Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Mellomalderen
Bind: 2
Forfatter(e): Ragnhild Ormøy
År: 1992
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN: 8299175658, 8299175623
Sider: 232
En del av verket: Ringsakboka
Kilde: BIIBSYS

Forfatter er historikeren, Ragnhild Ormøy som skriver om perioden fra år 1000 til 1660.
Bildekunstneren Olav Bjørgum har laget 25 grafiske illustrasjoner.
Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka.

Innhold

   

 I.  Fra vikingtid til middelalder 

Side

 Ringsakbygda trer fram      9
 I sentrum for rikspolitiske hendinger      9
 Hvorfor ble Ringsaker møtested for kongene?    12
   
    

 II.  Middelalderen ca. 1000-1530

 
 1.  Et samfunn i forandring    17
 Bygda og bygdelaga    19
 Kildene    21
 Bygda tar form    23
 Gamle bygdelag    23
 Tingordning    26
 Saker på bygdetinget    29
 Lagting    29
 Forsvarsordning    30
 Nye lover om vern av landet    32
 Mjøskastellet    33
   
 Nye styringsformer    34
 Årmenn, lendmenn og jarl    34
 Syslemenn    35
 Lagmenn    37
 Bondelensmenn    37
   
 2.  Kristendom og kirke    38
 Den første kristne tida    38
 Kirkeordning    40
 Ringsaker sokn    41
 Ringsaker kirke    42
 Kirken og soknet på Fylkeshaug i Veldrebygda    45
 Andre kirker og sokn i bygda    46
 Kirken på Brøttum    46
 Kirke og kirkegard på Rør    48
   
 Prester    50
 Arbeidsoppgaver    50
 Inntekter til prest og kirke    50
 Prester i Ringsaker    51
 Prost og biskop    53
   
 3.  Gamle garder og ny bosetting    54
 Gard og bruk    54
 Kilder til bosettingshistoria    55
 Gardsnavn    55
 Nyere kilder    55
 Eiendomsforhold    56
 Beliggenhet og størrelse    56
 Gardene i Veldre    56
 Nyrydding og vekst    60
 Bruksdeling    62
 Gardene i sørbygda av Ringsaker    64
 Bergsfjerdingen    64
 Nyrydding og vekst    65
 Gardene i Revlingfjerdingen    67
 Nyrydding og vekst    67
 Bosettinga i hele sørbygda    70
 Bruksdeling    70
 Gardene i midtbygda    70
 Nyrydding og vekst    73
 Bruksdeling    74
 Gardene i Brøttum    74
 Vekst og nyrydding    75
 Bruksdeling    76
 Bosetting i bygda    76
   
 4.  Gard og folk    78
 Husdyrbruk    79
 Hestehold    81
 Åkerbruk    84
 Driftsmåter i åkerbruket    85
 Attåtnæringer    88
 Jakt    89
 Skogen    89
 Jernutvinning    90
 Smed- og metallarbeid    90
 Innearbeid    91
 Matlaging    91
 Ølbrygging    94
 Tekstilarbeid    95
   
 5.  Dagligliv og fellesskap    97
 Fødsel og dåp    97
 Stell og opplæring av barna    99
 Ungdomstid og voksen alder  100
 Alderdom og død  100
 Våpenhold  101
 Drap og rettergang  103
 Veg- og brubygging  103
   
 6.  Eiendomsforhold i bygda  105
 Hvem eide jorda i Ringsaker?  105
 Kirkegods  106
 Jordegodset til erkebispestolen  106
 Jordegodset under bispestolen på Hamar  108
 Hamar kapittels jordegods  109
 Lokalkirkegods  109
 Når skjedde godsoverføringa?  110
 De sosiale lag i bygda  110
 Jarlen – Sigurd fra Rør  111
 Markus på Skog i Brøttum og Sigurd Markusfostre – Hvem var de?  112
 Riddere og andre adelsfolk  113
 Prester  114
 Bønder med jord  115
 Leilendinger  116
   
 7.  Kvinner i bygdesamfunnet  118
 Kvinnelige jordeiere  118
 Festermål mellom kvinne og mann  118
 Medgift eller heimanfølgje  119
 Tilgave  120
 Fordeling av arv mellom kvinner og menn  121
 Skifte etter ektemenn  122
 Odelsrett  123
 Tap av arverett  123
 Gaver til kvinner  124
 Gaver og testamenter fra kvinner  124
   
 8.  Kjøp og salg  126
 Fast eiendom og løsøre  126
 Et gammelt skinnbrev fra Ulven på Velong  128
 Størrelse og pris på salgsjord  131
 Når ble jorda solgt?  132
 Hvem kjøpte og solgte jord?  133
 Hvorfor ble jord kjøpt og solgt?  136
   
 9.  Tid og kalender  138
 Året  139
 Datering av året  140
 Måneder, uker og dager  142
 Datering  143
 Helgen- og høgtidsdager  143
 Messedager for norske helgener  144
 Ringsaker alterskap.  Illustrasjoner  145
 Messedager for bibelske helgener  156
 Dager for utenlandske helgener  158
   
 10.  Pest og ødetid  160
 Ødegarder  162
 Ødegarder i Veldrebygda  163
 Ødegarder i sørbygda  165
 Ødegarder i midtbygda  166
 Ødegarder på Brøttum  167
 Ødegardstall for bygda  167
   
 11.  Lokalstyret i seinmiddelalderen  169
 Bygdestyre  169
 Lagrettemenn  170
 Lagmannen  171
 Bondelensmenn  171
 Kirkestyre  171
 Fjerdinger  172
 Hvor gamle var fjerdingene?  175
   
 12.  Bygda og øvrigheten  176
   
   

 III.  Tida fra ca. 1530 til 1660

 
 1.  Ny framgang i bygda  179
 Bygda i 1528  179
 Nye gardsbruk 1528-1593  180
 En eksplosjon av rydningsgarder  182
 Fullgarder, halvgarder og ødegarder  184
 Bosettingsutviklinga i Ringsaker  185
   
 2.  Fra adelsfolk til husmenn  186
 Adelsfamilier  186
 Gyrvild Fadersdatter Gyldensparres jordegods  186
 Skredsholgodset  187
 Tjernegodset  188
 Ukedagstjenere til Skredshol og Tjerne  188
 Samsalgodset  190
 Odelsbønder og leilendinger  191
 Husmenn og handverksfolk  192
 Drenger  193
 De gamle i bygda  194
 De vanføre i bygda  195
   
 3.  Allmue og øvrighet  195
 Lensherre, fogd og lensmann.  Lagmann og sorenskriver  195
 Lagmannen og lagmannsgarden på Rør  197
 Prest og kirke  198
 En bitter prestestrid  199
 Andre offentlige oppgaver i bygda  200
 De mange skattene  202
 Garnisjonsskatten og andre militære skatter  202
 Den nye store skatten i 1644  203
   
 4.  Gard og hus  205
 Bolstadbygningen  205
 Bygninger på gardene  207
 Andre gamle bolighus i bygda  207
 Uthus og tun  210
   
 5.  Tilstanden i bygda rundt 1660  211
 Eiendomsforhold  213
 Hvem eide jorda?  213
   
 Noter  217
 Litteraturliste og trykte kilder  230
 Utrykte kilder  232