Valle kommune

Valle kommune
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Kultursoge
Bind
8
År
1994
Utgitt
Valle kommune
Sider
619
Kilde
BIBSYS

Innhold

 Gard  og  tun   13
 Tunskipnaden   13
     Mangbølte og einbølte tun   15
     Rekkjetun, parallelltun og vinkeltun   15
     Vetterøysar og tussetre   16
 Husi på garden   18
 Datering   19
 Gamlestog på Rygnestad   20
 Bui på Støylsemne   21
 Gamlestog   22
     Me går inn   25
     Husbunad   28
 Eldhuset   30
 Stolphuset   32
 Lopt og bur   34
 Løa i Heimigard Rysstad   37
 Nyestog   39
 Fjos og andre uthus   44
  
 Arbeid   47
 Dagsrytmen   47
     "Kom ihu at du helligholder hviledagen"       49
 Årsrytmen   50
 Livsrytmen   54
 Arbeidsmiljø   56
 Einsformig arbeid   59
 Arbeidsdeling   61
 Arbeidsvandringar   63
 Dugnadskrins   64
  
 Gardsdrift   69
 Støylane   72
 Slåttegogner   76
     Ljåhus, skåpp, bryne og ljålag   81
     Rivor   82
 Høybuer og stakkar   84
 I høyskog   90
     Høyskogssleden   91
     Trugar   93
     Vreistar   94
     Draging med mannemakt   94
 Lauving   95
 Skav, ris og lyng   95
 Åkrane   97
 Spade, mykstyng og ard 104
 Plogar og horver 106
 Meir om kornet 107
     Skurden 109
     Treskjingi 111
     Treskjeverk og kastemaskinor 115
     Maling 116
 Engi 119
 I skogen 122
 Ulike øksar 125
 Flòting 127
 Stell av skogen 130
 Motorsag og tømmerbil 131
  
 Husdyr 133
 Hest 133
 Kyr 133
 Sau 136
 Geit 138
 Gris 138
 Kræturstell 141
 Fôring 143
 Mjølking 146
 Klypping 150
 Slakting 152
 Mjølk, ull og kjøt 152
 Øyremerkjing 156
 Husdyrnamn 157
 Sjukdomar 159
 Gjæting 162
     Born i buskog 166
     Slutt på gjætingi 170
 Legegjæting og driftehandel 170
 Tamreindrift 175
     Vanskar for bøndene 178
  
 Jakt,  fangst  og  fiske 179
 Jakt og fangst 182
 Hjortedyr 182
 Rovdyr 187
 Anna pelsvilt 190
 Hare, skogsfugl og rjupe 194
 Fangst- og jaktmåtar 196
 Falkefangst 196
 Dyregraver 197
 Bås 200
 Fellor og sakser 201
 Spjot, børsor og veronal 202
 Snòror 204
 Fiske 208
 Lystring 210
 Mærd og net 213
 Stegle og makkestong 213
 Storfolk på jakt 215
 Thorvald Heiberg 216
     Reklamemateriell  219
     Frå Heibergheiane til Njardarheim 219
 Mellom grevar og feltmarskalkar 220
 Bukkehallane 220
  
 Handverk 223
 Tre 223
 Treskurd 225
     Karveskurd, rankor og anna pynt 228
     Magiske teikn 230
 Brennemerkjing 231
 Rosemåling 232
 Tømmermenn og treskjerarar 234
     Åsekarane 236
 Utskorne kistor 237
 Uthola trekoppar 238
 Lagging 242
 Tinor, bommor og øskjor 244
 Smedar 245
 Jern 247
     Siste ljåsmeden fortel 249
     Trekol 250
 Den fyrste sylvsmeden 251
     Salmund Haugebirke og Eivind Uppstad 253
     "Amtets Bevilling" 254
     Sylvsmedbygdi 255
 Bjøllesmiing 261
 Messingstøyping 261
 Skinn og lêr, tauger og reip 262
 Barking 264
 Med lêr som råmateriale 265
 Ull og andre tekstilar 267
 Handrokk og hjulrokk 270
 Varp, vept og spitegarn 273
 Leting 274
 Veving 275
 Stamping 276
 To dugande kvinnor 277
 Trott og dugleik - sett utafrå 280
     Kva vart vove? 280
     Saum 282
     Binding og spiting 283
     Sydamor - og ein skraddar 284
 Maskinhjelp 286
  
 Kommuniksjonar 288
 Veger 288
 Over heiane 288
 Langs dalen 290
     Mangt hende på byvegen 292
 Postvegen 295
     Ferje og pråm 295
     Bruer 298
     Frå Valle til Bykle 300
     Byklestigen 302
 Dampbåtar og jernbane 305
 L/L Setesdal Automobilrutor 307
 Turistar og reiseliv 310
 "Brygge Øll til Giestgiveriets Fornødenhet"          311
 Dr. Leegaard vart forseinka 313
 Overnattingsstader 314
 Turiststasjonar 314
 Hotell, kafèar og anna 317
 Å take seg fram 319
 Ski og trugar 319
 Skeisor 322
 Kjelke 325
 Spark 325
 Sykkel 325
 Berereiskapar 325
 Hesteutstyr 326
     Køyregreior 329
 Bilar 331
     Ei ny næring 334
     Andre køyrety 336
     Fleire veger 337
 Post 340
 Telefon 344

 

 Høgtider  og  merkedagar 346
 Årshøgtider 346
 Joli 346
     Mat og drikke 347
     Ølbryggjing 349
     Truer 351
     Varsel 355
     Nissen 357
     Joleftdagen 359
     Jolekvelden 361
     Fyrste joledagen 364
     Andre joledagen 364
     Jolebassar 367
     Nyår 368
     Tolvtedag 370
     Sankt Knut 372
 Påske 373
 Dei halvheilage dagane 375
 Livshøgtider 376
 Å gå med barn 376
     Etter fødselen 379
     Barsøl eller dåp 381
 Konfirmasjon 383
 Friing og giftarmål 386
     "Natteløberi og Allarm"       388
     Kva seier foreldri? 392
     Festarmål 393
     Bryllaup 396
     Fleire bryllaupsskikkar 400
     Når gifte folk seg? 404
     Å velte moksledar 406
 Død og likferd 408
     Dødsvarsel 409
     Når døden gjesta 410
     Likferdi 412
     Likferdsølet var sterkt 414
     "Dei drikk barre kaffi" 416
     Likferd no 417
 Merkedagar 419
 Skeidet 421
 17. mai 424
 Skulen 427
 Den fyrste skulelovi 427
 Skulefundasen frå 1766 428
 Den praktiske gjennomføringi 431
 Christen Thorn Aamodt 431
 "Valle faste skole" 434
 Lære- og lesebokstrid 436
 Fleire skulehus og nye krinsar        439
 "Det nødvendige Antal Spyttebakker"          443
 Landsmål 444
 Knut Jonson Heddi 446
 Fritt skulemateriell? 449
 Ny leseplan og utvida skuletid 451
 Skulesentralisering 452
     Hylestad 452
     Valle 455
 Ungdomsskule 458
 Friviljug opplæring 459
 Kvelds- og dagskular 459
 Amtsskulen 460
 Arbeidsskular 462
 Framhaldsskule 462
     Fjellfuglen 465
 Lærarane 465
 Organisering 465
 Skule- og lærespursmål 467
 Innstrammingar 469
 Læraroverskot og lønsnedslag 469
 Skulen i ei brjotingstid 471
 Kristendomsundervisningi 473
 Krigsåri 474
 Ny iver 476
  
 Helse-  og  fattigstell 480
 "Sundhedskommisionen" 484
 Det kjem doktarar til dals 486
     Det er langt frå Bykle til Bygland 487
     ...men like langt frå Valle til Bjåen 489
 Doktaren får hus 490
 Jordmor 492
 Fødestoge eller gamleheim? 495
 Helsesyster og tannlækjar 498
 Badstogor 498
     Så kom badestogone 501
 Sjukdomar 503
 Rykkja 508
     Kva er rykkja? 509
 Ratesjuken 510
     Ei lang sjukelege 511
     Kva var ratesjuke? 513
 Tæring 513
     Tæring og sut 516
 Skabb 517
 Mental helse 519
     Ein syndleg lagnad 520
 Folkemedisin 522
 "Blodets Standsning" 525
 Andre lækjeråder 527
 Kvifor bygdedoktarar? 530
 Fattigstell 532
 "Forsørges av Fattigvæsenet..." 534
 Kva kosta fattighjelpi? 536
 Kven fekk fattighjelp? 538
     Anno 1804 540
     Amerikabillett og jakt 540
 Kornmagasinet i Hylestad 543
 Nytt "bygdemagasin" og rasjonering 545
  
 I  kongens  klede 547
 Soldatar og offiserar 548
 I det militære 551
 Krigar på 15- og 1600talet 553
 Gyldenløvefeiden (1675-79) 556
 Den store nordiske krigen (1709-21) 556
     Militært møbelpynt 560
 Holsteinufreden (1756-63) 560
 Tyteberufreden 1788 563
 Krigsåri 1807-14 564
     Aleksander Ivanov 566
 Soldat i fredstid 572
     Dikt eller sannsoge? 575
  
 Målet 578
 Hylestad og Valle 579
 Engelsk i setesdalsmålet - eller omvendt?       581
 Ljodskrift 584
     Tviljodar (diftongar) 584
     Eit par "triftongar" 585
 Frå norrønt til setesdalsmål 585
 Norrøne lange vokalar 587
 Norrøne stutte vokalar 587
 Norrøne tviljodar 592
 Norrøne konsonantar 592
     r 592
     Bortfall av konsonantar 594
     Konsonantsamband som held seg 594
     Assimilasjon 596
     Fleire konsonantovergangar 596
 Stavingslengd 598
 Vokallengd i utljod 600
 Trykk 600
 Formlære 600
 Verb 600
     Linne verb 602
     Sterke verb 603
     Imperativ 605
     Modale hjelpeverb 605
 Substantiv 605
     Sterke hokjønnsord 607
     Linne hokjønnsord 608
     Sterke hankjønnsord 608
     Linne hankjønnsord 610
     Sterke inkjekjønnsord 610
     Linne inkjekjønnsord 612
 Adjektiv 612
 Adverb 614
 Pronomen 616
 Talord 618