Borge

Borge
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: 1800-1920
Bind: 3
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 2004
Utgitt: Fredrikstad museum
Sider: 544
Kilde: BIBSYS

Innhold

                Bygdebokutvalgets forord      5        7     Forfatterens forord
         

Innledning

                        Perioden 1800-1860    16      17     Perioden 1860-1920
         

DEL  1

Perioden 1800-1860

 KAPITTEL  1

EN BYGD I ENDRING

                                     Folk telles    23      24     Folketallet vokser
            Et mobilt 1800-tallssamfunn     31      35     Befolkningen konsentreres
              Befolkning og næringsveier    42      45     Noen spor å følge videre
         

KAPITTEL  2

JORD OG MENNESKER I BEVEGELSE

                  Eiendomsforholdene ved    50      51     Avvikling av offentlig eid jord
                  inngangen til 1800-tallet        55     Herregårdene skifter karakter
                             Husmannsvesenet – problem eller mulighet?  59
 

 KAPITTEL  3

Å DYRKE JORDEN I EN NY TID

                         Jordbruksopplæring    69      71     Matrikulering
            Taksering av gårdene i 1803    73      76     Jordbruksproduksjonen
                       Vekst i produksjonen    78      80     Nye redskaper
                Skiftende kornproduksjon    82      84     Potetene
                          og økende foldtall        85     Husdyrhold og matvareproduksjon
             Et mer differensiert jordbruk    89      90     Forskjeller mellom gårdene
            Mere mat og mette munner?    93      
         

KAPITTEL  4

HUS, BRAKKER OG HERREGÅRDER

                      Små og store gårder    97    100     Arbeiderboliger
           Bruksfunksjonærenes boliger  102    104     Herregårdene
                   Boligforhold og levekår  108      
         

KAPITTEL  5

VERDIGHET OG UVERDIGHET – FATTIGDOM SOM PROBLEM

                  De etablerte ordningene  117    119     Knappe budsjetter i trange tider
           Eget fattigvesen i Sannesund  122    125     Mellom lov og nød
                                 De trengende  126    129     Et begynnende helsestell
                            Et nytt fattighus?  131    134     Legd – mellom nedverdigelse
                              “Løse personer”  135         og ryktebørs
                            Tiden etter 1845  136    138     Nytt fattighus
              Økte utgifter til fattigstellet  139    141     Fattigvesenets stilling
         

KAPITTEL  6

MELLOM KRISTENDOM OG OPPLYSNING

–  SKOLEVESENET I GAMLE OG NYE SPOR

                       Arven fra 1700-tallet  145    147     Skolekommisjon og skolelover
                            Skolens økonomi  149    151     Skolevisitaser – lokale storsamlinger
                                     Bruksskole  153    154     Fast skole
                                Skoledistrikter  157    158     Skolelærerne
                              Skolens innhold  163    170     En skole for det gamle samfunn?
         

KAPITTEL  7

PREST OG KIRKE PÅ VEI MOT NYE TIDER

                                 Prestetypene  173    179     Prestegården
                               Ny prestegård?  180    184     Gammel vin i ny skinnsekk
                         Kirkehuset i fritt fall  188    191     Kirkegårder og gravkapell
                          Fra private eiere til  195    199     Det religiøse livet
                          kommunale kirker        
         

DEL  II

Perioden 1860-1920

 

KAPITTEL  8

TRE, STEN OG LERE – INDUSTRIEN TAR FORM

               Industriprivilegiene fjernes  207    208     Sagbruk på rekke og rad
                            Lenser og fløting  213    216     Industriarbeid og konjunkturer
                       Teglstensproduksjon  218    220     Teglverkene står og går
                Stor satsing – og stort fall  224    227     Sten på sten
         Strukturendringer – arbeidere i  230      
           skjønn eller uskjønn forening        
         

KAPITTEL  9

LEVEKÅR I INDUSTRIENS SKYGGE

                 Losjier og arbeiderboliger  233    238     Sofabenker og finstuer
                Vanngrøt og melkevelling  241    243     Nye sosiale mønstre
                         En innvandrerkultur  244    247     Giftermål og familiemønstre
                          To familieskjebner  249    252     Motiver bak innvandring
                Innvandringen til Torsnes  258    260     Integrasjon eller konflikt
                          Kulturelle aspekter  263         i lokalsamfunnet?
                          ved innvandringen      265     Konfliktområder
  Arbeiderreligiøsitet og arbeiderfrihet  269    273     Kampen om de tørste arbeiderne
         

KAPITTEL  10

MELLOM PATERNALISME OG KLASSEKAMP

                   Lønn og arbeidsforhold  279    283     Innsats og risiko
                                   Barnearbeid  285    288     Eldre arbeidere
                 En folkevandring østover  289    290     Paternalisme og faderlige relasjoner
                   Politikk som kontrovers  296    299     Streiker og uro
         

KAPITTEL  11

JORDBRUK OG FISKE I ET MODERNE SAMFUNN

                         Jordbruksrapporter  309    311     Bøndene organiserer seg
              Meierier og melkeforedling  313    317     Bondeforeninger – informasjon,
                        Dyrskuer og travløp  324         innkjøp og iver
           Hagebruk og bondeøkonomi  327    329     Bondeindustri
 Skogen kultiveres og våpnene lades  330    334     Fisken – en drøm som brast
             Storbrukere og småbrukere  336    337     Inntekt og formue blant bøndene
                                 Småbrukerne  339    341     “Hjembygden” – det romantiske
            paradis i en moderne tid
         

KAPITTEL  12

FRA ALMUESKOLE TIL FOLKESKOLE

     Fra omgangsskole til faste skoler  347    349     Skolebygninger og klasseplaner
                                Bruksskolene  353    356     Folkeskolen
             Regulering av ressurser og  360    363     Elever og skolehverdag
               organisering i 1890-årene      367     Lærerne – ressurser og autoriteter
                                         Disiplin  371    373     De som falt utenfor
        Noen livsminner fra skolestuen  379      
         

KAPITTEL  13

FATTIGDOM OG HELSESTELL

        Jordmødrene i lokalsamfunnet  385    388     Vaksinering
 Epidemier og sunnhetskommisjoner  389    392     Sykdomsårsaker
        Sunnhetskommisjonens arbeid  393    395     Epidemier
  Leger, kloke koner – og diakonisser  398    404     En badeanstalt til behag
      De fattige – et økende problem  411    415     Nye ordninger – ny tenkning