Borge

Borge
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: 1800-1920
Bind: 3
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 2004
Utgitt: Fredrikstad museum
Sider: 544
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

                Bygdebokutvalgets forord     5      7    Forfatterens forord
     

Innledning

                        Perioden 1800-1860   16    17    Perioden 1860-1920
     

DEL  1

Perioden 1800-1860

Annonse

 KAPITTEL  1

EN BYGD I ENDRING

                                     Folk telles   23    24    Folketallet vokser
            Et mobilt 1800-tallssamfunn    31    35    Befolkningen konsentreres
              Befolkning og næringsveier   42    45    Noen spor å følge videre
     

KAPITTEL  2

JORD OG MENNESKER I BEVEGELSE

                  Eiendomsforholdene ved   50    51    Avvikling av offentlig eid jord
                  inngangen til 1800-tallet     55    Herregårdene skifter karakter
                             Husmannsvesenet – problem eller mulighet?  59
 

 KAPITTEL  3

Å DYRKE JORDEN I EN NY TID

                         Jordbruksopplæring   69    71    Matrikulering
            Taksering av gårdene i 1803   73    76    Jordbruksproduksjonen
                       Vekst i produksjonen   78    80    Nye redskaper
                Skiftende kornproduksjon   82    84    Potetene
                          og økende foldtall     85    Husdyrhold og matvareproduksjon
             Et mer differensiert jordbruk   89    90    Forskjeller mellom gårdene
            Mere mat og mette munner?   93   
     

KAPITTEL  4

HUS, BRAKKER OG HERREGÅRDER

Annonse
                      Små og store gårder   97  100    Arbeiderboliger
           Bruksfunksjonærenes boliger 102  104    Herregårdene
                   Boligforhold og levekår 108   
     

KAPITTEL  5

VERDIGHET OG UVERDIGHET – FATTIGDOM SOM PROBLEM

                  De etablerte ordningene 117  119    Knappe budsjetter i trange tider
           Eget fattigvesen i Sannesund 122  125    Mellom lov og nød
                                 De trengende 126  129    Et begynnende helsestell
                            Et nytt fattighus? 131  134    Legd – mellom nedverdigelse
                              «Løse personer» 135      og ryktebørs
                            Tiden etter 1845 136  138    Nytt fattighus
              Økte utgifter til fattigstellet 139  141    Fattigvesenets stilling
     

KAPITTEL  6

MELLOM KRISTENDOM OG OPPLYSNING

–  SKOLEVESENET I GAMLE OG NYE SPOR

                       Arven fra 1700-tallet 145  147    Skolekommisjon og skolelover
                            Skolens økonomi 149  151    Skolevisitaser – lokale storsamlinger
                                     Bruksskole 153  154    Fast skole
                                Skoledistrikter 157  158    Skolelærerne
                              Skolens innhold 163  170    En skole for det gamle samfunn?
     

KAPITTEL  7

PREST OG KIRKE PÅ VEI MOT NYE TIDER

                                 Prestetypene 173  179    Prestegården
                               Ny prestegård? 180  184    Gammel vin i ny skinnsekk
                         Kirkehuset i fritt fall 188  191    Kirkegårder og gravkapell
                          Fra private eiere til 195  199    Det religiøse livet
                          kommunale kirker    
     

DEL  II

Perioden 1860-1920

 

KAPITTEL  8

TRE, STEN OG LERE – INDUSTRIEN TAR FORM

Annonse
               Industriprivilegiene fjernes 207  208    Sagbruk på rekke og rad
                            Lenser og fløting 213  216    Industriarbeid og konjunkturer
                       Teglstensproduksjon 218  220    Teglverkene står og går
                Stor satsing – og stort fall 224  227    Sten på sten
         Strukturendringer – arbeidere i 230   
           skjønn eller uskjønn forening    
     

KAPITTEL  9

LEVEKÅR I INDUSTRIENS SKYGGE

                 Losjier og arbeiderboliger 233  238    Sofabenker og finstuer
                Vanngrøt og melkevelling 241  243    Nye sosiale mønstre
                         En innvandrerkultur 244  247    Giftermål og familiemønstre
                          To familieskjebner 249  252    Motiver bak innvandring
                Innvandringen til Torsnes 258  260    Integrasjon eller konflikt
                          Kulturelle aspekter 263      i lokalsamfunnet?
                          ved innvandringen   265    Konfliktområder
  Arbeiderreligiøsitet og arbeiderfrihet 269  273    Kampen om de tørste arbeiderne
     

KAPITTEL  10

MELLOM PATERNALISME OG KLASSEKAMP

                   Lønn og arbeidsforhold 279  283    Innsats og risiko
                                   Barnearbeid 285  288    Eldre arbeidere
                 En folkevandring østover 289  290    Paternalisme og faderlige relasjoner
                   Politikk som kontrovers 296  299    Streiker og uro
     

KAPITTEL  11

JORDBRUK OG FISKE I ET MODERNE SAMFUNN

                         Jordbruksrapporter 309  311    Bøndene organiserer seg
              Meierier og melkeforedling 313  317    Bondeforeninger – informasjon,
                        Dyrskuer og travløp 324      innkjøp og iver
           Hagebruk og bondeøkonomi 327  329    Bondeindustri
 Skogen kultiveres og våpnene lades 330  334    Fisken – en drøm som brast
             Storbrukere og småbrukere 336  337    Inntekt og formue blant bøndene
                                 Småbrukerne 339  341    «Hjembygden» – det romantiske
        paradis i en moderne tid
     

KAPITTEL  12

FRA ALMUESKOLE TIL FOLKESKOLE

     Fra omgangsskole til faste skoler 347  349    Skolebygninger og klasseplaner
                                Bruksskolene 353  356    Folkeskolen
             Regulering av ressurser og 360  363    Elever og skolehverdag
               organisering i 1890-årene   367    Lærerne – ressurser og autoriteter
                                         Disiplin 371  373    De som falt utenfor
        Noen livsminner fra skolestuen 379   
     

KAPITTEL  13

FATTIGDOM OG HELSESTELL

Annonse
        Jordmødrene i lokalsamfunnet 385  388    Vaksinering
 Epidemier og sunnhetskommisjoner 389  392    Sykdomsårsaker
        Sunnhetskommisjonens arbeid 393  395    Epidemier
  Leger, kloke koner – og diakonisser 398  404    En badeanstalt til behag
      De fattige – et økende problem 411  415    Nye ordninger – ny tenkning