Brandval-boka

Brandval-boka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Bygdehistorie
Bind
1
Forfatter(e)
Gunnar Mandt
År
1953
Utgitt
Brandval kommune
Sider
544
Kilde
BIBSYS

Innhold

       FORORD  
  
    I. STORLEIK, GRENSER, NATURTILHØVE   
          Brandval-namnet     1
          Storleik og grenser     2
          Naturtilhøve     6
            Jordsmonnet   11 
 Glåma og fossene   16 
 Flombrott og øyer (enger)    24
 De største flomskadene    34
          Tverrelver og sjøer    42
   
   II. BUSETTING  
          Oldfunn   59
          Gardsnamn   74
          Finnskogen   97
 Finneinnvandringa  104
   
  III. EIERHØVE  
          Odelsrett 124
          Skattlegging og matrikulering 127
          Gardkløyving og sameiehøve 138
          Kjerkegods og ødegods 152
          Krongods 163
          Godssamlere 166
          Leilendinger og husmenn 192
 Husmenn  196
   
   IV. BEFOLKNINGEN  
          Folketallet inntil 1769 207
          Folketallet etter 1769 209
          Emigrasjonen 214
          Glimt av miljø 219
 Litt om antropologi  219
 Folkelynne  223
 Kosthold og arbeidsøkter  226
 Tunform  og bygninger 229
 Selskapelighet, bearlag og dømning 243
 Skikk og bruk 251
 Folketru og overtru  255
 Musikklivet  266
   
    V. NÆRINGSLIVET  
          Februk og jordbruk 283
 Gunder Jonsen Bonnerud  311
 Seterbruk  317
 Kvernbruk  322
         Skogbruket  328
 Bygningsverkje  332
 Tyribruk og tjærebrenning  332
 Kolbrenning  334
 Neverfletting  335
 Fløting  339
 Sagbruk  347
 Hogst og framdrift fra skogen  351
 Tømmeromsetningen  359
         Jakt og fiske  363
 Jakt  363
 Fiske  368
         Jernblåstrer og malmgruver  372
 Ramsøya titanmalmgruve  374
         Husflid og handverk  378
 Husfliden  378
 Handverket  381
         Priser og lønner 1790-1835  384
   
   VI. SAMFERDSEL  
         Veglinner og veger 393
         Skyssplikt og skysshold 405
         Jernbaner 410
         Postferdsla 412
  
  VII. KJERKESKIPNADER OG RELIGION 
          Før-kristen tid 417
 Overgang til kristendom  419
 Bergar og Fyrilundar kjerker  421
 Brandval kjerke  429
 Lunderseter kapell  439
 Prester  440
 Klokkere 441
          Religiøse rørsler  444
  
 VIII. SKOLE OG FOLKEOPPLYSNING 
          Skoler 447
 Skoleforordningen av 1739 450
 Skoleloven av 1827  457
 Skoleloven av 1860  464
 Skoleloven av 1889  471
 Skolestyreformenn  475
          Ungdomsskoler og ungdomsarbeid    476
   
   IX. SOSIALE OG POLITISKE TILHØVE  
          Fattigforsorgen 483
          Helsestell 490
          Sosiale tilhøve 493
          Grunnlaget for moderne tids politikk    495
  
    X. ADMINISTRATIV HISTORIE 
          Tida inntil 1837 501
 Grensekrigene  507
          Kommunalt sjølvstyre fra 1837  510
 Herredsdelinga 1857-66  512
 På egne bein  513
 Funksjonærer og administrasjon  515
 Kommunens finanser  518
 Budsjetter  520
 Store løft og låneopptak 521
          Forkortelser  528
          Namn- og emneregister 529
          Bilag bakerst i boka: Bygdekart over Brandval 

NAMN- OG  EMNEREGISTER

A-F

Administrativ historie  501
Agnåa  9, 42, 244, 325, 345, 397, 399
Akershusskatten  135
Almenninga  103, 106, 108, 119, 150, 151, 363
Almenninger  82, 163
Alminnelig stemmerett  499, se forøvrig stemmerett
Alvssøn, Knut  501
Amundsberget  6
Anker, Bernt  304, 316, 361
Anker, Christian  119, 182, 188, 303, 318
Ankerske Fideikommis  188, 341
Antropologi  219
Apotek  492
Arbeiderdemokrater  499
Arbeiderforeninger  498
Arbeiderpartiet  500
Arbeidsgiverforeninger  500
Arbeidsplikt  197, 402
Arbeidsøkter  229
Arealoppgaver  290
Arnesen, Jørgen, skoleholder  453
Arntzen, krigsråd  183, 184, 307, 327, 398, 424
Aurtjernet  52
Auråa  6, 46, 341
Austmarka  98
Av-ising  8, 12
Avling  289, 294
 
Badstubekken  5
Badstue  241
Balsjøbekken  42
Balsjøberget  5
Balsjøen  2, 42
Barkebrød  227, 492
Barkebrød-hundreåret  181, 301
Barskjulet  188, 241
Basedow, Johan Bernh.  449
Baskontrakter  361
Bearlag  243
Befolkningen  207, 493
Beitebruk  286
Benefisering  154
Bergarter  12
Berg, Thomas, lærer  469, 479
Berger,  32, 33, 38, 48, 71, 77, 87, 90, 93, 95, 102, 139, 142, 143, 150, 153, 156, 159, 167, 184, 220, 277, 287, 304, 310, 317, 337, 348, 369, 379, 398, 399, 418, 421, 424, 425, 437, 507, 508, 509
Berger kjerke  102, 156, 281, 401, 421 
Berger kjerke -- Hofoss -- grensen  401
Berger rå  88 
Berger v.  202, 298, 306, 307, 333, 458 
Berger ø.  202, 333 
Berger øde  95, 184 
Berger, Amund G., lærer  455
Bergum, Margareta a  32, 48, 153
Bergum, Peter a  32, 48, 153 
Bergerkverna  323 
Bergermyra  50 
Berger sokn  399 
Bergerseter  47, 59, 61, 63, 65, 323, 403 
Bergerseter -- Sletmoen  403 
Bergverksdrift  372 
Betingere (Tømmer-)  359 
Betleri  483 
Bever  48 
Bifurkasjon  50 
Billit  186, 382 
Bingen  88, 107, 117, 174, 299 
Bingsfløyta  42 
Binæringer  317 
Birkebeinere  100 
Bisper  424 
Bispelut av tienden  288 
Bispevisitaser  428 
Bjerkerot  462 
Bjørbekken  32, 48, 150
Bjørnegildre  364 
Bjørnstad  85, 139, 143, 155, 179, 202, 288, 306, 326, 381, 397, 458 
Bjørnstadbråten  267 
Bjørke  88 
Bjørås  88 
Blaktjernet  6 
Blesterherde  373 
Blinking (Tømmer-)  351 
Bolneset  53, 327, 400 
Boltall  130  (se for øvrig matrikul)
Bonde  124 
Bondelut (av tienden)  289 
Bonkaberget  46 
Bonnerud Gunder J.  311 
Bonsted  406 
Bordleiding  129 
Bordtiende  350 
Botner  49, 87, 88, 107, 113, 140, 142, 156, 159, 298, 345, 508, 509
Botnerbekken  86, 399, 421 
Brandval  1 
Brandval kjerke  429, 179, 184, 333, 339, 425 
Brandvold  1, 39, 142, 148, 156, 159, 161, 168, 239, 288, 301, 411, 424, 431, 437, 443
Brandvold, Martin O, lærer  462
Brandvold-åa  431 
Braskereidfossen  18 (se også Braskr.) 
Braskerud  18 
Braskr  18, 22, 89 
Brattfallsfjellet  7 
Brattfjellet  421 
Brattfoss  48, 103, 323 
Brattåsen  399 
Brauter  31, 34, 144, 304, 306, 326, 443, 490 
Brauter, Ole B., lærer  460 
Brauterhagen  516 
Bredesen, John Collet  190, 313 
Bredesen Breen, Lars  513 
Breen  3, 10, 11, 69, 78, 107, 139, 142, 155, 159, 202, 286, 287, 291, 306, 310, 326, 337, 339, 369, 381, 408, 417, 421, 458 
Breenfallet  42 
Breenmoen  372 
Breen rå  88 
Brenna  119 
Brennevinsbrenning  201, 305, 309 
Brennevinssalg  409, 444 
Brenntjernet  46 
Brevfant  413 
Brevløsning  159 
Bruntjernet  46 
Bryllup  243, 247 
Brynjolv Ulvalde  99 
Bryn seterskog  4 
Brøderud  51, 94, 107, 112, 136, 143, 156, 159, 202, 243, 299, 327, 337 
Bråtebruk  164, 165 (se rugbråter
Brattjernet  52 
Budde, sorenskriver  235, 504 
Budføringsplikt  413 
Budsjetter  520 
Budstikke  413 
Budstikkegang  414 
Bukåsen  91, 139, 143, 168, 202, 296, 419, 421, 431, 505 
Bukåsen rå  88 
Bureien  46, 97, 102, 110, 321, 323, 333, 341, 349, 369 
Busetting  57, 284 
Buslepp  255 
Byelfr  17 
Bygdemagasin  305  (se kornmagasin
Bygdevekter  489 
Byggeskikk  179, 230, 233 
Byggeverkje  332 
Bygselpenger  194 
Byprivilegier  338, 348 
Byttinger  258 
Bæreia  47, 49 
Bånerud  30, 94, 156, 159, 197 
Bånerudbekken  31, 86, 421 
Båtmannskatt  350 
 
Calips gods  168 
Cirkelen i Vinger  304 
Comenius, Johan Amos  448 
Collet & Søn  186, 343, 361 
 
Dahl, sokneprest  441 
Dalemoe  161, 166, 168, 399 
Daler  31, 34, 78, 93, 95, 140, 145, 160, 161, 183, 288, 380, 399, 418, 421 
Daler rå  88 
Daler n.  155 
Daler s.  155 
Dalermoen  30 
Dalermyra  398 
Damavgift  342
Dampbåt (på Glåma)  410 
Damsjøen  48 
Damtjernet  43, 326 
Danser  267 
Delebekken  5 
Den svenske feide  111 
Digern  97 
Digernbekken  42 
Digernes  103, 136, 140, 144, 156, 159, 298, 369, 406, 468, 473, 508, 510 
Digernes, Erik  504 
Digernes, Ole O., lærer  468 
Digernessjøene  45 
Digernes seterskog  103 
Digernvassdraget  51 
Direksjonspriser (tømmer)  362 
Drikkfeldighet  309 
Dugnad  247 
Dyregraver  45, 364 
Dyrka jord  2, 4 
 
Egeberg, Westrye  188 
Eidskog  22, 58, 98, 393, 420, 507 
Eidstjernet  374, 394 
Eierhøve  81, 123 
Eik  38, 77, 95, 103, 143, 144, 160, 166, 169, 182, 222, 381, 399, 418, 449, 508
Eik n.  202, 298 
Eik s.  202 
Eikseterfjellet  46 
Eik seterskog  103 
Einvirkesgarder  131 
Ekserserplass 266, 510 
Ekstensivt februk  286 
Elveforbygning  27 
Elvegrimer  100 
Emten  6, 52 
Eng  15 
Eng, Nils, lærer  474 
Epidemier  492 
Eriksen, Elias  278, 469, 470, 474 
Eriksmoen, T., lærer  474 
Evakuering  299, 509
Eystein Møyla  101 
 
Fadersdtr., Gyrvild (Gyldensparre)  161, 169 
Fagorganisasjon  499 
Fangstmetoder  364 
Fast skole  457, 463, 464 
Fattigblokk  485 
Fattigbudsjett  487, 490 
Fattigforsorg  483 
Fattigforstander  517, 488 
Fattiggård  490 
Fattiglut (av tienden)  484 
Fattigskatt  485, 487, 489
Fattigstyre  484 
Februk  283 
Femoen  53, 400
Femovika  6, 53 
Femoåa  6, 53 
Fensjøen  38, 53, 101, 103, 108, 117, 119, 145, 151, 163, 165, 181, 329, 348, 369 
Fensjøåa  53, 327 
Fesjå  316 
Filantropene  448 
Finneforfølgelser  105 
Finnemanntall  106 
Finnemarker  105 
Finneinnvandringa  104, 173, 229 
Finnseter  46 
Finnskogen  97, 150, 203, 299, 374, 380, 400, 439, 454, 458, 461, 467, 469
Fiske  102, 368 
Fiskearter  370 
Fiskelausen  370, 459 
Fiskelausen, Nils  222 
Fiskelaustjernet  52 
Fiskemåter  370 
Fiskerett  369 
Fjell  77, 139, 145, 148, 174, 287, 325, 380, 417 
Fjeld, A., fanejunker  516 
Fjellmalinger  59, 65 
Fjellsjøbekken  38, 103, 150, 151 
Fjellsjøen  46, 59, 110 
Fjellsjøseter  102, 110 
Fjordungsgarden  131 
Fjøser  18, 59, 60, 64, 67, 139, 143, 167, 332, 398, 409, 431 
Fjøser lille  145, 183, 453 
Fjøser, Kristian H.  267 
Fjøserberget  10, 20 
Fjøserfela  269 
Fjøsstell  297 
Flemming, Klas  104 
Flom  23 
Flombrott  24, 299, 301, 310, 34 
Fløting  46, 338, 339 
Fløyta (Fensjø-)  53 
Fløyta (Mosevanns-)  53 
Fløyta (Bings-)  42 
Foldtall  294 
Folkeboksamling  478 
Folkelynne  223 
Folketall  207, 303, 308, 423 
Folketellinger  209 
Folketru  255 
Forliksråd  511 
Formannskap  511 
Foss  18, 23, 30, 34, 69, 78, 88, 89, 140, 143, 153, 155, 159, 172, 266, 397, 417, 510 
Foss -- Vestby  403 
Foseid  18, 23, 30, 77, 88, 140, 143, 155, 159, 166, 172, 173, 202, 340, 382, 394, 397, 405, 406, 458 
Foseid sund  408 
Foss -- Fjøser  19 (se Snapholt)
Fotefar i fjell  65 
Francke, Aug. Hermann  448 
Fredlysing  372 
Frisinnede venstre  499 
Frostfrie strøk  295 
Fullgarder  131
Fullgardsrang  292 
Furda  42 (se Sagåa
Furderud  42, 94, 144, 326 
Furulund kjerke  69, 77, 89, 90, 153, 155, 288, 397, 417, 421 
Furulund sokn  399 
Furukongen  5 
Fylkesskoler  476 
Føn (-korg, -kveld)  245 
Førstetage  (-bygsel)  194 
Føttaplassen  4, 61 

 

Galde, Oluf  502 
Galteryggen (Eik)  77, 91 
Galteryggen (Lystad)  46 
Gammelseterberget  4 (se Seterberget
Gardreising  96 
Garsjøen  45 
Gaulr  18, 22, 89 (se Gjølstadfoss
Geiterud  296 
Geittjernet  42 
Geitåa  42, 244 
Gjeddetjernet  6 
Gjerdrum, prest  424 
Gjersjøen  110 
Gjestgiveri  409 
Gjevert, Per Adam  277 
Gjevert  335 
Gjødsling  310 
Gjølstad  4, 18, 33, 38, 85, 86, 95, 113, 139, 143, 144, 153, 157, 166, 167, 184, 223, 248, 288, 305, 306, 314, 375, 396, 399, 406, 409, 421, 443, 463, 509 
Gjølstad n.  31, 202, 311, 326, 337
Gjølstad s. 202, 326
Gjølstad, Thorstein  504 
Gjølstad, Per H.  514 
Gjølstad sund  298, 400, 407
Gjølstadfossen  18, 22, 24, 31, 38, 89, 394, 421, 410
Glaumr  21, 22
Glåma  8, 16
Glåmberget  20, 51, 99, 394 
Glåmdalen  23 
Godssamlere  166 
Godtlund, C. A.  113, 182, 439, 455, 459
Grautsjøen  46 
Grautåa  46 
Graverberget  110 
Gravfunn  71 
Gravhauger  59 
Gravsjøen  45 
Gravøl  243, 245 
Gravplass  439 
Gravferd  401 
Grensekrigene  298, 507 
Gresberget  4, 188, 189, 202, 277, 318, 366, 401, 456 
Gresberget (Rafjellet)  6
Gresberget (Ruds-)  401 
Gressfrø  301 
Gresåsen  6 
Grettbekken  43, 86 (se Tveterbekken
Grinderholmen 6 
Grobøl  145, 202, 266, 341, 380, 421 
Grunnfjell  11 
Gruvåsen  374 
Grøfting  304, 310, 313 
Gudehov  417
Guds Gaves Bergverk  136, 374 
Guds Åsyns Anneks  137 
Gyldenløvefeiden  119, 298, 507, 508 
Gyldenstjerne, Mogens  502 
 
Haffner, Bernt A.  443, 463, 467 
Hagebruk  318 
Hagen, Ole, lærer  470 
Hallingstad  86 
Hals, Bastian  184
Halvdan Gulltann  58 
Halvdan Kvitbein  70, 507 
Halvgarder  131 
Hammer  32, 88, 95, 99, 150, 159, 394, 398, 406, 424, 437
Hamp  380 
Hanakkaberget  109 
Handverk  381 
Hanestad  86, 95, 139, 142, 168, 189, 298, 326, 337, 341, 508
Hangård, Olaf  516, 517
Hannibalsfeiden  298, 375, 408, 505, 507 
Hansen, Herman, lærer  278, 464, 468
Hansen, Martin, lensmann  515 
Hanssøn, Oluf, prest  170, 428
Harpeseter  54 
Harpetjernet  54 
Haug  61, 63, 77, 95, 139, 160, 166, 169, 287, 299, 327, 399, 449
Hauge, Hans Nilsen  444 
Haukerud  18, 36, 95, 145, 155, 298, 380, 509 
Hausmann, Fredrik v.  184 
Hedenske kultplasser  77, 90, 91 
Heimrast  82 
Helgen (sjø)  6, 52 
Helgeneset  32, 33, 37, 71, 95, 144, 148, 399, 419, 510
Helgeneset n.  180 
Helleristninger  59, 65
Helm, Carl Adolph  33, 182, 437 
Helsestell  490 
Henckel, A. W., lærer  468 
Henriksen, H., lærer  473
Henriksen, Morten, lærer  455 
Herredsdeling  486, 512 
Herredskasserer  463, 516 
Hr. Lars (se Olufsen, Lauritz
Heyde, Johan  188 
Hildrøyene  32, 38, 150 
Hiælkuna  153, 156 
Hirschen, Gierdt v.  183 
Hofoss  33, 38, 44, 47, 88, 95, 102, 103, 117, 140, 142, 148, 150, 151, 163, 172, 180, 182, 189, 203, 216, 230, 233, 258, 298, 306, 323, 333, 337, 341, 351, 363, 369, 379, 398, 399, 400, 507, 508, 509, 510
Hofoss, Anton  270
Hofoss, Bernt Olsen  278 
Hofoss, Gustav Olsen  273
Hofoss Interessentskap  189
Hofossmoen  48, 382 
Hofossmusikken  273 
Hogge for ledd  265 
Hokåsen  5, 10, 33, 39, 59, 78, 95, 102, 142, 148, 156, 159, 172, 287, 298, 306, 333, 337, 369, 398, 399, 421
Hokåsen rå  88 
Hokåsbrua  399
Hokåsmoen  466, 473
Hokåsseter  54, 318, 403
Hokåsseterskogen  165, 348 (se Møkernskogen)
Holgeirsson, Olaf  103
Hollebøl  161 
Holt, 107, 174, 299 
Holt, Knut  361, 460 
Holtbak  150 
Holtberget  51 
Holter, Anders  183 
Homsjøen  110 
Homsjøvassdraget  46 
Hornet (sjø)  46 
Hov,  37, 417 
Hovgods  153 
Huder og skinn  132 (se matrikul og skyld
Hufvudfat, Herlof  502 
Hulder  257 
Humle  379 
Husdyr  291, 293, 296, 303, 308, 310, 314 
Husflid  64, 378 
Huslærere  450 
Husmannskontrakt  198 
Husmenn  196, 496 
Huæøy  92, 155, 419 
Hynden  10, 59, 69, 78, 139, 144, 182, 235, 286, 287, 417 
Hæillings geira rudi  140
Hærpil  414 
Høgberget  2, 5, 54, 110 
Høgbergstjernet  54 
Høye, John, lærer  468 
Høyre  499 
Hårset, Knut  278, 361, 443, 463
Håvefossen  47, 150, 323 
 
Industriell revolusjon  308
Ingjald, Kong  58 
Inkvarterte skolebarn  459 
Istida  8, 11
Ivar Vidfamne  58 
 
Jakt  44, 102, 221, 363
Jammerdal  192, 243, 321
Jammerdalskogen  188
Jensen, Christen  117, 166, 174, 409
Jernbanen  377, 410 
Jernblåster  103, 372 
Jernvinne  372 
Jersjøen  45 
Jettegryter  64 
Johnsrud  333 
Jordbruk  283 
Jorddrott  141, 193 
Jordbøker  130
Jordsmonn  12, 295, 284
Jordmødre  493
Jordrydding  287
Juleskikker  251
Jægerdalen  60 
 
Kalveberget  6 
Kalvedompen  4 
Kalvåsen  374
Kalmarkrigen  112, 507
Kaldbekken  50 
Kamphaug  44 
Kamphaug, Knut H., lærer  453 
Kapitultakst  135, 162 
Kardekjerring (-mann)  254 
Karlsbruberget  6 
Kasabrødrene  444 
Kassenga  31, 33, 38
Katedratikum  423 
Kerstifossen  49 
Kibsgård, frk.  474 
Kirkhus  77, 89, 144, 153, 155, 261, 381, 424 
Kjerkegods  152, 195, 303, 422
Kjerkelut (av tienden)  288 
Kjerkeregnskaper  425, 432
Kjerkesangere  442
Kjerkesjøen  102, 369
Kjerkeskipnader  417
Kjerkeverjer  421, 427
Kjerkevigsel  155, 422
Kjettilsson, Erik  39, 87, 102, 103, 151
Kjøkemester  245 
Klasseskiller i befolkningen  493
Klokkemakere  382
Klokkere  441, 449, 451, 454
Klokkergard  443, 466
Klokkertoll  442
Klostergods  161, 195
Klosterskoler  447
Klubbekriget  104
Knutsen, Anton, lærer  474 
Knutssøn, Alv  501 
Kokstein  59, 61, 63
Kolbrenning  334
Kolemo-gutta  275
Kollektbøker  485
Kolsrud  59
Kolåsen  374 
Kommunegjeld  521 
Kommunestyre  511
Kommunalt sjølstyre  510
Komponister  267 
Konfirmasjon  450
Kongsalmenning  39, 103, 151, 163, 337
Konsvinger Borgerskole  476 
Kongsvingerbanen  410 
Koppmoen  15 
Koppskatt  129 
Korngarder  295
Kornmagasin  305, 487, 513 
Kornmonopolet  302 
Kornslag  296 
Korntiende  288 
Korperud  336 
Korsenga  31 
Kosthold  226 
Kota  241 
Krabbekrigen  172, 298, 507, 508
Kreutz, Hans Chr.  383 
Kristendommens innføring  419 
Krokmyra  6 
Krongods  160, 163, 195, 302 
Krummedike, Henrik  501 
Kuberget  400, 403 
Kult-steder  153, 417
Kunstig eng  300 
Kurser  477
Kvakksalveri  491 
Kvegtellinga 1657   136, 292 
Kvernbakken  327 
Kvernbekken  4 
Kvernbruk  322 
Kvernbråten  326 
Kvernhaugen  326 
Kvernjordet  327 
Kvernmoen  6, 327 
Kvernrøysa  327
Kverntjernet  6
Kverntoll  324 
Kvernvika  54, 327 
Kvernåa  31, 42, 326
Kvikne Kopperverk  136, 374

 

Lachmann, toller  180 
Lagrette  503 
Landbuhold (-veitsle)  194, 405 
Landheving  9, 13 
Landnåm  71, 81, 87 
Landsorganisasjonen  500
Landskatt  350 
Landskyld  130, 162, 194 (løs-)
Landsskogtakseringa  329 
Langholsberget  9, 42 
Lang-Simen  113, 114, 162, 172 
Langtjernet  51, 365 
Larsen, Johan, lærer  474, 468 
Larsen, sokneprest  441 
Lauritzen, Oluf (Ole)  107, 177, 180 
Lauritzen, Søfren  428 
Lauskarer  196 
Lauta eng  3, 29, 34, 167, 249 
Legd  484 
Legder (milit.)  135 
Leger  491 
Lehmoinen  105
Leidangen  128 
Leiekjør (Kjerkas)  159, 423
Leilendinger  127, 192, 405 
Leira  4, 5, 43, 86, 351
Lekpredikanter  444 
Lemberget  91 
Lensmenn  406, 504 
Lepengen  37, 145 
Lider  128 
Lie  31, 42, 88, 140, 145, 155, 159, 234, 326
Lie, Alvilde, lærerinne  473
Ligningssekretær  517 
Lilleberget  110 (se Vesleberget)
Lillestrøm Dampsag  188
Lin  250, 379 
Lindberget  38, 74, 101, 102, 103, 108, 113, 114, 145, 151, 163, 165, 172
Liokola  118 
Lisdammen  326 
Lund, Thorvald, lærer  474, 468 
Lunder  60, 88, 91, 93, 139, 140, 145, 182, 419
Lunder, Minda  474 
Lunderseter  348, 400, 403
Lunderseter kapell  439
Lunderseter -- Smedtorpet -- Løvhøyden -- Bolneset  400
Lunderseter -- Stenhulseter -- Mengkroken  403
Lunderseter --  Øieren  400, 403
Lundhaug  203, 408 
Lysa  51, 86, 327, 345 
Lysand eng  5, 38, 51, 406 
Lysandtangen  40 
Lyse pengemangel  126
Lysen  2, 5, 6, 51 
Lysoffer (-penger, -hold)  156, 423, 451
Lyssjøen  10, 43, 321
Lystad  32, 85, 86, 102, 103, 139, 143, 150, 151, 156, 158, 163, 172, 183, 202, 298, 306, 337, 369, 398, 425, 509
Lystad, Mellom  156 
Lystad s.  159 
Lystadberget  54 
Lystaddammen  327 
Lystad, Johs., lærer  469, 470 
Lystadskogen  6, 20, 166, 394 
Lystadtjernet  327 
Lysåa  6
Lærergarder  465, 467 
Lærerutdannelse  451
Lønner  196, 201, 384, 388, 442, 450, 452, 455, 456, 461, 466, 473, 488, 516
Løvenskiold  188 
Løvholmen  6 
Løvhøiden  277, 400 
Låvkjerring (-mann)  254 
 
Malmgruver  374 
Malmvegen  335, 374 
Manngerder  128 
Manntall (Skatte-)  129 
Markedsføring  290, 333, 367, 398 
Markegård, Ole L., lærer  467 
Markemenn  100 
Marker  98 
Mastetømmer  348 
Mastvelta  23, 49, 150, 349, 406 
Mathiesen, assessor  318, 345 
Mathiesen, Håkon  188 
Matretter  226 
Matrikulering  127, 136, 513 
Medisiner  491 
Meieri  314 
Meitsjøen  3, 368 
Melby  145, 166, 369, 444
Mellemsjøen  48 
Mellemtjernet  54 
Mengen  110 
Mengetjernet  54 
Mengkroken  54, 102, 110, 220, 400, 403
Mengåa  54, 327 
Mengådalen  99, 321, 394 
Mengåoset  2
Merilden  54 (se Møkern)
Merrakleiva  6
Middelskole  476 
Mikkelskorn  131 
Miklevatnet, se Nøklevannet. 
Mil-skogene  22, 98,  394 
Mjøgsjøen  42 
Mjøgsjøbekken  42 
Mjølkehake (-puke)  258
Mo (Hokåsen)  409 
Mo, Ole J., lærer  470, 474 
Moen, Johan J., lærer  442, 455
Mogensen, Erik  181 
Mogensen, Mogens L.  182, 186 
Monsrud  327 
Moraklokker  383 
Morener  9
Mosevannet  53 
Myntvesen  130, 384 
Myr  7 
Myrer  145, 164, 232, 327, 378, 399, 461 
Myrmalm  373 
Munch, -bispinne  180 
Murua (Mare)  259 
Musikklivet  266 
Must, amtmann  180 
Møkern  6, 53, 98, 151, 327, 349, 398
Møkernskogen  102, 110, 118 
Møllerud  44, 94, 145, 324, 337, 342, 351
Møystadklokker  383
Målstømmer  337 
 
