Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: I krig og fred
Bind: 5
Forfatter(e): Ola Alsvik
År: 2001
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN: 8299589509, 8299175623
Sider: 499
En del av verket: Ringsakboka
Kilde: BIBSYS

Boka omhandler perioden 1900 og fram til den store kommunesammen­slåinga i 1964.

Innhold

 Innledning: 
 Kropp og samfunn i Ringsaker   13
  
 Første del: 
 Soknetanken (1895-1920) 
  
 Kapittel 1:  To klasser – to kultursoner         15
  
     I.Stillstand og bevegelser  
  Klassesamfunnet   16
  Jordeierne – én klasse, store forskjeller      19
  Storbønder og bønder   20
  Bøndene møter moderniseringskreftene   22
  Makt og geologi   24
  Maktforskyvning: Fra «Østlandet» til «fjell-og fjord-Norge»       27
  Den gamle og den nye arbeiderklassen   30
  Mellom arbeid og kapital   33
  «Circus Changé«: Et unikt kulturmøte   35
    II.Gamle og nye linjer  
  Godseieren og åsmarkingene   39
  Arbeiderne mobiliseres   42
  Stange-resolusjonen: Arbeideropprør mot Venstre   45
  Venstre nøler   46
  Arbeiderklassen: «…en uovervindelig magt, naar de vil … »        48
   
   
 Kapittel 2:  Østlandsbygda Ringsaker – Ringsakers lågland   51
  
     I.Bygda og storvegen   
  Yrkesvalg ved århundreskiftet   52
  …og yrkesvalg 20 år seinere   55
  Myten om det passive lokalsamfunn   56
  Moelv: Det romslige sentrum   64
  To holdninger til det «moderne» Ringsaker   67
  Holdninger og politisk handling   71
  Det nasjonale og det lokale   72
  Storbøndenes parti: Det frisinnede Venstre   75
  Arbeiderklassens politiske alternativer   77
    II.Garden og den andre vegen  
  «Husmannsmentaliteten»   79
  Kardinaldyder   80
   
  Den gode husbond – husmannens tvetydige ressurs   82
  Forsvarsmekanismer: Motstand og hengivenhet   84
  Måltid og klasseskille   87
  Den vanskelige aggresjonen   89
  Aggresjonen og gardens rangstige   90
  Rangorden og gardsarkitektur   98
  Årssyklus 100
  Livshjulet – fellesskap og splittelse 115
  Avslutning – ny begynnelse 120
   
   
 Kapittel 3:  Ringsakers høgland – åsbygdene i nord 122
   
     I.Eksemplet Messenlia – mellom tuberkler og turister  
  Fra verandaen til Even Sagstuen 123
  Lys, luft og helse 126
  «Et førsteklasses kursted for lungetuberculose» 127
  Kurstedet og klientene: Streng disipling og stor luksus 130
  Kurstedet og lokalsamfunnet 131
  Turisme og fritidskultur 136
  Fenomenet Ludvik Olestadengen og Messenlias identitet 141
    II.Pengesamfunnet erobrer åsbygdene 
  Utmarka – husholdets ressurs 145
  Seterbruket – et system i forfall 147
  Skogen blir forretning 152
  Penger og velstandsøkning 155
  Utmarka: Fra husholdningsressurs til forretningsdrift 159
  III.Økonomisk konkurranse – politisk splittelse 
  Nesningene og fellesallmenningen 161
  Soknevis deling? 163
  Brøtninger og brytninger – en sjølstendighetstanke fødes 164
  Delingstilhengere – åpne og skjulte argumenter 165
  Nye skiller i gamle bygder 167
  Delingsmotstanderne: Arbeiderforeningene og småbrukerinteressene      169
  Delingstilhengerne: Storbønder på skattejakt? 170
  Industriutviklinga i hovedsoknet: Delingssaken i nytt lys 171
  Oppsummering – åsbygdenes glansår 173
   
   
 Andre del: 
 Klassetanken (1920-1935) 
  
 Kapittel 4: «Forskjell på folk» 174
   
     I.Kriser i næringsliv og arbeidsliv 
  Eksemplet Moelven Brug: Fra gilde år til gjerrige kår 177
  Industrinæringa på 20-tallet – mønstre og variasjoner 180
  Jordbruket i første del av 20-åra 182
  Skogbrukets krise 185
  Arbeidsløshet – arbeiderklassens problem 187
   II.Klassetenkning og omsorgstenkning  
  Arbeidsløshetens årsaker – fra moralsk problem til samfunnsonde 189
  Ny omsorgstenkning – nye omsorgsfelter 191
  Omsorgstenkning og pensjonsreform 194
  Omsorgstenkning og arbeidsmarkedspolitikk 196
  Nødsarbeid – et tvetydig tilbud 197
  III.«Overklassen og arbeiderne»  
  Arbeiderklassen i Ringsaker – radikalisering og splittelse 200
  Klassetankens gjennomslag 202
  Bøndene i Ringsaker – fra individualister til organisasjonsfolk? 203
  Borgerlig mot sosialistisk politikk 205
  Samling og samarbeid 207
  Mot en felles kriseforståelse 208
  Ei krise – mange uttrykk 209
  Planpolitikk på ringsakersk 212
  Store planer – små resultater? 214
   
   
 Kapittel 5:  Gard, grend og klasse  
   
     I.Kjærlighet og heimsted  
  En amerikaner drømmer om Veldre 217
  Å høre til et sted 219
  Skolen – det moderne grendesamfunnets forutsetning 222
  Musikklivet og grendepionerene: De mangfoldige lærerne 223
  Idretten – mellom nytte og nytelse 226
  Organisasjoner og grendepatriotisme 233
  Kirka og kvinnekulturen 235
  Soknepatriotisme mot grendepatriotisme 239
    II.Fra gard til grend  
  «Skauvægen» og «Prestevægen» 241
  Skolen og garden 242
  Arbeidstida og fritida skiller lag 245
  Barndom i mellomkrigstida – mellom «skoleklokka» og «gardsklokka» 247
  Glansår for grenda 248
  III.«Klassetanken» utfordrer grendefellesskapet 
  Moelv – klassekamp på arbeidsplassen, men likhet i fritida 251
  Jordbrukssamfunnet og «Den store standsforskjellen» 256
  To klasser – hver sine arenaer 259
  Arbeiderklassen og tradisjonen fra «Snekkersvekara» 261
  Økonomisk krise – kulturkrise? 263
  Grendefellesskapets seier? 270
   
   
 Tredje del: 
 Samholdstanken (1935-1964) 
  
 Kapittel 6:  Delingsbevegelser og samlingsstrev 
   
  Europa, Norge og Ringsaker 272
  Mikkel Sveinhaugs historiefilosofi 274
     I.Sokneseparatismens renessanse  
  Fra politikerkrav til folkebevegelse 276
  Sosialistisk motstand: «Troll vær dig selv nok» 279
  Tilfellet Veldre 282
  Stakkars «Kal Ringsaker» 283
  «Simen Brøttum» og Mikkel Rev 285
  «Ola Veldre» og Berger Langmoen 288
  Nord og sør for Brumunda 293
  Populisme mot partipisk 297
    II.Den store drømmen om sammenføyning  
  Økonomisk vekst og sentrumsutvikling 301
  Drømmens begrensninger:  De såkalte «Særinteressene» 307
  Politiske alternativer til «samfunnstanken» 309
  Arbeiderpartiets sjølforståelse 310
  «Untergang des Abendlandes»? 313
   
   
 Kapittel 7:  Krigsår 
   
     I.Drama  
  En vårdag i 1940 315
  «Dæ vart ittno’ ta…» 318
  Aktører og brikker 319
  Det strategisk viktige Ringsaker 322
  Ventetid og forberedelser 323
  Bygda invaderes 324
  21. april 1940: Nederlagets dag 328
  Krigsdødsfallene – flere perspektiver 330
    II.Hverdag  
  Krigens mange bilder 337
  Å skaffe mat – et kollektivt prosjekt 339
  Arbeidsløshet – problemet som forsvant 342
  Forvirringens tid – motstand eller samarbeid? 344
  Nasjonal Samling – Ringsakers eneste politiske parti 346
  Styring etter «Førerprinsippet» 350
  Ensretting og motstandsvekst 351
  De største ofre 355
  Gutta på skauen – myte og realitet 358
   
   
 Kapittel 8:  To oppgjør  
   
     I.Krigsoppgjøret og oppgjøret med mellomkrigssamfunnet  
  «Verdighet, ro, disiplin» 367
  Bygdefolk for retten 371
  I gråsonen og bortenfor 375
    II.«Den lykkeligste perioden i Ringsakers historie» 
  Maskinenes inntog i dagliglivet 379
  Kubygda Ringsaker 383
  Jordbruksrevolusjonen 386
  Den mangfoldige skogen – næringsveg og kulturfaktor 391
  Industrien som lokket 395
  Servicenæringa – kvinnearbeidsplasser i vekst 399
  «Flukten fra landsbygda» 401
  III.Finkultur, massekultur, felleskultur  
  Alf Prøysen – flukten fra landsbygda og husmannsmentaliteten 402
  Samfunnsliv og kunstnerliv mellom Tryggve Andersen og Alf Prøysen 405
  Byfantasier og bygdefantasier 407
  «Asfaltbarna» – fremmede fugler i ringsakmiljøet 409
  Tre kunstnerskjebner – Johan Nordhagen, Even Framdal, Arne Stenseng     410
  «Idrettens oppdragende betydning» 413
  Breddeidrett og stjerneidrett – fra enten-eller til både-og 414
  Stjernene 415
  Idrett, politikk og kulturens arenaer 417
  Musikkliv og ringsakbevissthet 420
   
   
 Kapittel 9:  Over alle grenser  
   
     I.Enighetskulturen  422
  Frigjøringsmentaliteten og visjonen om det sosialistiske samfunn 423
  Politisk ensretting – opposisjonens svakhet 425
  Arbeiderpartiets styrke 427
  Kommunal vekst 429
  Nye og gamle arbeidsområder 432
  «Partipisk» mot «Frie velgere» 435
  Sprekker i enighetskulturen 436
    II.Hvor går grensene? Vegene mot storkommune  
  To tyngdepunkter: Moelv og Brumunddal 439
  «Ska det vara, ska det vara Brummunendøl» 442
  Moelvpatriotisme og sentrumsambisjoner 444
  Veldre: Bygdas nye vekstsentrum 445
  En kommune, to sentra, tre sokn 448
  «Inndelingsproblemet Brumunddal» 451
  Splittet Ringsaker – samlet Furnes? 453
  Ringsaksokningene leverer premissene 456
  …nesningene serverer konklusjonen: Storkommune 458
  Folkedypet engasjerer seg 459
  Fram mot storkommune 462
  Det nye og det gamle Ringsaker 463
   
   
 Avslutning:  
 «Den lange mellomkrigstida» 465
 Noter 469
 Kilder og litteraturliste 479
 Navneregister 482
 Stikkordregister 491