Tønsbergs historie bind 3 del 2

Tilbake til bygdebøker i Vestfold

Innhold

 Tillegg til forordet til tredje bind        V
 Innhold      VII
 Illustrasjoner       XI
 Forkortelser     XIX
 Tillegg til rettelser i bd. I, II og III, 1, og rettelser til III, 2     XXI
     
 Næringsliv.  Av professor dr. Oscar Albert Johnsen    581
   Skipsfarten  ca. 1880 – 1914     581
       Bulkfarten    581
   Overgangen fra seil til damp    591
       Utsyn over tidsrummet  1880 – 1914    591
       Ishavsfarten i Tønsberg og omegn    596
       Koffardifarten    602
       Seilskibsflåtens dødskamp    619
   Tiden  1914 – ca. 1940    628
       Krigs- og mellemkrigsårenes norske skibsfart    628
       Tønsbergs handels- og fangstflåte  1914 – 18    634
       Krigsforlis    639
       Tønsbergs handelsflåte og skibsfart  1919 – 1939    643
       Hvalfangsten    650
       Skibsbygging    658
   Livet ombord    659
   Handel    667
       Utenrikshandelen  ca. 1880 – 1914    667
       Året  1914    676
       Utenrikshandelen  1914 – 1940    680
       Detaljhandelen    682
   Håndverk    704
   Industriell utvikling    716
   Bankvesenet    737
 Folketall og socialforhold.  Av Oscar Albert Johnsen     741
   Folkemengden og dens fordeling, flytninger m.v.    741
   Arbeidsledigheten i 1890- og 1920-årene    747
   Samlagene, forbudspolitikken og smuglingen    751
   Forskjellige sociale tiltak    756
   Legater efter  1880    762
 Det civile embeds- og ombudsverk.  Av byfoged Johan Brodtkorb Borchgrevink og Oscar Albert Johnsen        767
   Byfogedembedet    767
       Byfogder    767
       Underfogedstillingen    770
   Borgermester  –  rådmann    771
   Politiet    773
       Politimestre    774
   Stadsingeniør, bygningssjef, brandsjef    775
   Postvesenet    777
 Stortingsvalgene  ca. 1880 – 1930.  Av redaktør J.  A. Hoff     780
 Kommunale forhold     788
   Kommunalvalgene  ca. 1880 – 1930.  Av J. A. Hoff    788
   Kommunens virksomhet  1880 – 1939.  Av Oscar Albert Johnsen    805
   Byens regulering siden 1880-årene.  Av Oscar Albert Johnsen    842
       Jernbaneforbindelser    842
       Ytre veiforbindelser    846
       Indre veiforbindelser    846
       Reguleringsplanen    848
       Kirkegårder    853
       Idrettsanlegg    854
       Tønsberg sjøbad    855
       Rutebiltrafikk, rutebilplasser    855
       Gatene og deres vedlikehold    856
       Vannverket    861
       Brandvesenet    866
            Ildebrander    876
 Sundhetsvesen.  Av sorenskriver Arnet Olafsen    883
       Læger    888
       Tannlæger    889
       Jordmødre    889
       Apotek    890
 Kirkehistorie  ca. 1880 – 1940.  Av diakon Kr. Ørjavik     891
   Kirkelivets utvikling    891
       Svend Foyns testamente    891
       En social misjon    893
       Svend Foyns og Hustrus Missionsfond    896
       Svend Foyns emissærskole    896
   Livet bryter nye veier    900
       Strøm og evje    911
       Meninghetsråd    914
       Tønsberg kirkes restaurering    916
       Tønsberg krematorium    918
       Det frivillige menighetsarbeide    920
            Misjonsforeninger    920
            Sjømannsmisjon    922
       Indremisjon    922
            Ole Langeland og hans venner    926
       Ungdomsarbeide    928
       Tønsberg kristelige Ungdomsforenings underavdelinger    929
       Kristelig-socialt arbeide    930
   Prester og klokkere, organister og kirkeverger    933
   Menigheter i Tønsberg som ikke tilhører den norske kirke    940
       Tønsberg metodistmenighet    940
       Den evangeliske lutherske frikirke, Tønsberg menighet    940
       Betaniamenigheten    941
       Den romersk katolske kirke i Tønsberg.  Av sogneprest A. O. Sund    941
       Frelsesarméen    942
   Avholdsarbeidet i Tønsberg    942
 Skolevesen     947
   Tønsberg høiere skole.  Av lektor Per Moe    947
       Rektorer ved Tønsberg høiere skole    959
   Folkeskolen.  Av skoleinspektør Sylfest Muldal    960
          Fortegnelse over Tønsberg almue- og folkeskoles lærerpersonale med angivelse av tjenestetid ved skolen.  Av lærer O. A. Dragseth    968
       Tønsberg lærerlag    970
 Almindelige kulturforhold.  Av Oscar Albert Johnsen     971
   Foreningsliv    971
       Sjømannsforeningen    971
       Tønsberg Håndverk- og Industriforening    976
       Tønsberg Handelsstands Forening    980
       Selskaps- og hjelpeforeninger    985
       Idrettsforeninger    988
       Foreninger med kunstneriske formål    994
       Foreninger med andre kulturelle formål  1008
       Politiske foreninger  1020
       Fagforeniger  1024
       Arbeidsgiverforeninger  1033
   Bildende kunst  1035
   Litteratur  1049
   Pressen  1061
   Foredrag  1067
   Teater  1070
   Konserter m.m.  1074
   Dagligliv og selskapelighet  1083
   Folkefester  1097
   Bybilledet skifter  1114
       Bebyggelse  1114
       Det indre bybillede  1119
       Stensarmen og havnen  1127
       Slottsfjellet  1129
 Noen gamle Tønsberg-slekter.  Av statsarkivar Einar Jansen  1134
   Stoltenberg  1134
   Seeberg  1140
   Bull  1146
   Foyn  (Føyen, Føyn)  1156
   Faye  1161
   Hvistendahl  1163
 Navneregister   1169
 Sakregister   1281