Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: I krig og fred
Bind: 5
Forfatter(e): Ola Alsvik
År: 2001
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN: 8299589509, 8299175623
Sider: 499
En del av verket: Ringsakboka
Kilde: BIBSYS

Boka omhandler perioden 1900 og fram til den store kommunesammen­slåinga i 1964.

Innhold

 Innledning:  
 Kropp og samfunn i Ringsaker    13
   
 Første del:  
 Soknetanken (1895-1920)  
   
 Kapittel 1:  To klasser – to kultursoner         15
   
     I. Stillstand og bevegelser   
   Klassesamfunnet    16
   Jordeierne – én klasse, store forskjeller      19
   Storbønder og bønder    20
   Bøndene møter moderniseringskreftene    22
   Makt og geologi    24
   Maktforskyvning: Fra “Østlandet” til “fjell-og fjord-Norge”       27
   Den gamle og den nye arbeiderklassen    30
   Mellom arbeid og kapital    33
   “Circus Changé“: Et unikt kulturmøte    35
    II. Gamle og nye linjer   
   Godseieren og åsmarkingene    39
   Arbeiderne mobiliseres    42
   Stange-resolusjonen: Arbeideropprør mot Venstre    45
   Venstre nøler    46
   Arbeiderklassen: “…en uovervindelig magt, naar de vil … ”        48
     
     
 Kapittel 2:  Østlandsbygda Ringsaker – Ringsakers lågland    51
   
     I. Bygda og storvegen    
   Yrkesvalg ved århundreskiftet    52
   …og yrkesvalg 20 år seinere    55
   Myten om det passive lokalsamfunn    56
   Moelv: Det romslige sentrum    64
   To holdninger til det “moderne” Ringsaker    67
   Holdninger og politisk handling    71
   Det nasjonale og det lokale    72
   Storbøndenes parti: Det frisinnede Venstre    75
   Arbeiderklassens politiske alternativer    77
    II. Garden og den andre vegen   
   “Husmannsmentaliteten”    79
   Kardinaldyder    80
     
   Den gode husbond – husmannens tvetydige ressurs    82
   Forsvarsmekanismer: Motstand og hengivenhet    84
   Måltid og klasseskille    87
   Den vanskelige aggresjonen    89
   Aggresjonen og gardens rangstige    90
   Rangorden og gardsarkitektur    98
   Årssyklus  100
   Livshjulet – fellesskap og splittelse  115
   Avslutning – ny begynnelse  120
     
     
 Kapittel 3:  Ringsakers høgland – åsbygdene i nord  122
     
     I. Eksemplet Messenlia – mellom tuberkler og turister   
   Fra verandaen til Even Sagstuen  123
   Lys, luft og helse  126
   “Et førsteklasses kursted for lungetuberculose”  127
   Kurstedet og klientene: Streng disipling og stor luksus  130
   Kurstedet og lokalsamfunnet  131
   Turisme og fritidskultur  136
   Fenomenet Ludvik Olestadengen og Messenlias identitet  141
    II. Pengesamfunnet erobrer åsbygdene  
   Utmarka – husholdets ressurs  145
   Seterbruket – et system i forfall  147
   Skogen blir forretning  152
   Penger og velstandsøkning  155
   Utmarka: Fra husholdningsressurs til forretningsdrift  159
  III. Økonomisk konkurranse – politisk splittelse  
   Nesningene og fellesallmenningen  161
   Soknevis deling?  163
   Brøtninger og brytninger – en sjølstendighetstanke fødes  164
   Delingstilhengere – åpne og skjulte argumenter  165
   Nye skiller i gamle bygder  167
   Delingsmotstanderne: Arbeiderforeningene og småbrukerinteressene      169
   Delingstilhengerne: Storbønder på skattejakt?  170
   Industriutviklinga i hovedsoknet: Delingssaken i nytt lys  171
   Oppsummering – åsbygdenes glansår  173
     
     
 Andre del:  
 Klassetanken (1920-1935)  
   
 Kapittel 4: “Forskjell på folk”  174
     
     I. Kriser i næringsliv og arbeidsliv  
   Eksemplet Moelven Brug: Fra gilde år til gjerrige kår  177
   Industrinæringa på 20-tallet – mønstre og variasjoner  180
   Jordbruket i første del av 20-åra  182
   Skogbrukets krise  185
   Arbeidsløshet – arbeiderklassens problem  187
   II. Klassetenkning og omsorgstenkning   
   Arbeidsløshetens årsaker – fra moralsk problem til samfunnsonde  189
   Ny omsorgstenkning – nye omsorgsfelter  191
   Omsorgstenkning og pensjonsreform  194
   Omsorgstenkning og arbeidsmarkedspolitikk  196
   Nødsarbeid – et tvetydig tilbud  197
  III. “Overklassen og arbeiderne”   
   Arbeiderklassen i Ringsaker – radikalisering og splittelse  200
   Klassetankens gjennomslag  202
   Bøndene i Ringsaker – fra individualister til organisasjonsfolk?  203
   Borgerlig mot sosialistisk politikk  205
   Samling og samarbeid  207
   Mot en felles kriseforståelse  208
   Ei krise – mange uttrykk  209
   Planpolitikk på ringsakersk  212
   Store planer – små resultater?  214
     
     
 Kapittel 5:  Gard, grend og klasse   
     
     I. Kjærlighet og heimsted   
   En amerikaner drømmer om Veldre  217
   Å høre til et sted  219
   Skolen – det moderne grendesamfunnets forutsetning  222
   Musikklivet og grendepionerene: De mangfoldige lærerne  223
   Idretten – mellom nytte og nytelse  226
   Organisasjoner og grendepatriotisme  233
   Kirka og kvinnekulturen  235
   Soknepatriotisme mot grendepatriotisme  239
    II. Fra gard til grend   
   “Skauvægen” og “Prestevægen”  241
   Skolen og garden  242
   Arbeidstida og fritida skiller lag  245
   Barndom i mellomkrigstida – mellom “skoleklokka” og “gardsklokka”  247
   Glansår for grenda  248
  III. “Klassetanken” utfordrer grendefellesskapet  
   Moelv – klassekamp på arbeidsplassen, men likhet i fritida  251
   Jordbrukssamfunnet og “Den store standsforskjellen”  256
   To klasser – hver sine arenaer  259
   Arbeiderklassen og tradisjonen fra “Snekkersvekara”  261
   Økonomisk krise – kulturkrise?  263
   Grendefellesskapets seier?  270
     
     
 Tredje del:  
 Samholdstanken (1935-1964)  
   
 Kapittel 6:  Delingsbevegelser og samlingsstrev  
     
   Europa, Norge og Ringsaker  272
   Mikkel Sveinhaugs historiefilosofi  274
     I. Sokneseparatismens renessanse   
   Fra politikerkrav til folkebevegelse  276
   Sosialistisk motstand: “Troll vær dig selv nok”  279
   Tilfellet Veldre  282
   Stakkars “Kal Ringsaker”  283
   “Simen Brøttum” og Mikkel Rev  285
   “Ola Veldre” og Berger Langmoen  288
   Nord og sør for Brumunda  293
   Populisme mot partipisk  297
    II. Den store drømmen om sammenføyning   
   Økonomisk vekst og sentrumsutvikling  301
   Drømmens begrensninger:  De såkalte “Særinteressene”  307
   Politiske alternativer til “samfunnstanken”  309
   Arbeiderpartiets sjølforståelse  310
   “Untergang des Abendlandes”?  313
     
     
 Kapittel 7:  Krigsår  
     
     I. Drama   
   En vårdag i 1940  315
   “Dæ vart ittno’ ta…”  318
   Aktører og brikker  319
   Det strategisk viktige Ringsaker  322
   Ventetid og forberedelser  323
   Bygda invaderes  324
   21. april 1940: Nederlagets dag  328
   Krigsdødsfallene – flere perspektiver  330
    II. Hverdag   
   Krigens mange bilder  337
   Å skaffe mat – et kollektivt prosjekt  339
   Arbeidsløshet – problemet som forsvant  342
   Forvirringens tid – motstand eller samarbeid?  344
   Nasjonal Samling – Ringsakers eneste politiske parti  346
   Styring etter “Førerprinsippet”  350
   Ensretting og motstandsvekst  351
   De største ofre  355
   Gutta på skauen – myte og realitet  358
     
     
 Kapittel 8:  To oppgjør   
     
     I. Krigsoppgjøret og oppgjøret med mellomkrigssamfunnet   
   “Verdighet, ro, disiplin”  367
   Bygdefolk for retten  371
   I gråsonen og bortenfor  375
    II. “Den lykkeligste perioden i Ringsakers historie”  
   Maskinenes inntog i dagliglivet  379
   Kubygda Ringsaker  383
   Jordbruksrevolusjonen  386
   Den mangfoldige skogen – næringsveg og kulturfaktor  391
   Industrien som lokket  395
   Servicenæringa – kvinnearbeidsplasser i vekst  399
   “Flukten fra landsbygda”  401
  III. Finkultur, massekultur, felleskultur   
   Alf Prøysen – flukten fra landsbygda og husmannsmentaliteten  402
   Samfunnsliv og kunstnerliv mellom Tryggve Andersen og Alf Prøysen  405
   Byfantasier og bygdefantasier  407
   “Asfaltbarna” – fremmede fugler i ringsakmiljøet  409
   Tre kunstnerskjebner – Johan Nordhagen, Even Framdal, Arne Stenseng     410
   “Idrettens oppdragende betydning”  413
   Breddeidrett og stjerneidrett – fra enten-eller til både-og  414
   Stjernene  415
   Idrett, politikk og kulturens arenaer  417
   Musikkliv og ringsakbevissthet  420
     
     
 Kapittel 9:  Over alle grenser   
     
     I. Enighetskulturen   422
   Frigjøringsmentaliteten og visjonen om det sosialistiske samfunn  423
   Politisk ensretting – opposisjonens svakhet  425
   Arbeiderpartiets styrke  427
   Kommunal vekst  429
   Nye og gamle arbeidsområder  432
   “Partipisk” mot “Frie velgere”  435
   Sprekker i enighetskulturen  436
    II. Hvor går grensene? Vegene mot storkommune   
   To tyngdepunkter: Moelv og Brumunddal  439
   “Ska det vara, ska det vara Brummunendøl”  442
   Moelvpatriotisme og sentrumsambisjoner  444
   Veldre: Bygdas nye vekstsentrum  445
   En kommune, to sentra, tre sokn  448
   “Inndelingsproblemet Brumunddal”  451
   Splittet Ringsaker – samlet Furnes?  453
   Ringsaksokningene leverer premissene  456
   …nesningene serverer konklusjonen: Storkommune  458
   Folkedypet engasjerer seg  459
   Fram mot storkommune  462
   Det nye og det gamle Ringsaker  463
     
     
 Avslutning:   
 “Den lange mellomkrigstida”  465
 Noter  469
 Kilder og litteraturliste  479
 Navneregister  482
 Stikkordregister  491