Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Stordalssoga bind 1

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Møre og Romsdal

Innhold

 STEINALDER OG BRONSEALDER   11
 Dei første menneska - fangstkulturen   11
 Flint   12
 Fangstfolk og bønder   12
   
 JARNALDEREN   16
 Jarnet   16
 Når vart gardssamfunnet forma?   16
 Den eldste gardsbusetnaden   22
 Omfattande rydding i yngre jarnalder (600-1000)   26
 Gardane ved fjorden   27
 Skotet og Vidhammar   28
 Kva veit vi om det eldste gardssamfunnet?   29
 Jarnet vart allemannseige   32
  
 GAMALNORSK TID OG HØGMELLOMALDEREN (1000-1350)       35
 Vokster   35
 Bøndene vart leiglendingar   38
 Kristendomen   40
 Kyrkja i Stordal   43
 Styre og stell   45
  
 SEINMELLOMALDEREN (1350-1536)   47
 Pest og nedgangstid   47
 Gjekk folketalet like mykje attende?   48
 Folk flytta   51
 Aukande skattar og avgifter   52
  
 TIDA 1536-1800   55
 Attrydding   55
 Folketalet   59
 Låg levealder   63
 Husmenn og småkårsfolk   65
 Bruk og plassar   67
  
 Næringslivet   69
 Åkerbruket   71
 Husdyrhaldet   71
 1700-talet   73
 Mat til eige bruk og sal   76
 Åkerbruk og husdyrhald på 1700-talet   78
 Allsidig gardsdrift   79
 Gardskverna   80
  
 Ein gard vert til   81
 Hamneskjøn i Jøssvollbotnen   82
  
 Fjellgarden Fokhaug   82
 Mykje strid om fjellområda   84
 Når kom setringa igang?   85
  
 Kva hadde ein vanleg bonde på 1700-talet?   86
 Kva fortel arveskifta?   88
 Tidsbilete   90
 Attrydding og seterdrift   91
 Setervise frå Stordal   92
  
 Skogøyding - sagbruk og tømmerhandel   95
  
 Rikt fiske på 1700-talet   97
 Jakt 101
  
 KVEN ÅTTE JORDA? 103
 Leiglendingsavgiftene 108
 Skiftande eigedomstilhøve 110
  
 SKATTANE 113
 Matrikkelkommisjonane 116
 1700-åra 117
  
 STYRE OG STELL 121
 Skrivaren 122
 Bondelensmannen 123
 Bygdevektaren 125
 Bygdetinget 127
  
 Omfattande sak om nausta på Hove 128
  
 Strid mellom Vad og Løset 146
  
 Ei sak frå 1652 148
  
 KYRKJA 151
 Reformasjonen 154
 Prestane 155
 Kyrkja i privat eige 164
 Kyrkja som jordeigar 166
 Ny kyrkje 166
 Kyrkjeliv og gudstenester 170
  
 SKULEN 171
 Lærarane 174
 Omgangsskule 174
  
 SALMEDIKTAREN SVE-NILS 175
  
 VEGAR OG SAMFERDSEL 181
  
 UFRED OG MILITÆRVESEN 185
 Lokal organisering 186
 Stordal grensa til Sverige 189
 Fleire krigar 189
 Uniform, våpen og eksis 190
 Dei militære og lova 191
 Fann seg kone i Danmark 192
  
 HOLMEBYGDA OG DJUPDALEN 195
 I 1666-67 195
 Stor aktivitet på 1700-talet 196
 Sak om seterhamn 196
 Holmebygda og Djupdalen 203
 To handelshus 204
  
 FATTIGSTELLET 207
 Legd 208
 Kår 209
  
 TIDA CA. 1800 TIL 1920-ÅRA 211
  
 Folketalet 211
  
 Arbeid for føda 213
  
 Husmannsvesenet 216
 Mange husmannsheimar 220
 Plassar og husmannsfolk 222
  
 UTVANDRINGA 225
 Dei som reiste 225
 Dei reiste i "bølgjer" 232
  
 FISKE - EI VIKTIG ATTÅTNÆRING 236
 Sildefiske 238
 Laksefiske 242
 Laks og sjøaure i elva 244
  
 Jakt 245
  
 LANDBRUKET 249
 Tidlege reformer 249
 Reiskap 254
 Poteta 255
 Uår og kornmagasin 255
  
 Husdyrhaldet 259
  
 Åkerbruket etter 1850 264
 Produksjonen 266
 Poteta 267
 Sakte framgang 268
 Kor mykje mjølka kyrne? 276
 Avlsarbeid og betre foring 276
  
 Mjølkestell og meieridrift 280
 Separatoren 280
 Meieri 281
  
 Setrar og seterstell 285
 Seterdrifta vart stadig viktigare 288
 Usemje om dyrkornvassdalen 288
 Bøndene organiserer seg 292
 Kjøp av "Springvædre" 296
 Foredrag og nye idear 298
 Dyrlækjar 300
 Samarbeid med handelslaget 302
 Gjennom krigsåra 302
 Fleire bondelag i bygda 304
 Inn i Norsk Landmannsforbund 305
 Val av politisk line 307
 Viktig organisering 309
  
 MOT LOKALT SJØLVSTYRE 310
 Formannskapslovene 311
 Menn og politikk 312
 Møte og saker 1837-1892 314
 Møta 318
 Usemje og deling 318
  
 STORDAL EIGE HERAD - DET FØRSTE HERADSTYRET 320
  
 Med i Tafjord Kraftselskap 328
  
 SAMFERDSEL 331
 Dampen 334
 Bygdevegar og hovudvegar 337
 Brulag i Dale tinglag 339
 Storbrua 343
 Landingsvor ved Vidhammar 344
 Aukande interesse for vegstellet 345
 Bilen kjem! 349
  
 Poststell 349
  
 Telefon 353
  
 HOTELL OG BRITISKE LAKSEFISKARAR 355
  
 STORDALSHOLMEN - HANDEL OG FERDSEL 359
 Store endringar 363
  
 HANDELEN 364
 Skreppehandelen 364
 Landhandlarar 365
 Nye varer 367
 Handelslaget 368
 Fleire nye tiltak 370
  
 HANDVERK OG INDUSTRI 371
 Finsnikkarar og snikkerskular 372
 Fleire arvtakarar 373
 Hjulmakar og treskjærar 375
 Klokkemakar 375
 Smedar 375
 Skomakarar 378
 Skreddarar 378
 Murarar 380
 Handverk som attåtnæring 382
 Kvinnene 384
  
 Industrireising på Dyrkorn 386
 Arbeid til mange 389
  
 KYRKJE OG KRISTENLIV 393
 Påtale frå biskopen 397
 "Til Lykke varede Pinen kort" 400
 Kyrkja 401
 Planar om ny kyrkje 404
 Kyrkja i 1920-åra 409
  
 Lekmannsrørsla 410
 Bedehus 412
  
 SKULEN 415
 Ros frå biskop Pavels 416
 Ny skulelov i 1860 420
 Lærarane 421
 "Skoleholderen" 423
 Vidare skule 424
  
 Boksamlingar 427
  
 LIV OG LAGNAD 431
 Gard og tun 431
  
 Stovehusa 433
 Uthusa 434
  
 Høgtid og fest 436
 Stordalsholmen 439
 Festarmål og bryllaup 439
 Barsøl (barsel, dåp) 441
 Gravferd 442
  
 Kvinnene i arbeid og samfunnsliv 444
 Kvinnene sto svakt 444
  
 Fonner, flaum og ulukker 446
  
 LAG OG LYD 451
  
 Skyttarrørsla 451
 Splitting 452
  
 Fråhaldslag 454
  
 Stordal frilynde ungdomslag 458
 Handskrevne blad og foredrag 459
 Ungdomshuset vert bygd 463
 Ungdomslaget i Dyrkornbygda 464
  
 Stordal Idrottslag 466
  
 Song og spel 467
 Korsong 469
 Musikk 471
 Orkester og musikklag 474
 Stordal musikklag 475
  
 INSTITUSJONAR 478
  
 Helsestellet 478
 "Sundhedscommision" 479
 Distriktslækjar 481
 Helselag 485
 Kvakksalvarar og folkemedisin 485
  
 Stordal Sparebank 488
 Vokster 490
 Bankar og handelsmenn - ikkje berre av det gode? 491
 Styre og stell 492
  
 Branntrygdelag 493
  
 Lensmennene 496
  
 Militærstellet utover 1800-talet 497
 Krigsåra 1807-14 497
 Trefningane i 1814 500
  
 MYNT, MÅL OG VEKT 501
  
 KJELDER OG LITTERATUR 502

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler