Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Bygdebok for Gaular bind 3

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Sogn og Fjordane

Innhold

 INNLEIING   19
 - problemstillingar   19
 - endring av grensene   20
 - deling av Gaular i tre?   21
  
 Folk og samfunn ved midten av 1800-talet       25
  
 PERIODEN 1865-1940 - Den nye tida melder seg      27
  
 Folketalsutviklinga   28
 - den demografiske overgangen   29
 - nedgangen i fødselstalet   30
 - færre døde   32
 - alderssamansetjing   34
 Flytting   34
 - utvandringa   37
 - dei første som reiste   38
 - kven reiste   38
 - omfanget av utvandringa   39
 - kvifor reiste dei   42
 - lagnaden til emigrantane   45
 - dei som kom heim att   46
 - flyttinga til Bergen   48
 - flyttinga til andre stader   49
 - opphoping av folk under andre verdskrigen   51
 - by og land   51
 - evakuering frå Bergen?   52
  
 Rift om brødet?   53
 - dei som ikkje fekk gard   54
 - veg- og anleggsarbeid   56
 - fattigdom?   58
 - arbeidsløysa skapte fattigdom   62
 - problem med å betale skatten   64
 - forskjel på folk?   65
  
 Levebrødet   67
 - jordbruket   67
 - takst på naturen-matrikkelforarbeidet i 1860-åra      67
 - dei andre kjeldene   67
 - bonden blir forretningsmann   68
 - utskifting og oppløysing av tuna   69
 - nye driftseiningar   70
 - bureisingsbruk   71
 - nydyrking   72
 - bruken av jordbruksarealet   75
 - auka produktivitet   76
 - mekanisering-nye reiskaper og produksjonsmåtar      77
 - husdyrbruket   79
 - spesialisering innan husdyrbruket   80
 - færre dyr og betre fòring   81
 - nye husdyrrasar   82
 - gamle driftsmetodar framleis i drift   85
 - samvirketiltak   86
 - meieri   87
 - smørlag   88
 - slaktelag   90
 - innkjøpslag   91
 - skiping av sparebank   91
 - krig og tvangspålegg   92
 - vanskelege år i mellomkrigstida   94
 - gjeldskrise?   94
 - priskrise   96
 - løysing på mjølkeproblemet   96
 - nye næringar i kjølvatnet av krisa   97
 - skogsprodukt   99
 - tilvirking av skogsprodukt 100
 - handverket-småindustri i det store 102
 - fleire tønnefabrikkar 103
 - gullalder under første verdskrigen 105
 - velstand 107
 - Bygstad som sentrum 108
 - etterkrigskrise 110
 - vedhogst 111
 - husflidproduksjon 112
 - ferkvassfiske 112
 - engelske laksefiskarar 113
 - ekstrainntekter for folk i Bygstad 115
 - regulering av fisket 117
 - havfiske 117
 - industrireising 118
 - firmaet O.A.Lunde 118
 - J.L.Njøsen si verksemd 120
 - Johnsens fargeri 123
 - servicenæringar 124
 - omsetning-produkt for sal 124
 - samferdsle 125
 - turisttrafikken pressar fram betre vegar 127
 - postvegen Vadheim-Førde 129
 - Gaularfjellsvegen 129
 - bilane kjem 131
 - problemet med grindar 133
 - kommunikasjonar sjøvegen 134
 - planane om jernbane 138
  
 Ei ny tid 139
 - sikring av helsetilhøva 139
 - sjukdommane 140
 - tuberkulosen 142
 - spanskesjuka 143
 - andre sjukdommar 144
 - nedgang i barsel og spebarnsdødelegheit 145
 - betring av hygienen 146
 - reint vatn 151
 - kosthaldet 153
 - butilhøve og hygiene 155
 - andre bustader 158
 - lus og lopper 158
 - legedekninga 159
 - eigen distriktslege 160
 - folk sine haldningar til doktoren 162
 - skepsis til skulemedisinen 162
 - anna helsepersonell 163
 - arbeidet blant skuleborna 164
 - tannhelse 165
 - skulene ein viktig del av kvardagen 166
  
 Det lokale styringsorganet 170
 - gamle funksjonar overtekne av kommunen 170
 - kommunestyret får større makt 171
 - bruken av stemmeretten 172
 - allmenn stemmerett 173
 - korleis røysta folk i Gaular 175
 - kommuneøkonomien 176
 - svikt i skatteinngangen 177
 - gjelda under kontroll 179
 - statens som hjelpar 179
 - staten som refsar 182
 - dei kommunale oppgåvene 183
 - skulevesenet 183
 - pigeinstituttet på Sande 186
 - velferdspolitikken 186
 - eldreomsorga 187
 - forsorgskommunen 188
 - vegbygging 189
 - bygdevegane 190
 - kyrkja 193
 - eige kommunehus 194
  
 Individ og fellesskap 196
 - det gamle systemet går i oppløysing 196
 - nye samversformer 198
 - dei ulike organisasjonane veks fram 199
 - bondevenforeningane 200
 - kven var medlemmer 200
 - arbeidsoppgåver 201
 - bevisstgjering av folk 202
 - bondeleiaren Johan Skagen 204
 - lekmannsrørsla 204
 - dei første misjonsforeningane 206
 - oppsving for misjonsarbeidet 206
 - lekfolk inn i forkynninga 209
 - misjonen - ei kvinnerørsle 211
 - emissærar og vekkingar 213
 - basaren 215
 - bedehuset 216
 - strid mellom lekfolk og prest 216
 - strid på lokalplanet 217
 - striden toppar seg 219
 - andre trussamfunn 221
 - "den mørke kyststripa" 222
 - kampsaker 222
 - alkoholspørsmålet 224
 - fråhaldslag 225
 - strid nynorsk/bokmål 228
 - tilbake til riksmålet 230
 - språket i administrasjonen 232
 - strid om Blix-salmane 232
 - den frilyndte ungdomsrørsla 233
 - skulen som samlande faktor 235
 - skulen som splittande faktor 236
 - skulen som konkurrent til arbeidet heime 237
 - motsetningane slær ut i open strid 238
 - Hetlesaka 239
 - bakgrunnen 239
 - bevisføringa 241
 - Hetlesaka levde vidare 242
 - oppattaking av saka 243
 - nabostriden i Eldalsdalen 244
 - eigen mentalitet? 245
  
 PERIODEN 1940-1990 - Omforming og tilpassing 249
  
 Folketalsutviklinga 250
 - den store flyttesjauen i 1950- og -60-åra 252
 - kven flytte 253
 - kvar reiste utflyttarane 254
 - kvifor reiste folk 256
 - resultatet av flyttesjauen 259
 - forgubbing 262
 - utflyttinga held fram 263
 - utarming av bygdesamfunnet 264
 - sentrum/periferi i kommunen 266
 - pendling 266
 - negative sider ved pendling 269
 - jordbruks- og pendlarkommune? 269
 - liner attende til tidlegare flytting 270
  
 Det regulerte jordbruket 272
 - tvangsleveransar under krigen 272
 - regulering etter krigen 274
 - lønnsemda i høgsetet 276
 - forsøk med prøvebruk 276
 - tiltak 278
 - resultat 279
 - det berekraftige bruket - strukturrasjonalisering 279
 - bruksutviklinga 281
 - garden som bu- produksjonsstad 282
 - omslag midt på 1970-talet 283
 - kven greidde seg 285
 - den nye jordbrukaren 286
 - faretruande signal 287
 - husdyrbruket 288
 - spesialisering innan husdyrbruket 288
 - nye rasar og betre fòring 289
 - frå sommar- til vinterproduksjon 290
 - husdyrgjødsla-frå ressurs til problem 291
 - arealbruk 292
 - nedgang i utnyttinga av utmarka 293
 - endra landskap 297
 - mekanisering 298
 - kva utløyste mekaniseringa? 300
 - finansiering 302
 - sentralisering av meieria 302
 - Bygstad meieri 305
 - større einingar 307
 - skogbruket 308
 - vasskraftressursane 310
 - private kraftverk 310
 - den kommunale kraftforsyninga 312
 - utbygging av Gaularvassdraget? - norsk rekord i lang sakshandsaming      313
 - Gaulasamskipnaden av 1919 314
 - Ålfotenskandalen 316
 - ikkje utbygging på grunn av Ålfotenskandalen 316
 - Gaula på ny på kartet-eigedomsretten til vassdraget 317
 - den første søknaden 318
 - søknaden endra 321
 - statlege planar 322
 - "dette store byggeprosjektet rommer nesten alle de konflikter som tenkes kan."     322
 - Gaula prøveklut for regjeringa 324
  
 Velferdsstaten 327
 - krise i forsyninga under verdskrigen 327
 - rasjonering 328
 - hamstring 328
 - bytting av varer 329
 - ekstraarbeid for husmora 330
 - matauk 331
 - lus og lopper 332
 - rasjoneringa held fram etter krigen 333
 - helsestasjonar og spebarnskontroll 334
 - dei store sjukdommane på retur 335
 - skuleundersøkingane 336
 - motstand mot vaksinasjon 337
 - betring av kosthaldet 337
 - betring av tannhelsa 338
 - betring av butilhøva 340
 - betring av dei sanitære tilhøva 340
 - lettare for husmora 342
 - innlegging av vatn 343
 - innlegging av straum 345
 - nye tekniske hjelpemiddel 346
 - materielle endringar 347
 - fritid 348
  
 Nye rollar 352
 - levebrød 352
 - familien sin endre posisjon 352
 - arbeidsdeling mellom kjønna 354
 - ny livsstil 356
 - barna sin nye situasjon 358
 - overtaking av gard 361
 - frå små vaksne til sjølvstendig barndom 363
 - skulen overtek kvardagen 366
 - fritida blir organisert 368
 - dei eldre sin endre posisjon 370
 - frå kårskipnad til plass på sjuke- og aldersheimen 371
  
 Velferdspolitikk og kommunestyring i etterkrigstida 373
 - partiet og veljarane 373
 - kvinnene sitt inntog i kommunestyresalen 374
 - det økonomiske grunnlaget 377
 - store innvesteringar 379
 - kommunen på ny velferdspioner 380
 - kommunen meir synleg 380
 - skulevesenet 381
 - sentralisering av skulane 382
 - prosessen tek til 383
 - sentralskule for Bygstad 384
 - sentralskule på Viksdalen 387
 - ungdomsskule på Sande 390
 - helse- og sosialteneste 392
 - eldreomsorga 393
 - helsepersonell 394
 - barnehagedrift 395
 - tekniske oppgåver 396
 - kommunikasjonane 398
 - nærings- og ressursforvaltning 401
 - utbygging av Gaularvassdraget? 401
 - varige arbeidsplassar 403
 - avtalen med fylket 405
 - partia sine standpunkt 406
 - striden deler bygda i to 407
 - kva meinte folk flest 408
 - striden hardnar til 409
 - finst det kommunalt sjølvstyre? 411
  
 Samarbeid og motsetningar under og etter krigen 413
 - samhald mot ytre fiendar 413
 - tysk åtak og mobilisering 414
 - okkupasjonen 415
 - få gjekk i fienden si teneste 417
 - russisk fangeleir på Langeneset 418
 - luftslaget over Førdefjorden 419
 - nye samversformer 421
 - finst dugnadsånda framleis? 421
 - kyrkja som samlande element 424
 - strid om verdiar 425
 - striden om Bygstad samfunnshus 425
 - er det synd med folkeviseleik? 427
 - andre verdispørsmål 428
 - sentraliseringspolitikken skaper strid 429
 - avmakt overfor dei styrande 431
  
 Folk og samfunn i 1990-åra 432
  
 Vedlegg 435
 Forkortingar 436
 Litteratur og kjelder 437
 Register 444

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler