå Gaular 129
 Litteratur 134
  
  
 HØGMELLOMALDEREN 1050-1350 137
  
 Eit tidsskifte 137
 Kjeldene 137
 Kongemakt og kyrkje tek over etter høvdingen 139
 - Forsvaret - leidangen 139
 - Administrasjonen 142
 - Tinget 143
 Kristningsverket ledd i ein maktpolitikk 144
 - Kyrkjebyggjing 146
 - Prestane sin økonomiske og sosiale posisjon 146
 - Korleis merka folk flest den nye læra 149
Busetjing - endringar i høve til vikingtida  153
 - Gardane i Viksdalen 153
 - Gardane på Sande 159
 - Gardene i Bygstad 165
 - Bygda samla 173
 - Bruksdeling 173
 Folketal 175
 Næringstilhøve 176
 - Februket 177
 - Åkerbruket 177
 Kven åtte jorda 181
 - Leiglendingssystemet - landskyld og partseige 181
 - Utrekning av landskylda 184
 - Dei ulike jordeigarane 186
 - Lokalkyrkjegods 186
 - Klostergods 187
 - Kongsjord/stigtgods 190
 - Stormannsgods 191
 - Bondegods 193
 - Bygda samla 193
 Staten og kyrkja stiller krav 194
 Oppsummering 197
  
  
 SEINMELLOMALDEREN 1350-1500 - FRÅ VEKST TIL FORFALL 199
  
 Avfolking og øydegardstid 199
 Korleis få tak i busetnaden 199
 - Gardar som var i drift 204
 - Gardar som var øyde 205
 - Samanslåing i større driftseiningar 208
 - Bygda samla 211
 Landskyldfallet 214
 Nedgang i jordbruksproduksjonen 215
 Endringar i eigedomstilhøva 217
 Endringar i administrasjonen 220
 Oppsummering - krise for kven? 221
  
  
 PERIODEN 1500-1660 - NY VEKST 223
  
 Generelt 233
 Kjeldene 223
 Attryddinga 1500-1660 225
 - Dei gardane som var i drift ca. 1520 226
 - Attrydding i 1520-1560 - åra 227
 - Attrydding i 1570- og -80-åra 228
 - Attrydding etter 1600 230
 - Bygda samla 231
 Bruksdeling 234
 - Hadde bruksdelinga gått for vidt? 243
 Folketalsutvikling 247
 - Innflytting i 1570- og -80-åra 251
 - Kva regulerte folketalet? 252
 Næringstilhøve 255
 - Februket 255
 - Differensiering i 1660-åra 258
 - Husdyrslag/fóring 259
 - Åkerbruket 262
 - Skogbruket 268
 - Fiske og jakt 273
 - Andre næringar 277
 - Overskot - betalingsmiddel 278
 Eigedomstilhøva 279
 - Liner attende til høg- og seinmellomalder 279
 - Reformasjonen - endringar i eigedomstilhøva 279
 - Utrekning av skylda - landskyldvarene 279
 - Jordeigarane 280
 - Lokalkyrkjeleg gods 281
 - Sentralkyrkjeleg gods 283
 - Privatgods 285
 - Bygda samla 287
 Jordeigar og jordleigar - sosial struktur 288
 Dei ulike gruppene i bygdesamfunnet 291
 - Godseigarane 291
 - Sjølveigarar 291
 - Leiglendingar 292
 - Husmenn/strandsitjarar 298
 - Tenestefolk 301
 - Fattige 303
 - Kven fekk posisjonar i bygdesamfunnet 305
 - Kven vart leiarar for aksjonar 306
 Auka krav frå staten 307
 - Skattleggjinga - dei ulike skattane 307
 - Folk si skatteevne 311
 - Protestar i samband med skatten 315
 - Soldatutskriving 327
 - Kyrkja sine krav 336
 - Skatteflåing? 337
 Dei som sette krava ut i livet - øvrigheita 339
 - Futen 341
 - Sorenskrivaren 351
 - Soknepresten 352
 - Lensmannen 357
 Hadde folk høve til å påverke styresmaktene? 361
 Rettslege tilhøve 363
 - Valdssaker 365
 - Sedelegheitssaker 366
 - Straffene 367
 - Brotsverka generelt 371
 - Bygdetinget 373
 Eit avstengt samfunn? - kontakt utover 378
 Sosiale forhold - bonden og familien hans 380
 - Husa på garden 381
 - Våningshusa 384
 - Stabbur 387
 - Eldhus 387
 - Stall og fjøs 389
 - Løe 391
 - Smie 392
 - Kvern 392
 - Utstyr i samband med matlaging 394
 - Slitaren bak grytene - kvinnene 395
 - Klede 396
 - Verdisaker - gull/sølv 397
 - Bøker 400
 - Hadde folk gjeld? 400
 Oppsummering 404
  
 Mål, vekt og mynt 407
 Forkortingar 407
 Litteratur, kjelder etc. 408
 Register 414

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler