Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Bygdesoga frå 1700 til 1830-åra
Bind: 1-2
Forfatter(e): Henrik Sødal
År: 1973
Utgitt: Orkanger
Sider: 268
Kilde: BIBSYS

Innhold

   Side
FØREORD      5
FOLKETALET I BYGDA GJENNOM SKIFTANDE TIDER      8
  
JORDBRUKET FØRST PÅ 1700-TALET    14
     Godseigar, sjøleigar, leiglending, husmann  
   
BYGDA GJENNOM TRENGSELSTIDER    32
 Uår og ulykker    32
 Den store nordiske krigen og tyngslene på folk under krigen    33
 Militære frå Hemne    38
 Lysning    45
 Nye uår og ulykker    45
   
ARBEIDSLIV, ØKONOMISKE OG SOSIALE KÅR SEINARE I HUNDREÅRET       48
 Fleire sjøleigande bønder    48
 Kårfolk   54
 Garden med hus og reiskap    57
 Potetdyrkinga    67
 Korndyrkinga    68
 Kvernar    69
 Lindyrking, humle    73
 Krøtterhald    73
 Seterdrifta    74
 Gode og dårlige åringar    77
 Mat og klede    79
 Skogsdrift og sagbruk    83
 Jakt og fiske    95
 Handverk  101
 Handel 110
 Samferdsel  115
   
LOV OG RETT  132
 Øverheite, stiftamtmann, fut og skrivar  132
 Lensmenn  135
 Tingmøte, straffesaker og rettstvistar  139
   
 KYRKJELIV OG OPPLYSNINGSARBEID  154
 Kyrkjebygningane, kyrkjegods og økonomi  154
 Prest og klokkar først på hundreåret  164
 Opplysningstida, Christoffer Budde og Johan Schelderup Borch  176
 Ei 80-års klokkarsoge  188
 Omgangsskulen i Hemne gjennom hundre år  194
   
BYGDA I FØRSTE MANNSALDEREN ETTER 1800  219
 Uår og uferd  219
 Militære frå Hemne i hæren  222
 Sjømilitære  230
 Fredsåra etter 1814  232
   
GLØTT FRÅ BYGDELIVET KRING 1800 OG NÆRMASTE ÅRA ETTERPÅ  239
FRAMOVER MOT KOMMUNALT SJØLVSTYRE 248
ETTERORD  253
KJELDELISTE  255
PERSONREGISTER  259
LISTE OVER BILETE OG DIAGRAM  264
MYNT, MÅL OG VEKT I GAMMAL TID  265