Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Birkenes bind 3

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Aust-Agder

Innhold

 FORORD     5
   Bygdeboknemnda     5
  Ordfører Kristen K. Flaa     6
  Birkelandssangen     7
   
 BYGDA FØR OG NÅ   13
  Geologisk oversyn   14
  Fornminner   17
  Busetting   21
  Værlag   22
  Vekstlivet   25
  Birkenesmålet   27
   
 "FEDRENEKYRKJA I NOREGS LAND"   
  Kristningen av Agder   33
  Kirkebygg og prestekall   34
  En stat i staten   35
  REFORMASJONEN 1536    36
  Kirkens eiendeler   37
  Inntekter og utgifter   38
  Kirken på salg   39
  Stoltildeling 1776   41
  Sakristi blir bygd   43
  Ny stoltildeling   44
  Krav om ny kirke   46
  Det blir bygging   47
  Steinkirken rives   48
  Nykirken vigsles   50
  Oppvarming og lys   51
  Gamle kirkestier   53
  På kirkebakken   54
  "Folket forsamles - -"   54
  Kirkegården   56
  Prestestuen   57
  Kirketjeneste   59
  Kirketilsyn   60
  Communikantpenger og kongetiende       61
  Orgel og salmebøker   62
  Altertavle og kirkeklokker   63
  Søndagsprekener på heiene   63
  Eget sognekall?   63
  Bedre neste gang   64
  Vedlikehold   65
  Prydelser   66
  Menighetsråd   66
  Kirkekampen   67
  Kirken 100 år   68
  Minnedager   70
  Bårehus   71
  Utvidelse av kallet   71
  GEISTLIG BETJENING   72
  Prester i katolsk tid   72
  Fra reformasjonen til kallet blir delt   73
  I eget sognekall   87
  Klokkere, organister og kirketjenere   90
  "Gå derfor ut -  - "  misjonærer   91
   
 SKOLESTELLET    94
  Målsetting og framvokster   94
  Pietismens skolemønster   95
  Skoleloven 1739   96
  Motstand og utsettelse   97
  Utdanning av lærere   97
  Distriksinndeling og de første skoleholdere        97
  Eidsvollsverket og skolen   99
  Viktig skolemøte 1825 100
  Landsskoleloven 1827 101
  Overhøringer 102
  Skoleordning 1839 103
  En forsøksordning 105
  Lønn og utregningsmåter 105
  Forsømmelser 105
  Strid om bedre kretsordning 107
  Fast skole? 108
  Lærermangel 112
  Kontakt skole - heim 113
  Demokratisk ansvar 116
  Skoleloven 1860 117
  Kretsinndelinger 118
  Utvidet fagkrets 119
  Lærere siste halvdel av 1800-tallet 120
  Mot fastere ordning 122
  Første skolehus 122
  Egne skolehus i kretsene 123
  Birkenes (Mollestad) 122
  Birkeland 125
  Åbel 129
  Svaland (Ås) 133
  Sirekilen (Klepp) 135
  Håbesland og Holte 137
  Flå og Senumstad 140
  Vestheia (Mosfjell) 143
  Læremidler 145
  Lesebokstriden 146
  Skolebibliotek 147
  Sammenslåing av kretser? 148
  Lærrinner i skolen 148
  Korporlig straff 149
  Reinhold 149
  Målformer 150
  Videreutdanning 151
  Et forslag 151
  Folkehøyskolen 152
  Sørlandets Kristelige Ungdomsskole 153
  Realskole- og Gymnasklasse 154
  Framhaldsskole 155
  Kommunal realskole 156
  9-årig enhetsskole 156
  Videre planer 157
   
 HUS OG HEIM  158
  Byggemåter 158
  Oppvarming 159
  Bryggerhus og uthus 161
  Innbu 161
  Belysning 163
  Klesdrakt 163
  Annet utstyr 164
   
 BYGDESTYRING  166
  Framvokster 166
  Formannskapsloven 1837 167
  Skatter og ytelser 169
  Andre oppdrag 169
  Øst eller vest? 170
  Økonomi og skattegrunnlag 173
  Treg innbetaling 173
  Konsesjoner 174
  Rasjonering 175
  Harde år 176
  Krig og okkupasjon 177
  Ny bygdestyring 177
  Frigjøring og fred 178
  Kommunen og rusdrikkspørsmålet 179
  Utbygging av fellesgoder 180
  Lov og rett 183
  En hard lensmann 185
  Lofthusbevegelsen 186
  Valgordning 186
  Ordførere i Birkenes 188
  Lensmenn 190
  Kommunekasserere 190
   
 HELSESTELL OG FORSORG 192
  Husråd og bygdedoktere 192
  Helseloven 1860 195
  Felles kommunelege og distriktslegeordning     196
  Jordmødre 197
  Forsorg i eldre tid 198
  Fattigkommisjoner 199
  Legdordning 199
  Sosial stønad 200
  Fordeling av utgifter 202
  Fra Pleieheim på Flakk til Birkenesheimen 205
   
 BYGDENÆRINGER OG ARBEIDSLIV  209
  Jordbruk:  Eiendomsforhold og drift 209
  Støttetiltak 210
  Fra korn til ku 213
  Faglig hjelp 213
  Meieridrift 215
  Strukturendringer 216
  God ambod 217
  Konjunkturfall 218
  Siste verdenskrig og siden 219
  Hagebruk 219
  Birøkt 220
  Skogbruk:  I eldre tid 221
  Restriksjoner 222
  Sagbruksdrift 223
  Skipsvyrke og kolbrenning 224
  Salgsmuligheter 226
  Krise og krakk 228
  Skoglaget 228
  Tvangshogst 230
  Oppgang 230
  Avvirkning 231
  Jakt, fangst og fiske 232
  Fra håndverk til industri 238
  Handelsforhold:  Byprivilegier 242
  Handelsloven 1842 242
  Landhandler 243
  Birkelands Forbruksforening 244
  Birkenes Sparebank 245
   
 BYGDELIVET  249
  Naboforhold 249
  En folkefiende 250
  Kirkens reaksjon 251
  Åndelig vårløysing 252
  Bedehuset blir bygd 253
  Foreningsliv vokser fram 254
  For NMS 257
  Kristelig ungdomsforening 258
  Kinaforening 258
  Særmerkte forkynnere 260
  Ymse misjonslag 263
  Indremisjonsforeninger 264
  Søndagsskole 265
  Speidere 266
  Edruskapsarbeid 267
  Frivillig fattigpleie 270
  Diakonisseforening 270
  Sanitetsforening 272
  Vanførelag og Blindeforening 274
  Husmorlag, Bondekvinnelag 275
  Landboforening og Bondelag 276
  Sang og musikkliv:  Sangkor 278
  Salongorkester og hornmusikk 278
  Guttemusikken 281
  Folkebiblioteket 283
  Folkeakademi 287
  Ungdomslaget 287
  Idrettslaget 290
  Skytterlaget 292
  Motstandsrørsla 294
   
 SAMFERDSEL  301
  Veiplikter før 301
  Sambandsveier innetter og utetter 302
  Mollestad - Vassbotten 301
  Ferging ved Mollestad 303
  Håbelandsheia 304
  Røynås 306 306
  Mosfjell 306
  Svalandsheia 308
  Drangsholt - V. Molands grense 309
  Tveite 310
  Birkeland - Åmlisund 310
  Hagestad - Spjotte 311
  Risdalsveien 312
  Risvann og a. s. 313
  Bruer 314
  Vedlikehold 315
  Kjøreredskap 315
  Skyssordning 316
  Bilferdsla 318
  Jernbanesaken 320
  Postordning 323
  Telefonsamband 324
  Tømmerfløting 325
   
 INN OG UTFLYTTING  329
  Flytting bygdimellom 329
  Til Amerika 330
  Amerikabrev 330
   
 FOLKEMINNE  335
   
 Kilder  341

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler