Hvaler bygdebok

Hvaler bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Havet var leveveien : Hvaler bygdebok 1800-1940
Bind: 3
Forfatter(e): Inger Jensen
År: 1993
Sider: 531
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord 1  Bokkomiteen      5
 Forord 2  Forfatteren      7
   
 Hvaler omkring 1800  
 Et klippefullt land, men folk med myke hjerter    17
 All verden innskrives i manntall    19
 Havet ga, havet tok    21
 Noen kommer, andre drar    25
 Fra folkevekst til stagnasjon    28
   
 Krigsår  
 Offer for stormaktenes spill    30
 Soldatliv på Hvaler    33
 Forsvaret av grensen mot Sverige    34
 Stjerner med ris varsler krig    38
 Hvalerøyene besettes    38
   
 Sjøfart  
 Her var farende folk i hvert hus    43
 Sjøfart – en sentral næring    44
 Unggutten reiser ut    46
 Det er dårlig kokk som ikke har tenkt seg å bli skipper       49
 Nære og fjerne himmelstrøk    52
 Langt vil jeg fare, alt vil jeg se    56
 Stabile Sjøfolk    57
 Blanke pumper – rustne stekepanner    59
 Lykkelig ankomst.  Alt vel!    63
 Matrosens beretning om livet ombord    68
 Seilskuteskipperens dagbok    75
 Fra seil til damp og motor.  Omlegging av skipsfarten    79
 Sjømannslivet på 1900-tallet    81
   
 Fiske  
 Her ere adskillige som nære sig ene og alene med fiskerier        88
 Fiskerne    90
 Kvinner som fiskere    92
 En munter omstreifer – Makrellfisket    93
 Drivgarnsfisket    95
 Dorgefisket    98
 Makrelldorging på Nordsjøen  101
 Settfiske  102
 Hummerfisket innbrakte kontakter  103
 Den uforutsigelige silda  108
 Utrustning  114
 Torsken grå – flyndra flat  119
 Motorisering av fiskebåtene  120
 Brislingfisket – rene lotteriet  123
 Ålefisket  127
 Nye fiskerier introduseres – Rekefisket  128
 På feltet  130
 Fiskerne organiserer seg  133
   
 Båter og båtbygging  
 Båten er ham nødvendig til livets ophold  137
 Hvalerbåten  138
 Eka  142
 Snekka  143
 Båtbyggere og båtbyggerier  145
 Båtbyggingen  148
 Kappseilas  153
 Nye båttyper  157
   
 Losvesen  
 Han opsøge skibe langt tilsøes  158
 Fra far til sønn  158
 Losene var godt voksne  162
 Losgutten  164
 Losbåten  165
 Forhold ombord  167
 Losingen  167
 Johan Papper  171
 Endringer i losorganiseringen  172
 Konkurranselosingen opphører  174
   
 Fyr og merkevesen  
 Det værharde fyr  177
 De første sjømerker  178
 Fyrlys på skjæret  179
 Fyrbetjeningen  183
 Det ensomme fyr  183
 Faste rutiner  186
 Andre fyr  187
   
 Jordbruk  
 Let dyrkelig land mellem klipperne  190
 Eie og leie  193
 Kun liten mark til dyrkning  195
 Jordbruk i fremgang  198
 Jordbruket etter 1900  198
 Fruentimmerne beskjeftiget med det til jordbrugernes henhørende arbeide     202
 Husdyrholdet  208
 Høyavl og annen fôrsanking  213
 Fôring og stell av husdyra  217
 Når man hadde kjernet, måtte man gjøre et kors i smøret  220
 En måtte slakte på nymåne  221
 Hagebruk og fruktdyrking  222
 Biavl  226
 Fra selvforsyning til spesialisering og enenæring  228
   
 Husarbeid  
 Det daglige stell  229
 Flinke til å stelle mat  229
 Alt hva huset kunne by  235
 Renligheten jevnt over god  236
 Framskritt i det huslige stell  239
 Så gjør vi så når vi vasker vårt tøy  240
 Spinner og vever av ull og lin til familiens behov  241
   
 Hverdag og helg  
   
 Vi arbeider sammen som i en kjede  251
 Her er mange trengende  257
 Bedring i helsestellet  262
   
 Fra vogge til grav  
 Den skal tidlig krøkes  270
 Det mor sa, var lov  275
 Inn i de voksnes rekker  275
 Ut å søke tjeneste  276
 Ungdom og fritid  280
 Voksenliv  282
 Jordmor  287
 Barnestell  289
 Alderdom  290
 Kattugle og hundeul varslet død  297
   
 Fra nabofellesskap til interessefellesskap  296
 Foreningsdannelser  296
 Kvinnene og foreningslivet  297
   
 Sterke i troen  
 Haugianerne  300
 Vekkelser skaper dissentermenigheter  302
 Religiøst liv i mellomkrigstiden  304
   
 Hus og havn  
 Vanlige hustyper  309
 Våningshus  311
 Driftsbygninger  315
 Strandsitteren  318
 Nye impulser i byggeskikken  320
 Husbygging  323
 Glimt fra et hvalerhjem  327
 Havna  333
 Salteriene  341
 Offentlige bygninger  342
 Kirkens bygninger  343
 Kirken blir for liten  344
 Skolehus  347
 Pleiehjem  348
 Forsamlingshus  348
   
 Handel og håndverk  
 Til enhver tid forsynet med erter, mel, gryn, kaffe og sukker  352
 Konkurranse om kundene  353
 Landhandleriet  356
 Karl Godtkjøp og andre kremmere  361
 Økende behov for spesialister  362
 Hvaler Sparebank  363
   
 Stenindustrien  
 En arbeiderklasse vokser fram  365
 Begynnende industrialisering  365
 Stenindustrien etableres  366
 Stenhoggerfirmaene  367
 Stenhoggeren.  Den nye arbeiderklassen  370
 Arbeidet i fjella  374
 Rekruttering  379
 Smeden  380
 Stenkjørerne  382
 Sammen er vi sterke  382
 Et samfunn i samfunnet  386
 En industri i opp- og nedgang  387
   
 Tollvesen  
 Grenseland  390
 Tollvesenet  390
 Forbudstiden 1916 – 1927  393
   
 Hvaler og sommergjestene  
 Et særdeles behageligt sommeropholdssted  401
 De første badegjestene  402
 Villatomter tilsalgs  403
 Nyopført hus tilleie  404
 Pensjonat og hoteller  405
 Hyttelivet vokser i omfang  412
 Telting  413
 Sommergjestene og de fastboende  414
 Feriehjem  417
 Ferieaktiviteter  418
   
 Lokalt styre og stell  
 Presten  421
 Lovens håndhever  424
 Fra embetsmannsstyre til lokalt selvstyre  427
 Formannsskapsloven og den nye kommunen  427
 Trykkende avgifter  431
 De kommunale oppgavene øker  431
 Ny tid i kommunepolitikken etter 1900  433
 Første verdenskrig får konsekvenser for lokalpolitikken  434
 Herredshuset  436
 Det lokale selvstyret settes ut av spill  436
   
 Skolen  
 Børnene mottager omhyggelig undervisning  
 Omgangsskolen  438
 Skolekassen  438
 Ei uden Anlæg til Duelighed  439
 Variable lærerlønninger  440
 Lærerutdanningen bedres  441
 Elevene sysselsettes på beste måte  442
 Skolegang og fravær  443
 Fast skole  444
 Børnene indøves i Hovedregning og Tavelregning  448
 Af Mangel paa Klæder borte  449
 I Almindelighed Godt  452
 Oplysning i visse Henseender Tiltagende  456
   
 Kommunikasjoner  
 Til lands og til vanns  457
 Kontakten med fastlandet  457
 Skyss på tilsigelse  457
 Rutebåtene  458
 Forbindelsen Hvaler – Fredrikshald  460
 Forbindelsen Hvaler – Fredrikstad  460
 Fredrikstad – Hvaløernes Dampskipsselskab  461
 Hvaler – Strømstad  466
 Glimt fra brygga og rutebåten  467
 Brygga  469
 Forbindelsen mellom øyene  470
 Hindringer i veien  471
 Veier til lands  472
 Bedre forbindelse med omverdenen  475
 Forbindelsen med omverdenen bygges ut  478
   
 Et veiskille  
 Havet forener og skiller  484
   
 Noter  488
 Litteratur  514
 Kilder  520
 Informanter  523
 Navneregister  524
 Saksregister