Tønsbergs historie bind 3 del 2

Tilbake til bygdebøker i Vestfold

Innhold

 Tillegg til forordet til tredje bind       V
 Innhold     VII
 Illustrasjoner      XI
 Forkortelser    XIX
 Tillegg til rettelser i bd. I, II og III, 1, og rettelser til III, 2    XXI
   
 Næringsliv.  Av professor dr. Oscar Albert Johnsen   581
  Skipsfarten  ca. 1880 – 1914    581
      Bulkfarten   581
  Overgangen fra seil til damp   591
      Utsyn over tidsrummet  1880 – 1914   591
      Ishavsfarten i Tønsberg og omegn   596
      Koffardifarten   602
      Seilskibsflåtens dødskamp   619
  Tiden  1914 – ca. 1940   628
      Krigs- og mellemkrigsårenes norske skibsfart   628
      Tønsbergs handels- og fangstflåte  1914 – 18   634
      Krigsforlis   639
      Tønsbergs handelsflåte og skibsfart  1919 – 1939   643
      Hvalfangsten   650
      Skibsbygging   658
  Livet ombord   659
  Handel   667
      Utenrikshandelen  ca. 1880 – 1914   667
      Året  1914   676
      Utenrikshandelen  1914 – 1940   680
      Detaljhandelen   682
  Håndverk   704
  Industriell utvikling   716
  Bankvesenet   737
 Folketall og socialforhold.  Av Oscar Albert Johnsen    741
  Folkemengden og dens fordeling, flytninger m.v.   741
  Arbeidsledigheten i 1890- og 1920-årene   747
  Samlagene, forbudspolitikken og smuglingen   751
  Forskjellige sociale tiltak   756
  Legater efter  1880   762
 Det civile embeds- og ombudsverk.  Av byfoged Johan Brodtkorb Borchgrevink og Oscar Albert Johnsen       767
  Byfogedembedet   767
      Byfogder   767
      Underfogedstillingen   770
  Borgermester  –  rådmann   771
  Politiet   773
      Politimestre   774
  Stadsingeniør, bygningssjef, brandsjef   775
  Postvesenet   777
 Stortingsvalgene  ca. 1880 – 1930.  Av redaktør J.  A. Hoff    780
 Kommunale forhold    788
  Kommunalvalgene  ca. 1880 – 1930.  Av J. A. Hoff   788
  Kommunens virksomhet  1880 – 1939.  Av Oscar Albert Johnsen   805
  Byens regulering siden 1880-årene.  Av Oscar Albert Johnsen   842
      Jernbaneforbindelser   842
      Ytre veiforbindelser   846
      Indre veiforbindelser   846
      Reguleringsplanen   848
      Kirkegårder   853
      Idrettsanlegg   854
      Tønsberg sjøbad   855
      Rutebiltrafikk, rutebilplasser   855
      Gatene og deres vedlikehold   856
      Vannverket   861
      Brandvesenet   866
           Ildebrander   876
 Sundhetsvesen.  Av sorenskriver Arnet Olafsen   883
      Læger   888
      Tannlæger   889
      Jordmødre   889
      Apotek   890
 Kirkehistorie  ca. 1880 – 1940.  Av diakon Kr. Ørjavik    891
  Kirkelivets utvikling   891
      Svend Foyns testamente   891
      En social misjon   893
      Svend Foyns og Hustrus Missionsfond   896
      Svend Foyns emissærskole   896
  Livet bryter nye veier   900
      Strøm og evje   911
      Meninghetsråd   914
      Tønsberg kirkes restaurering   916
      Tønsberg krematorium   918
      Det frivillige menighetsarbeide   920
           Misjonsforeninger   920
           Sjømannsmisjon   922
      Indremisjon   922
           Ole Langeland og hans venner   926
      Ungdomsarbeide   928
      Tønsberg kristelige Ungdomsforenings underavdelinger   929
      Kristelig-socialt arbeide   930
  Prester og klokkere, organister og kirkeverger   933
  Menigheter i Tønsberg som ikke tilhører den norske kirke   940
      Tønsberg metodistmenighet   940
      Den evangeliske lutherske frikirke, Tønsberg menighet   940
      Betaniamenigheten   941
      Den romersk katolske kirke i Tønsberg.  Av sogneprest A. O. Sund   941
      Frelsesarméen   942
  Avholdsarbeidet i Tønsberg   942
 Skolevesen    947
  Tønsberg høiere skole.  Av lektor Per Moe   947
      Rektorer ved Tønsberg høiere skole   959
  Folkeskolen.  Av skoleinspektør Sylfest Muldal   960
         Fortegnelse over Tønsberg almue- og folkeskoles lærerpersonale med angivelse av tjenestetid ved skolen.  Av lærer O. A. Dragseth   968
      Tønsberg lærerlag   970
 Almindelige kulturforhold.  Av Oscar Albert Johnsen    971
  Foreningsliv   971
      Sjømannsforeningen   971
      Tønsberg Håndverk- og Industriforening   976
      Tønsberg Handelsstands Forening   980
      Selskaps- og hjelpeforeninger   985
      Idrettsforeninger   988
      Foreninger med kunstneriske formål   994
      Foreninger med andre kulturelle formål 1008
      Politiske foreninger 1020
      Fagforeniger 1024
      Arbeidsgiverforeninger 1033
  Bildende kunst 1035
  Litteratur 1049
  Pressen 1061
  Foredrag 1067
  Teater 1070
  Konserter m.m. 1074
  Dagligliv og selskapelighet 1083
  Folkefester 1097
  Bybilledet skifter 1114
      Bebyggelse 1114
      Det indre bybillede 1119
      Stensarmen og havnen 1127
      Slottsfjellet 1129
 Noen gamle Tønsberg-slekter.  Av statsarkivar Einar Jansen 1134
  Stoltenberg 1134
  Seeberg 1140
  Bull 1146
  Foyn  (Føyen, Føyn) 1156
  Faye 1161
  Hvistendahl 1163
 Navneregister  1169
 Sakregister  1281