Naimaho  109 
Naturalarbeid  402 
Naturlig eng  2 
Nes  2, 5, 421 
Nes rå  88 
Nesskogen  512 
Nesvarden  7, 374 
Neverfletting  335 
Nida skog  32, 48, 103, 150, 163
Nilssen, Johannes, klokker  455, 460 
Nielsen, Morten  107, 176, 180, 430, 436 
Nielsen, Søfren  441 
Nilsen, Verner, lærer  474 
Nilsen, Werner (Werenskiold)  183 
Nisser  252 
Noer, Martin, dyrlege  316 
Noppi  109 
Nor  10, 18, 30, 34, 49, 60, 88, 91, 95, 139, 140, 155, 182, 288, 326, 332, 378, 398, 405, 410, 411, 509, 510
Nor n.  36, 142, 148, 230, 297, 409 
Nor s.  33, 51, 142, 155, 176, 183, 188, 202, 306, 318, 337, 350, 375, 409, 504, 506
Nor v.  26, 37 
Nor ø.  71, 228, 235, 277, 316, 380, 425
Noret  18, 50, 91, 139, 317, 398, 406, 411, 5, 40, 51
Norsfossen  10, 18, 30, 51, 59, 64, 67, 88, 89, 378, 394, 410, 412
Nor seter  103, 318
Nor skog  103 
Nuguren  10, 11, 43, 49, 78, 86, 91, 93, 345, 350, 369, 374, 398, 406, 412
Nugurslinjen  411
Nye Kongeveg  399
Nygård  54
Nygårdsbekken  6 
Nytorpet  400 
Næss, Arne  476
Nøkken  256 
Nøklevannet  102, 369
 
Odals Verk  335, 374 
Odel  81, 125, 127, 182
Odelsløsning  126 
Odelsrett  124
"Ofsen", se flombrott 
Olav den Hellige  99, 418, 419
Olav den Skygne  58 
Olav Kyrre  123 
Olav Tretelgja  58, 70, 100, 338 
Olafskorn  131 
Oldfunn  31, 57, 101, 140, 284, 322 
Ole og Morten, se Lauritzen, Oluf og Nielsen, Morten 
Olsen, Kolbjørn  273, 514
Olufsen, Lauritz (Hr. Lars)  170, 30, 31, 33, 101, 107, 115, 142 - 145, 162, 165, 168, 239, 299, 327, 339, 369, 430, 450, 504
Omgangsskole  457 
Openakr tiund  288 
Orainen, Morten H., lærer  455 
Ordførere  513 
Organister  444 
Ormbekken  52 
Ormberget  188, 189 
Ormberget skog  4 
Ormbergsbekken  52 
Ormtjernet  52 
Osmund-jern  372 
Ottar Svarte  419
Overtru  255, 321, 491
Overåsberget  9, 11, 106, 321, 491
 
Paulsrud  95, 382, 463 
Paulsrud, Halvor G.  462, 516 
Pengevesen, se myntvesen 
Peterspenning  131 
Phil, sokneprest  312, 383 
Piparbråten  266 
Piparud  5, 266 
Piparudseter  5 
Pietismen  450
Pjøsabru  403 
Pliktarbeid  135 
Politikk  495 
Porto  415 
Postferdsla  412 
Poteter  303 
Prestegarden  86, 144, 159, 298, 31?, 327, 369, 424, 509 
Prestegardstjernet  5, 23, 49, 51, 8?, 327, 369, 394, 405
Prestegjeldsmøte  411
Prestelut (av tienden)  288, 423 
Prestelønn  423 
Prester  440, 491 
Prestreide  423 
Prikusgard (Gjølstad)  153, 157 
Priser  308, 316, 349, 362, 383, 38? 
 
Rafjellet  2, 4, 5, 7, 10, 329
Ragnvald den hedershøge  70
Raisky  109, 202 
Ramsøya  2, 5, 27, 30, 39, 78, 8?, 92, 110, 140, 142, 166, 172, 18?, 201, 243, 288, 298, 306, 309, 32?, 337, 339, 374, 375, 382, 385, 45?, 508
Ramsøygruva  374, 412 
Rapstad  197 
Raumværingstil  179
Rect. Rødies  161 
Rectoren i Christiania  161 
Reformasjonen  160, 421, 424, 44?, 485 
Reitbruk  290 
Rekvika  397
Religiøse rørsler  444 
Revle  19, 28 
Rhoedius, Ambrosius  161 
Rida  47 
Rideveger  400 
Rijordet  107, 174, 299 
Ringshella  2, 7, 10
Riksåsen -- Rotna  403 
Rokkekjerring (-mann)  254 
Rolighaugen  399 
Rolstad  5, 30, 31, 33, 86, 139, 14?, 166, 306, 326, 337, 369
Rolstad n.  184, 239 
Rolstad, Oluf og Erik  167 
Rolstadsagen  351 
Romaskatten  131 
Ronketorpet  221
Ronketorpet -- Pjøsabro  403 
Ronketorpbekken  46 
Rosenkratz, Marcus Gjøe  188, 342 
Roskyss  51, 405 
Rotelegging av veger  400
Rotna  4, 6, 52, 402
Roverud  37, 94, 95, 145, 235, 314, 411, 504, 510 
Roverud -- Hofoss -- Riksgrensa  400
Roverudsbrua  6 
Roverudseter  110, 459 
Rud  10, 11, 94, 144, 175, 202, 307, 326 
Rud, Arne O., lærer  453 
Rud, Ole O., lærer 462 
Rudseter  108 
Rudsetertjernet  42
Rugbråter  299 
Rundskriv  414 
Rustad  37, 40, 421 
Rustad, Christian  188 
Rustad rå  5, 88 
Rya  40, 139, 161, 318, 327, 399, 421 
Rydding  287 
Rymoen  32, 71, 168, 248, 372, 463 
Rymogubben  223 
Rymoen -- Myrer  399 
Rystad  382
Rytjernet  421
Rødenga  32 
Røhrt, kjøpmann  186, 351 
Røya  182 
Røykstue  241 
Røymyra  4
Rå (-dele)  83, 124 
Rådalsbekken  6 

 

Sagbruk  347, 338 
Sagbruksbevilling  42 
Sagbrukstiende  350 
Sagerud  269
Sagholtet  351 
Sagåa  42, 351 
Saltavgift  343 
Samferdsel  393 
Sameia  103, 106, 108, 163, 333, 337 
Sameie  141, 182 
Sander  78, 139, 145, 156, 159, 166, 287, 369, 421 
Sangkor  469 
Savolaks  104
Schnitler, sokneprest  441 
Sedvanerett  81 
Segsand  25 
Sehested, Hannibal  161, 169 
Selskapelighet  243 
Semengerudt  111 
Seterberget  103, 110, 318 
Seterbruk  102, 317 
Seterskog  330 
Sigfoss fiskeri  369 
Signekjerringer  265, 491
Simensen, assessor  165, 177, 180
Sissener, kaptein  223 
Sjøli  144, 168, 180, 287, 369, 406 
Sjøli n. 373 
Sjøli, Amund G., lærer  463, 464, 468 
Sjøli, Gunder A., lærer  462 
Sjøli, Johan J., lærer  462, 467 
Sjørenga  51 
Skasen  2, 4, 6, 11, 43, 97, 102, 103, 110, 318, 363, 365, 366, 370
Skasdammen  183, 188, 189, 202, 341 
Skasdammen, Arne A.  279 
Skasdammen, Arne L.  270, 469, 470 
Skasdam skog  4 
Skasseter  318, 333 
Skasvassdraget  43, 341, 350 
Skasåa  23, 399, 400, 421 
Skattlegging  127, 518 
Skau  61 
Skikk og bruk  251 
Skippund tunge  132 
Skipreide  128
Skiold, Lasse  501 
Skjeppe  290 
Skjoldmø  72 
Skogarealer  328 
Skogbrann  331
Skogbruk  328, 2, 6 
Skogeierforeningen  363 
Skogsarbeid  351 
Skogskoier  352
Skole  447 
Skolebudsjett  452, 461, 464, 473 
Skolehus  465, 469, 472, 473 
Skolekasse  451 
Skolekretser  450, 454, 457, 458, 460, 461, 464, 465, 472, 473
Skoleloven  450 
Skoleplan  452, 466 
Skoleplikt  451
Skolestyre  450, 452, 466 
Skolestyreformenn  475 
Skoletilsyn  472 
Skoletoll  451, 456 
Skotterud  217, 364 
Skrikerud  406 
Skriktjernet  6 
Skriveskoler  447 
Skrøvlingen  48
Skyberg  6, 20, 30, 63, 77, 139, 143, 158, 182, 183, 184, 186, 216, 239, 252, 257, 287, 291, 298, 324, 421, 508, 509
Skyberg rå  88 
Skyld  130, 513, 519 
Skytten  221 
Skysskaffer  407 
Skyssplikt  194, 405 
Skysstasjoner  409 
Skaare  87, 136, 140, 144, 166, 168, 183, 287, 306, 332, 364, 369, 406, 421 
Skaare rå  88 
Skårgraut  253 
Sletmoen  403 
Slottsskatten  374 
Slåtteteiger  249 
Slåttgraut  253 
Smedteppa  382 
Smedtorpet  103, 117, 119, 181, 221, 298, 372, 400, 508 
Smedtorpet, Lars  223 
Smedtorpet, Lars L., lærer  461, 470
Smør-garder  295 
Snapholt  19, 67, 183, 203, 385, 399 
Snidulkast  83, 192 
Snipen  5, 309, 325 
Soelfeldt  188
Soknegrenser  399, 421 
Solberg  10, 11, 77, 85, 90, 139, 143, 155, 287, 417, 421 
Solberghøgda  10 
Soldatlønn  135 
Soleyar sysle  501 
Solva (Solveig)  58 
Solve  507 
Solve den Gamle  57, 70 
Solve Solvarsson  58, 71 
Solør  57, 70, 501 
Solørbanen  411 
Solørfjorden  13 
Solørsjøen  9, 15, 25 
Sorenskrivere  503
Sormerud  30, 71, 94, 145, 154, 156, 164, 327, 399
Sosiale tilhøve  493, 483 
Sosialisme  499
Sparebank  305, 513 
Sparke sko  253 
Spellmannshemmet  267 
Spesier  132, 290, 332, 336 (se skyld)
Spetalen gruve  335, 374 
Spilhaug, Andreas, lærer  467 
Spillemenn  267 
Spiseskikker  226 
Stallvika  6 
Stampe  327 
Stampetjernet  6 
Stampetorpet  6, 327, 459 
Stang (Måle-)  30, 249 
Starenga  51 
Stenhulseter  403 
Stenhulseter -- Nytorpet -- Femoen  400 
Steinkuhl, Johann  110, 117, 162, 164, 176, 183, 350, 375, 504 
Steinreien  46, 321, 323, 341, 369 
Steinreisdammen  65 
Steinreisstranda  47
Steinbergtjernet  51, 369 
Steinbitberget  2, 5 
Steinsenga  50, 327 
Stemme dyr  265, 366 
Stemmerett  495, 511 
Stenerud mølle  327 
Stensbøl  74, 88, 144, 298, 337, 369, 508 
Stensbøl, Johs. E.  488, 517
Stokkbåter  102, 371 
Stolsnor  18, 138, 144, 182, 183, 239, 316, 317, 326, 339, 410, 411 
Stolsnorberget  51 
Strøfunn  59 
Strømsnes  20, 34, 143, 155, 159, 164, 167, 385, 397, 442 
Strømstad, Ole, lærer  474, 470 
Ståterkonge  489 
Svartebøker  261, 491 
Svartedauden  94, 101, 103, 133, 157, 207, 289, 299, 330, 399, 423, 491
Svanilla  118 
Svedjebruk  38, 103, 151 
Svendsenga  38, 33 
Svendstorpet  118 
Svinntjernet  51 
Sundbakken  407 
Sundsteder  406 
Sundtoll  408 
Sykehus  492, 493 
Søfrensen, Jens  118, 183, 341, 350, 375, 382, 504 
Sølvtjernet  54 
Sønsterud  6, 398 
 
Taktekking  250, 336 
Taraldsrud  197 
Taterud  107, 113, 299 
Teigskifter  152 
Thuesen, Morten  502 
Tiende  131, 158, 208, 288, 422, 484 
Timetabell for skolen  466 
Ting  502 
Tjenere  196 
Tjodolf Skald  70
Tjone  327 
Tjurabekken  333 
Tjærebrenning  332 
Tollerud  48, 103, 145, 180, 298, 327, 333, 351, 372
Tormoe  88 
Torp, Anton, lærer  467, 473 
Torsenga  30 
Trandem, Erik og Halsten  167
Traniterbevegelsen  204, 498 
Treforedling  337 
Trekkdyr  291 
Trelastomsetning  359 
Trettestykket  3, 150, 368 
Trigonometriske punkter  2 
Trolldom  260 
Tronbøl  145, 156, 399 
Tronbøl n.  179 
Tronbøl s. 159 
Tronbøl, Lars  304, 183 
Trøen  38, 101, 103, 108, 117, 165, 180, 189, 351, 372, 401
Trøsbekken  55, 327 
Trøssjøen  54 
Trøsberget  102, 110 
Tullreien  46, 349 
Tunform  229, 297 
Tuskind  113 
Tusser  257 
Tvangsflytting  299, 509
Tverberg, lærer  470 
Tveter  95, 145, 350, 380 
Tveterbekken  43, 324, 326, 327, 351 
Tyrebruk  103, 332 
Tømmerbaser  361 
Tømmerbetingere  340, 359 
Tømmerdimensjoner  349 
Tømmerdireksjonen  362 
Tømmerhogst  351 
Tømmerkjøring  355 
Tømmermerkere  360 
Tømmeromsetning  359 
Tømmerpriser  349 
Tørmoen  48, 88, 145, 337, 380 
Tørmobekken  48, 336 
 
Ull (himmelguden)  418 
Ulvsbergtjernet  6 
Ulvin Alter  161 
Underjordiske  257 
Ungdomsarbeid  478 
Ungdomsskoler  476 
Unum  30, 31, 33, 34, 39, 70, 78, 107, 139, 142, 150, 202, 287, 326, 337, 339, 381, 396, 399, 408, 421
Unum rå  88 
Unumbekken  43 
Unumsholmen  30, 74 
Urstjernet  5, 6, 51 
Utrasten  82 
Utsed  290, 293, 308, 310, 314 
Utsigt, Kristian, lærer  461
Utskifting  152
Utvandring  212, 214 
 
Vais  109, 202 
Vaisis-Pål  220 
Valonere  334, 382 
Vangsnes, lærer  474 
Varalden  53 
Varaldskogen  118 
Vardøger  260 
Vardehaugen  508 
Varepriser  389 
Varulv  260 
Vass-anlegg  309 
Vassbæring  297 
Vasstand  23 
Vassåsen  7 
Veabråten  474 
Veger  393 
Veglinner  98 
Vegroter  402, 409 
Vegskatt  402 
Vegvoktere  403 
Veidemagi  65, 66 
Venstre  499
Vermland  22, 58, 101, 104, 224, 311, 312, 334, 350, 370, 372, 375, 398, 444
Vesleberget  110 
Veslebråten 463, 464, 466, 473 
Vesle-Elva  40
Vesle-Noret  18, 36 
Vesleseterberget  6
Vestby  315, 491 
Vetter  256 
Veterinærstell  315 
Viker  88, 91, 93, 139, 140, 155, 180, 198, 326, 369, 381, 406
Viker v.  144 
Viker ø.  144 
Vikerhagen  198 
Vilt  363 
Vin-garder  286
Vissøren  129 
Vitjernet  53 
Voksterenga  30 
Vrangselva  22 (se Byelfr
Våler  20, 78, 88, 144, 167, 180, 182, 186, 301, 396
Vålbakken  186 
 
Wegeland, Nicolai  457, 459, 460, 461 
Western, Thomas v.  450
 
Ødegods 101, 108, 131, 152, 195
Ølbrygging  228, 381
Øieren  38, 76, 151, 101, 103, 108, 117, 145, 163, 165, 181, 188, 202, 369, 400
Øieren, Johs. P., lærer  459, 470 
Øieren, Paul, lærer  459 
Øieroser  53 
Øiersjøene  6, 52, 110 
Øier og Fensjø skog  95, 103, 337
Øyen  31, 34, 37, 88, 92, 95, 102, 103, 117, 140, 143, 151, 163, 172, 173, 180, 288, 327, 337, 396, 399, 418, 504
Øyer (enger)  15, 28
Øyersanden  38 
Øyle  19, 26 
 
Åbotsplikt  194 
Åflodammen  341 
Åfloen  48, 323 
Årbogen  48, 411
Åmot  9, 42, 382 
Årnes  145, 202 
Årnes sund  408 
Årstad  85, 139, 145, 156, 159, 160, 179, 299, 399, 424
Årstad, Gunerius  273 
Årstad i Odal  154, 156 
Aas, Nils  443, 474, 517 
Åsnes  88, 95, 140, 155, 159