Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Hole bygdebok bind 2

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Buskerud 

Innhold

          Forord    9
          Forfatterens forord   11
   
     Steinsfjerdingen    13
  
     Mo  gnr.  180   18
          Gravhauger og oldfunn   19
          Veier   20
          Brukere/eiere   22
          Bygninger på gården   45
          Møllebruk   47
          Annen næringsvirksomhet   48
          Sagn/spøkeri   49
          Jakt/fiske   49
          Skog   49
          Seter   51
          Husmannsplasser   53
              Kastet 57,  Rønningen 65,  Hanserud 67,  Løkka 72,  Askim 73,  Høymyr 74,  Øderå 77,  Valbekken 77  
   
     Øderå  gnr.  180/3    79
          Husmannsplasser   88
          Skog og seter   90
          Eiendommer utskilt fra Øderå   91
           
     Gile  gnr.  180/46   92
          Søndre Gile  (Pers-Gile)  gnr. 6/1   96
          Søndre Gile gnr.  6/3   98
          Skog 103
          Seter 105
          Andre eiendommer under S. Gile 106
 Gatevold 106,  Gatestuen 107,  Erikstad 107 
   
     Bjørnstad  gnr.  181  108
          Søndre Bjørnstad 116
          Midtre Bjørnstad 119
          Nordre Bjørnstad 121
          Fra 1894 - igjen én Bjørnstad-gård 124
          Skog 129
 Åbborås-Manaskaret 129,  Skarpsnoåsen-Sønsterudelva 130,  Sollihøgda 130  
          Seter  132
          Husmannsplasser 132
 Bjørnstadgata  (Juls) 133,  Bjørnstadmyra 135,  Vekkern 136,  Løkka 137  
          Eiendommer utskilt fra Bjørnstad  137
 Bjørnstad skolejord 137,  Volgaard, Amindrud og Slette 140,  Smedstad 140,  Sollihøgda kapell 140,  Bjørnetun 141,  Knausen 142,  Borgly 142,  Sletta 143,  Gångjordet 144,  Bjørnebo 144 
   
     Bjørke  gnr.  182  og  183 145
  
     Vestre  Bjørke  gnr.  182 147
          Vestre Bjørke Oppigarden gnr.  182/1 152
          Vestre Bjørke Bortigarden gnr.  182/3 160
          Bjørke Vestre gnr.  182/4 168
          Bjørke Vestre (Ring) gnr.  182/5 169
  
     Østre  Bjørke  gnr.  183 171
          Østre Bjørke Stua gnr.  183/1 173
          Østre Bjørke Nigarden gnr.  183/2 179
          Skog 184
          Seter 189
 Bjørkesetra 189,  Viksetra 190,  Soterudsetra 191,  Torgesetra 191  
          Husmannsplasser  192
 Gudbrandsstua 193,  Gladbakk 195,  Sørinahaugen 197,  Torget 197,  Bjørkesetra 199,  Bråten/Nordli 199,  Bjørkåsen 203,  Bakken (Bjerkebakken) 207  
          Bråten blir eget bruk - Nordli  201
          Bjørkåsen blir eget bruk 206
          Bakken blir eget bruk 209
          Andre eiendommer under Bjørke 210
 Åsly 210,  Eljabo 211,  Utsikten 211,  Hallingtun 212,  Bakkehuset 212  
   
     Sonerud  gnr.  184  213
          Sonerud gnr.  184/1 215
          Sonerud gnr.  184/3 219
          Sonerud gnr.  184/4 225
          Husmannsplasser, seter og skog 228
          Andre eiendommer under Sonerud 229
 Solbakken 229,  Veslebu 231,  Sletta 231,  Voll 232,  Bjørkely 233,  Vangen 23 
   
     Vekkern  gnr.  185  236
          Hvem har eid Vekkern? 236
          Brukere og husmenn 241
          Kleven/Kleiva gnr.  185/4 244
          Søndre Vegstein gnr.  185/5 og 7 247
           
     Hårum/Hurum  gnr.  186 253
  
     Øvre  Hårum 259
          Oppigarden gnr.  186/1 263
          Hungerholt gnr.  186/3 274
  
     Midt-Hårum  (Nedre  Hårum) 285
          Øver-Nigarden gnr.  186/13 289
          Ner-Nigarden gnr.  186/11 295
          Høgstua gnr.  186/4 303
          Vestigarden gnr.  186/5 310
          Skredderhusa gnr.  186/8 315
  
     Østre  Hårum 319
          Nordigarden gnr.  186/15 321
          Østigarden gnr.  186/16 330
          Myra gnr.  7/22 337
  
     Søndre  Hårum 343
          Søgarden gnr.  186/24 343
          Seter 348
 Mattisplassen 348,  Myrsetra (Hansegård) 349,  Monsebråten 350,  Dammersplassen 351,  Paulsrud 351,  Steinsetra 352,  Kampesetra 352,  Fjellsetra 352,  Fuglesangen (Bergeløkka) 353,  Gunnerenga 353,  Viksetra 353 
          Skog  354
 Øvre Hårum 354,  Hungerholt 355,  Østre Hårum 355,  Nordigarden 356,  Vestigarden 356,  Høgstua 357,  Ner-Nigarden 357,  Øver-Nigarden 358,  Skredderhusa 358,  Søgarden 358,  Myra 359 
          Husmannsplasser  360
 Olla østre 363,  Olla vestre 364,  Rønningen østre 364,  Rønningen vestre (Ringen) 365,  Ringen 365,  Hagen 365,  Gata 365,  Bråten 367,  Fossum 368,  Smedplassen 369,  Brenna 369,  Livøre (Turis) 370,  Åsen (Åsenløkka) 370,  Moen 371,  Monsebråten 371,  Steinsetra 371,  Hårumsetra 372,  Fuglesangen 373,  Gundersrud (Åsa) 373,  Herøya 373,  Vekkern 373 
          Bruk og eiendommer under Hårum  374
 Herøya 374,  Borgers-Hårum 378,  Daniels-plassen 381,  Hagen 385,  Åserud 387,  Åsenløkka 391,  Løkka (Øver-Daniels) 392,  Brenna 395,  Søgaard 396,  Ringen 397,  Gata 399,  Maurøya 400,  Åshaug 400,  Fossum 401,  Fjordgløtt 401,  Gyrigløtt 402,  Fjordgløtt 402,  Bekkeli 402,  Lille Rønningen 403,  Sjåheim 404 
   
     Lore  gnr.  187  408
          Nordre Lore gnr.  187/1 415
          Søndre Lore gnr.  187/8 424
          Husmannsplasser 431
 Hanserud 433,  Suserud 434,  Loretangen 434,  Framdal 435,  Langenga 436 
          Seter  437
          Skog 438
          Eiendommer utskilt fra Lore 441
  Framdal 441,  Strande 441.  Hytter på festetomter i Loreåsen 443 
   
     Stein  gnr.  188  447
          To gårder 449
          Søndre Stein 451
          Nordre Stein 453
          Én gård fra rundt 1690 455
          Sag og kvernbruk i Åsa 461
          To gårder 462
          Søndre (Øvre) Stein 463
          Nordre (Nedre) Stein 465
          Én gård fra 1874 466
          Bygninger 479
          Seter 480
          Skog 480
          Husmannsplasser 482
 Jomfruland 486, Vestre Jomfruland (Rapper) 487,  Østre Jomfruland (Åsheim) 490,  Jensrud 495,  Nystua 499,  Åsstua 501,  Halvorsbråten 504,  Steinsrud 507,  Ordokka 511,  Rønningen 512,  Øvre Bråten 513,  Nedre Bråten (Steinsbråten) 514,  Orebråten 518,  Steinsbyhaugen 522,  Steinsbakken 524,  Steinsby 527,  Snekkerstua 528,  Pommern 528,  Steinsvollen 530 
   
     Sørum  gnr.  189  532
          Nordre Sørum inntil 1797 535
          Vestre Sørum inntil 1797 543
          Østre Sørum inntil 1893 546
          Nordre Sørum etter 1797 gnr.  189/1 550
          Midtre Sørum etter 1797 gnr.  189/4 558
          Søndre Sørum etter 1893 gnr.  189/18 568
          Husmannsplasser under Sørum 574
 Sørumsbråten 579,  Bråten (Nordstua) 580,  Bråten (ved Sømoen) 581,  Sørumshaugen 581,  Nerhaugen 583,  Haugen 583,  Kleiva 584,  Kleiva (Gabrielsbingen) 585,  Jota 585,  Ribberud 586,  Ribberud (Trillerud) 587,  Langebru 588,  Bergebråten (Kubråten) 588,  Stua 589,  Seltebråten (Gledenbråten) 590,  Storebråten (Malerbråten) 590,  Storebråten (nordre) 591,  Vekkern 592,  Danmark 593, Niskinn 595,  Selte 595 
          Eiendommer utskilt fra Sørum 597
 Hvitmyr 597,  Vækkeren 597,  Sørumstua (Stua) 598,  gnr. 189/8 Sørum 600, gnr. 189/9 Selte 9  601,  gnr. 189/12 Sørum 604,  gnr. 189/14 Selte 610,  gnr. 189/15 Selte (Øvre Selte) 614,  Sørumshaugen 618,  Nordstua 621,  Volljordet 622,  Lunde 624,  Bergebråten 626,  Sømoen 627,  Brenna 631,  Solvang 633,  Bråten 636,  Sønsteby 639,  gnr. 189/39 Storebråten 641,  Furuvoll 644,  gnr. 189/45 Storebråten 644,  Nylund 646,  Bekkely 647,  Bakkeli 648,  Skovli 648,  Soltun 649,  Janabakken 649,  Granly 649,  Bergly 650 
          Skog  650
          Seterdrift 656
          Veier 657
          Spøkeri 658
  
     Østre  Rud  gnr.  1 9 0 659
          Skog og seter 668
          Husmannsplasser 672
 Guriby 672,  Sørjordet 673,  Myrene 673  
          Eiendommer utskilt fra Østre Rud  674
 Guriby 674,  Høyenhall 677  
   
     Koksrud  gnr.  191  679
          Under Stein og Østre Rud 682
          Husmannsplasser 686
          Skog og seter 688
          Eiendommer utskilt fra Koksrud 689
 Sommerro 689,  Nordhagen 690,  Frydenlund 691  
   
     Boligområdene  i  Steinsåsen  692
 Steinsby 692,  Steinsbakken 692,  Pålsbu 692,  Stensbak (Sanna) 693,  Steinset 693,  Vangen 693,  Steinberg 694,  Fredheim 695,  Strandveien 696,  Fjordveien 701,  Moltzaus vei 705,  Åsheims vei 708,  Rudvangveien 713,  Fristads vei 719,  Birchs vei 722,  Sigurd Syrs vei 728,  Sigurd Hjorts vei 731,  Solbergs vei 733,  Fougners vei 738,  Sigurd Ribbungs vei 740,  Pilegrimsveien 741,  Tønders vei 744,  Boligeiendommer i Jomfruland 746,  Rudstunet 746,  Viksveien 749,  Koksrudveien 750,  Sommerroveien 750,  Fritidseiendommer 753 
      
     Kilder 756
  
     Mynt, mål og vekt 758
  
     Register 759
  
     Rettelser bind I 768

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler