Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Ski og Kråkstad inntil omkring 1500 bind 2

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Akershus

Innhold

 MIDDELALDEREN  
 FRA NYRYDDINGSTID TIL ØDEGÅRDSTID 
  
 KAPITTEL 1   BUREISING UNDER NYE VILKÅR 
 (TIDLIG MIDDELALDER OG HØYMIDDELALDER)     7
  
    Nye samfunnsmakter, nye tanker. Skriftlige kilder 7  
   
 Bosetningsutvidelse og gårddeling    11
 Nyryddingsvirksomheten og navngivningen 12   Kilder 13   Bruksdelingen 15   Utkantrydninger og nye gårder og bruk i Ski 16   Nyrydninger. Gårds- og bruksdeling i Kråkstad 29   Bosetningssituasjonen i bygdene ved slutten av høymiddelalderen 52 
   
 Ulikheter i bygdesamfunnet    61
 Landskylda og markebolregningen 61   Størrelsen på gårdene 66   Storgårder fra tidlig middelalder 75   Størrelsen på markeboltallet av Ski og Kråkstad 77   Størrelsen på gårdsbrukene 77  
   
 KAPITTEL 2   LEVEMÅTE, PRODUKSJON OG EIENDOMSFORHOLD    82
   
 Livsvilkår, kosthold og sykdommer 82 
   
 Jordbruksproduksjonen    85
 Størrelsen på kornproduksjonen og mål for verdien av jorda 85   Åker- og jordbruksarealet 86  Husdyrhold, produksjon og avlingsverdier på gjennomsnittsbruket 88   Husdyrproduksjonen.  Verdien av totalproduksjonen og av husdyr- og kornproduksjonen 90 
   
 Befolkningen og ernæringsgrunnlaget    93
 Tienden. Størrelsen på nettokornproduksjonen 93   Folketallet ved slutten av høymiddelalderen 97   Befolkningsutviklingen inntil 1350  99   Næringsverdien av jordbruksproduksjonen og sammensetningen av kostholdet 100   Tilleggsnæringer 105 
   
 Leilendingsvesen og jordeiendom  109
 Overgangen fra selveie til leilendingsforhold 109   Skyldeiesystemet og leilendingenes rettigheter og plikter 115 
   
 Eiendomsfordelingen 119
 Kildene og helhetsbildet 119   Bonde- og privatgodset 121   Det lokalkirkelige godset 123   Sokneprestenes gods og inntekter 124   Hvordan det lokalkirkelige godset ble til 128   Krongods blir kirkegods. Mariakirkens godssamling 133   Klostereiendommen 136   Oslo-biskopen og Oslo-domkirkes gods 138   Størrelsen på kirkens eiendom ved utgangen av høymiddelalderen 141   Adelsgodset 144   Prisene på jord og renteinntekter 146 
   
 KAPITTEL 3   BYGDENE, KIRKEN OG KONGEMAKTEN  148
  
 Kirken 148
 Bygdekirkene 148   Prestene og folket 152   Den kirkelige organisasjonen 154   Mindre kirkelige inntekter 156    
   
 Lokalstyret og kongens menn  157
 Lendmanns- og årmannsombudene 157   Sysselmannen 159   Ski og Kråkstad blir administrert under Mariakirken og rikets kansler 161   Lagmannen 162   Kirken får domsrett 165   Skipreidene og leidangen 165 
   
 Sosial og politisk uro  169
  
 KAPITTEL 4   BYGDENE I EN NEDGANGSTID (SENMIDDELALDER) 174
   
 Pest og krisetid  174
   
 Bosetningen i senmiddelalderen  176
 Kildene 176   Spredt bosetning i Kråkstad 180   Ødeområder og bebodde gårder i Ski 188   Avfolkningen og bosetningsmønsteret 196   Bosetningsnedgangen i Ski og Kråkstad sammenliknet med andre bygder 202 
   
 Den økonomiske nedgangen og folketapet 206
 Jordbruksproduksjonen avtar 206   Folkemengden går ned 209   Få mennesker, men økt levestandard 210   Landskylda går ned 212   Virkningen av landskyldfallet og eiendomsfordelingen 215   Prisene på jord faller 222 
   
 Bygdefolket og styringsverket  224
 Kongemakten blir svekket, men kirken styrket 224   Lokalforvaltning og rettspleie 225  
   
 Sluttord og tilbakeblikk  229
  
 HENVISNINGER 233
  
 LITTERATUR OG KILDER 244
  
 NAVNEREGISTER 251

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler