Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Bygdebok for Gaular bind 2

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Sogn og Fjordane

Innhold

 INNLEIING XVIII
  
 - Problemstillingar    XIX
 - Administrativ inndeling    XX
  
 FOLKETALSUTVIKLING   34
  
 Folketalet i perioden 1660-1800   35
 - Manntala og folketeljingane   37
 - Registrering over tid - kyrkjebøkene   38
 - Kyrkjeboka som kjelde   39
 - Stabilt folketal i perioden 1660-1801   42
 Folketalsutviklinga 1800-1865   45
 - Dei årlege svingningane i folketalet   45
 - Demografiske kriser   48
 - Krisa i 1741   48
 - Krisene i 1763 og 1771   50
 - Hunger eller epidemi?   50
 - Dei demografiske krisene på 1800-talet   52
 - Kolera i 1830- og -40-åra?   52
 - Dødsfall gjennom krigshandlingar   53
 - Færre døde   54
 - Kva konsekvensar fekk krisene?   55
 Befolkningsstrukturen   55
 - Alderssamansetjing   56
 - Kjønnssamansetjing   57
 - Ekteskapleg status   61
  
  
 RESSURSANE I BYGDA   62
  
 Jordbruket   63
 - Driftseiningar 1667-1800   64
 - Kvifor denne nedgangen   66
 - Driftseiningar 1800-1865   67
 - Den nye jordbrukaren - plassfolka   68
 - Bruksdeling/husmannsplassar   70
 - Kven hadde plassar   70
 Åkerbruket   73
 - Omfanget av korndyrkinga 1667-1800   73
 - Er utsædsoppgåvene til å stole på?   74
 - Åkerproduksjonen 1800-1865   77
 - Rammene for åkerproduksjonen   78
 - Krisa i 1740-åra   79
 - Krisa i 1770-åra   81
 - Kriseåra rundt 1810   83
 - Kornmagasin   85
 - Tiltak for å auke åkerproduksjonen   86
 - Utviding av åkerareala   86
 - Nye produkt-innføring av poteta   87
 - Nepeproduksjon   89
 - Betydninga av gjødsla   89
 - "Du skal ikke begjære din næstes gjødselvand"       91
 - Arbeidet med åkrane   92
 - Skifte i teknologi   93
 Grøfting   94
 Husdyrhaldet   95
 - Omfanget av husdyrhaldet   95
 - Kvalitet   98
 - Fòringsmåten   99
 - Vinter- og sommarfòr 101
 - Høyet frå innmarka 101
 - Utmarksslåtten 103
 - Andre fòrslag frå utmarka 106
 - Haustingsbruket arbeidskrevande 109
 - Utmarksbeita grunnlaget for husdyrhaldet 110
 - Stølane si betydning 111
 - Tida på stølen 116
 - Stølsromantikk? 116
 - Udyrplaga 118
 - Sjukdom i dyreflokken 119
 - Frå ekstensiv mot intensiv utnytting 120
 - Premiering av nye tiltak 120
 Eit landskap forma av bruken 122
 - Viken 122
 - Sande 123
 - Utmarksslåttar 129
 - Styvingstre 130
 - Beitemark 130
 - Andre ressursar 131
 Skogbruket 133
 - Tjøreproduksjon 137
 - Sal av ved 138
 - Nytten av andre treslag 138
 Handverk 139
 - Bøkringa 141
 - Konjunkturbestemt næring 142
 - Kor mykje betydde bøkringa 143
 - Sesongarbeid? 145
 - Sjølve arbeidet 148
 - Pryd- og stasting 149
 - Lagging 150
 - Tekniske nyvinnigar 151
 - Veving/strikking 152
 Fisket 154
 Handel og avsetning 158
 - Kvar leverte gardbrukarane varene sine? 161
 - Leveransar i byen 161
 - Transportmåte 164
 - Osen som eit sentrum 166
  
  
 OVERSKOTET FLYTTER UT 170
  
 Flyttinga på 1800-talet 172
 - Kvar flytta folk 173
 Flytting på 16- og 1700-talet 175
 - Sunnfjord og Bergen som reisemål 175
 - Kyrkjebøker og folketeljingar som kjelde til flytting?     177
 - Flytting til fjernare strok 180
 - Kartlegging av flytting blant konfirmantane 181
 Kvifor reiste folk frå Gaular 184
 - Dei som ikkje fekk gard 185
 - Ønskjet om friare tenesteforhold 185
 - Flytte eller bli husmann? 186
 - Var det noko som lokka? 187
 - Ammeteneste i Bergen 188
 Flyttinga førte til tenarmangel 191
 - Klager over tenestemangel 192
 - Forsøk på å stanse tenarane 195
 - Overføring av tenestefolk 196
 - Andre tiltak for å betre mangelen på arbeidskraft 198
 - Passtvang 200
 - Vart tenarmangelen betra 200
 - Soldatutskrivinga førte til tenestemangel 201
 - Sabotasje av tenestelova 202
 - Liveigenskap? 204
 Lagnaden til dei som flytte 205
 Innflytting 207
 Kulturell påverknad frå Bergen 208
  
  
 KARAKTERISTIKK AV BEFOLKNINGA 210
  
 Døden som ein del av kvardagen 211
 Sjukdommane 213
 - Nye sjukdommar på 1800-talet 218
 - Tiltak mot sjukdommane 219
 - Vaksinering 222
 - Hygieniske tilhøve 223
 - Arbeidet til Sundt 225
 - Innverknaden frå ammene 227
 - Skråtobakken si forbanning 228
 - Sunnheitskommisjonen sitt arbeid 229
 - Fagkunnskap 233
 - Eit tryggare tilvere? 235
 Frå vogge til grav 235
 - Barndom 235
 - Barnet i familien 237
 - Fosterbarn 238
 - Barndommen-eit liv i arbeid? 239
 - Marie Rennord si barndomsskildring 241
 - Oppdraging til å bli vaksen 243
 - Skulen 244
 - Ekteskap/familie 250
 - Forloving og giftarmål 252
 - Giftarmålsalder 253
 - Rituale i samband med giftarmålet 254
 - Familien som arbeidsfellesskap 257
 - Fødsel og barsel 259
 - "Uekte" barn 261
 - Familien som oppdragar 263
 - Alderdommen 265
 - Kårskipnaden 266
 - Dei fattige eldre 269
 - Kvinnene og eldreomsorga 270
  
  
 KVEN DELTE RESSURSANE 272
  
 Gardbrukaren 273
 Overgangen til sjølveige 274
 - Svanøygodset i oppløysing 276
 - Korleis skaffe kapital 278
 - Mange greidde ikkje kjøpet 280
 - Status etter salet av Svanøygodset 281
 - Den vidare prosessen fram mot sjølveige 282
 - Bergenske kjeltringar på jordsal 282
 - Leiglending/sjølveigar 285
 - Kor trygt sat så leiglendingen? 287
 Plassfolket 288
 - 1800-1865 - plassfolket kjem 294
 - Korleis definere husmannen 295
 - Rettane til plassfolka 298
 - Pliktene 299
 - Kva funksjon hadde plassfolka 300
 Ulikskapar melom Sogn og Sunnfjord 305
 Tenestefolka 306
 - Vilkåra for tenarane 310
 - Butilhøva 312
 Andre yrkesgrupper 313
 Fattigfolk 317
 - Omsorga for dei fattige 318
 - Kor mange fattige 322
 Korleis måle velstand 322
 - Skyldsetjing 324
 - Restansar på skatt 324
 - Forholdet folketal og ressursar 326
 - Utgangspunkt i eit gardsbruk 327
  
  
 NYE BØRER-PROTESTAR 332
  
 Skattelegginga 333
 - Soldatutskriving og nye skattar 334
 - Ekstraskatten i 1760-åra 336
 - Bråk i samband med ekstraskatten 338
 Postføring 339
 Skyssplikta 341
 Vegbygging 343
 - Postvegen Bergen-Trondheim 344
 - Vegstellet i meir organiserte former 346
 - Krav til vegane 346
 - Organiseringa av bygging og vedlikehald 348
 - Aksjonar mot vegarbeidet 351
 Ekstrabører i samband med fattig- og skulestellet 353
 Bråket på Eikeland 355
 - Følgjene av tumultane 357
 - Dommen 359
  
  
 FOLKESTYRE - BONDEMAKT 363
  
 Nye oppgåver for lokalsamfunnet 363
 Skulevesen 363
 - Organiseringa av skulen 366
 - Lærarane 367
 - Finansieringa av skulen 368
 - Kva kom ut av skuleordningane? 370
 - Skulen på 1800-talet 370
 Fattigvesenet 372
 - Organiseringa av fattigvesenet 374
 - Finansieringa av fattigvesenet 374
 Helsevesen 376
 - Jordmorskipnaden 377
 Sunnheitskommisjonen 378
 - Eigen distriktslege? 381
 Forlikskommisjonen 382
 - Kven vart medlemmer av det første kommunestyret? 383
 Lokalstyre gjennom formannskapslovene 385
  
  
 OPPSUMMERING 387
  
 Vedlegg 390
 Mål, vekt og mynt 394
 Forkortingar 394
 Litteratur og kjelder 395
 Rettingar til band 1 403
 Register 404

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler