Sjansen er stor for at du har en rekke uekte barn blant dine forfedre, altså barn som er født uten at mor og far har inngått ekteskap. Men visste du at i en lengre periode i historien sto disse barna uten arverett til far?

Uekte barn var i lang tid kun å anse som tilhørende morens slekt og far hadde kun forpliktelser til et visst underholdsningsbidrag som kunne bli fastsatt av «øvrigheden», jfr. de som til enhver tid satt med makten i samfunnet. 

Uekte barn får arverett i 1916

Ved årsskiftet 1915 til 1916 ble det i Norge innført nye lover som ga barn født utenfor ekteskap rett på arv etter far og rett til bruk av fars navn. Lovene ble kalt De Castbergske barnelover etter Johan Castberg som var den store pådriveren for innføringen av lovene, som ble vedtatt på Stortinget i 1915. 

Dersom du selv ikke var født utenfor ekteskap, hadde du med innføringen av De Castbergske barnelover kanskje plutselig flere søsken som kunne gjøre rettsmessig krav på farsarven.

Disse lovene var banebrytende i Europa i sin tid og var garantert et samtaleemne på arbeidsplasser og i hjemmets lune rede. I realiteten gjennopprettet de kun en normal praksis fra middelalderen, men ved innføringen var lovene nokså radikale. I dag er De Castbergske barnelover en del av Norges dokumentarv

Norge var tidlig ute

Island, Finland og Danmark innførte liknende lover 5-10 år etter Norge, mens uekte barn i Sverige kunne ikke nyte den samme retten før sent på 1960-tallet.

I Norge forsvant praksisen med å skille mellom ekte og uekte barn nærmest helt ved innføringen av barneloven av 1981.

Andel av befolkningen som født utenfor ekteskap

I år 1900 hadde Norge rundt 2 240 032 innbyggere, av disse var rundt 125 000 født utenfor ekteskap. De Castbergske barnelover hadde derfor en enorm påvirkning på nordmenn på denne tiden.


Kilder:

https://www.nrk.no/hordaland/hundre-ar-siden-_uekte_-barn-fikk-arve-fedrene-sine-1.12723762

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7?q=barneloven

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_demografi

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/barn-som-kommer-under-uheldige-livsvilkar