Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Korn og klasseskille : 1660-1840
Bind
3
Forfatter(e)
Anna Tranberg
År
1993
Utgitt
Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN
8299175666, 8299175623
Sider
376
En del av verket
Ringsakboka
Kilde
BIBSYS

Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka

Innhold

 Fruktbare åkrer  I

     7

 I.  Livsgrunnlag og produksjon

     9
 Februket   10
     Husdyrholdets størrelse   10
       Kildene   10
  Utviklingen 1657-1808   11
  Forskjell mellom bruka   13
  Forskjell mellom sogna   15
     Beite   16
     Vinterfôr   18
     Hester   21
  Hesteskjærere   23
  Hestesykdommer   24
  Dyrleger   24
     Sauer   25 
     Geiter   27
     Griser   27
     Fjørfe   29
     Storfe   30
  Hvor mye melk?   32
  Ormen brakte lykke   36
    
 Åkerbruk   39 
    Ardbruk og høstingsbruk   40
    Hvor mange foll?   47
     Mer korn   49
     Kornarealer   50
     Plantevekstene og kostholdet   52
  Bygg, havre, blandkorn, hvete      52
  Rug   53
  Erter   56
  Poteter   56
  Hagebruk   58
  Lin og hamp   59
     Kornåkerbruket og kostholdet   60
     Korn til mølla   63
     "Stor Tænksomhed og industriøs sans"     68
     "Fortrinlige landmænds lysende eksempel"       68
     Et miljø av driftige storbønder   70
  
 Produksjon og markedet   72
     Gardsdriften tilpasses markedet   73
     Kremmerånd   74
     En dyd av nødvendighet?   76
     Markedene   77
     Handelskarer   83
     Hvor mye korn ble solgt?   84
     Brennevin   85
  "Sligt er godt nok til Nordmændene"   87
  Brennevin i lassevis   88
  Fra gardsbrennerier til fabrikk   89
     Tekstiler   91
  Hvorfor ble det tekstilsalg?   92
  "Tekstilfabrikker"   93
  Mange tusen alen   94
  Fra linvarer til potetbrennevin   96
     "Fabrikkdrift"   98
  Teglverk   98
  Pottaskekokeri   99
  Tjæreverk   99
  Kalkbrennerier og kalkstein 100
  Sandsteinsbruddet i Narudberget 101
     Handel og kulturspredning 101
   
 Produksjon til eget bruk 102
     Mat 104
     Klær 105
  Kjøpestoff 106
  Hvem sydde klærne? 108
     Trevirke 109
  Heimeskogen 109
  Plassfolka og trevirke 110
  Allmenningsskogen 110
  Vankantede sagbord 112
     Trevirke brukes til så mangt 114
      Brenneved og ildsted 114
      Skigarden 118
      Bygninger 120
      Redskaper og husgeråd 122
      Tjære og kull 122
      Treaske 122
  Skogen tar seg opp igjen 123
  Skogsarbeidere 123
     Jakt 125
     Fiske 127
     En bygd i forandring 130
  
  

 II.  Så mange slags folk

 132
 Flere folk 133
     Fødsler og dødsfall 135
  Epidemier 137
  Hvorfor sank dødeligheten? 139
     På flyttefot 141
   
 Garder Plasser Arbeidskraft 142
     En ny arbeiderklasse vokser fram 144
     Tre for tre, stein for stein 147
     Nybyggere 149
  Rydningsfolk i startfasen 151
  "Tilstanden er god" 153
     Nye bønder 154
  Bevegelse på rangstigen 154
  Økonomisk krise i 1820-årene 156
  Plassene i vekst og fall 158
     Økonomisk vekst Folkevekst Samfunnsendring     160
     Gardssamfunn 161
  Mangfold 162
     Tidsoppfatning Arbeidsrytme Arbeidsdisiplin 165
  
  

 III.  Arbeidsfolk og husbondsfolk

 168
 Plassfolka 169
     Plassenes størrelse 169
     Plikter og rettigheter 170
  Lovgivningen 170
  "Rydde af rå rod" 172
  ". . . når jeg lader dem kalde" 174
  ". . . for lønnen må de slide" 176
  ". . . de skal ikke råde sig selv" 179
  ". . . de bør ikke så med avgift belæsses" 181
     Konflikter 182
     Flere inntektsmuligheter 185
  Håndverk 186
     Kirkekunst: Ringsaker 192
  Veldre 194
  Brøttum 197
  Tobakk 201
  Brennevin, vann og brød 203
   
 Plassfamilien på gardsarbeid 205
     Selvforsynte plasser 206
     Akkordarbeid 206
  Åkergraving 207
     Daglønnsarbeid og årssyklus 208
     Barnefødslene 213
     Barna arbeider også 213
     Tekstilproduksjon 215
  Vinninga går opp i spinninga 216
  Produksjon og inntekt rundt 1800 217
  Berte på Ekern 218
     Fra veverske til dagarbeider 219
     Fra vevstolen til Amerika 221
  
 Makten over maten 223
     Dyrtid 223
     Matjas Nordsveen 228
     Å forebygge nød 228
     27 piskeslag 230
     Gamle folk 232
     Enkefolk 234
     På første og tredje klasse 236
  
 Tjenestefolka 237
  Tjenesteplikt 238
  ". . . selvstændighet må blive udryddet" 240
  ". . . udholdt ei tjenesten" 241
  Pengelønn og naturalielønn 242
  Fellesskap og rangorden 244
  Opprør i emning 246
   
   

 IV.  I liv og lyst

 247
 Ekteskapet 248
  Kjærlighet fra Gud 248
  Like barn leker best 251
  Ekteskapsmarkedet 252
  Ekteskapskonflikter og skilsmisser 255
   
 Gifte mødre og spebarn  259
  Gravide bruder 260
  Barneflokkene 260
  I barselseng 263
   
 I lyst og nød  265
  "Så lenge mennesker er til, bliver leiermål til . . ."    265
  ". . . miste sin hals og hovedet sættes på en stage"      267
  Kari Christensdatter 270
  Mor, barn og far 272
  "Den mangel vi i Danmark har på folk . . . " 274
   
 Kloke koner og lærde leger 275
  Kloke koner 275
  Lærde leger 276
  Hva er sykdom? 278
  "Franzoser" 280
  "Den som sig selv ombringer. . ." 281
   
   

 V.  Sosialt og kulturelt liv 

 285
 Impuls og miljø 287
  Si meg hvem du omgås 287
  Handelsveier er også kulturens veier 294
  Kongsvegen 296
  Landkremmeren på Stein 302
  Kirkestedet 305
      I Guds hus 305
      På kirkebakken 312
  Bygdetinget 313
  Grobunn 314
   
 Kulturtrekk og omgangsformer 316
  Silke, kaffe og tekopper 316
  Gjestebud under kontroll 321
     Til bords 325
  Fra én til to etasjer 326
  Salen, musikk og dans 335
  Kast-øl 338
  17.maifest på Simenstadberget 1835 339
  Drikkeskikker 341
  Skole, bok og bibliotek 344
      Omgangsskolen 344
      Private skoler 347
      Med påholden penn 348
      På bokauksjon 349
      Fra leseselskap til allmuebibliotek 350
   
   

 Fruktbare åkrer II

 351
  Mynt, mål og vekt 356
  Noter 356
  Kilder 357
  Litteratur 363
  Navneregister 366
  Stikkordregister 373