Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Tidskifte – ny teknologi : 1840-1900
Bind: 4
Forfatter(e): Trond Feiring
År: 1998
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN: 8299175690, 8299175623
Sider: 437
En del av verket: Ringsakboka
Kilde: BIBSYS

Jan Haug har også for denne boka vært bilderedaktør og ansvarlig for utformingen.

Innhold

 Del 1.  Ringsaker omkring 1840

   13
 Kapittel 1.  Den nye kommunen    14
     
 Ringsakers første formannskap     14
    Ringsakers første ordfører    15
   Den nye regnskapsføreren    16
 Bygda     17
   Natur    17
   Befolkning og næringsliv    18
     
 Kapittel 2.  Krise og krisetiltak    24
   
 Krise     24
   Krisehjelp til de fattige    24
   Redusert forbruk    25
   Kornmangel    26
 Krisetiltak på lengre sikt     27
   Kornmagasin?    27
   Kornmagasin likevel, men i Næroset    30
   Jernverk?    31
     

 Del II.  De tradisjonelle næringene 

   33
 Kapittel 3.  Jordbruket 1840-1875    34
     
 Åkerbruket    34
   Fortsatt “kønn og poteter”?    34
   Stillstand eller utvikling?    35
   Ei åkerdyrkingsbygd    36
   Nydyrkning og bedre jordbearbeiding    37
   Vekselbruk    39
   Plogen    39
   Trøskeverk    40
 Februket     41
   Setra    42
   Framskritt, tross alt    43
 Den opplandske landbrukskrisa    47
   Krisetider    48
     
 Kapittel 4.  Jordbruket 1875-1900                                       49   
     
 Hamskifte?    49
 Åkerbruket    50
   Billig importkorn    51
   Matmjøl og mølledrift    52
   Havren    53
   Kornbygda Ringsaker    54
   Potetbygda Ringsaker    55
   Nydyrkning    55
 Mekanisering     56
   Økte lønner og mangel på arbeidskraft    56
   Slåmaskina    58
   Andre maskiner    61
 Februket     64
   Setra    68
   Hva slags ku?    71
 Andre husdyr     75
   Geit, sau, gris    75
   Fjørfe    76
   Hester    76
   Trav    78
 Meieriene     79
   Kontrollforeninger    86
   Men kua kunne ha mjølket mer    86
   Organisasjon    87
     
 Kapittel 5.  Attåtnæringer     88
     
   Husflid    88
   Handverk    89
 Jakt og fiske     91
   Fiske    92
   Jakt    94
 Hagebruk     97
   
 Kapittel 6.  Skogen    99
   
 Heimeskog og allmenningskog    99
   Heimeskogen    99
   Allmenningskogen  100
 Bruken av skogen   101
   Rovdrift?  102
   Kull- og tjærebrenning  103
   Tømmersalg  104
 1870-åra: Ei ny tid for skogen   106
   Sagbruk  107
   Torvdrift  109
   Ringsakskogen ved århundreskiftet  111
     

 Del III.  Ny virksomhet

 112
 Kapittel 7.  Brenneriene  113
   
 Gardsbrenninga  113
 Industriell brenning  115
   Strand Brænderi  116
   Veldre Brænderi  117
   Gaupen Brænderi  118
   Samvirke  119
   Drifta  120
   Brennevinssalget  120
 Bygda og brennevinet   122
   Brenneriene og jordbruket  122
   Tettstedsutvikling og brennevinsdeling  123
     
 Kapittel 8.  Industri og handel  125
   
 Industrien kommer til Ringsaker  125
   Status omkring 1840  126
   Teglverkene  128
   Brovold  130
   Stamphuset  130
   Fargeriene  131
   Garveriene  131
   Kvisla Bruk og Johannes Olsen  132
   Strømmen Brug og Theodor Krogvig  133
   Fossum  134
   Narud  135
   Ringsaker Fyrstikkfabrikk  136
   Andre entreprenører  137
   Tusenkunstneren Iver Øhre  137
   En pipemaker fra Næroset  139
   Status ca. 1840  140
 Handel   141
   Landkremmeren på Stein får konkurranse  141
   Arne Mæhlum og Mokvern  142
   Landkremmeren på Steins “sørgelige Ende”  144
   Ringstrand  145
   Kjos i Gaupen  148
   Bøhmer på Brøttum  149
   Nils Olsen i Næroset  151
   Veldre  152
   Status ved århundreskiftet  152
     
 Kapittel 9.  Ringsaker Sparebank  153
     
   Ringsaker sparebank blir til  153
   Ole Andreas Gjeldt  156
   Den kreutzske katastrofen  158
   Bankens videre skjebne  160
     
 Kapittel 10.  Den første kommunikasjonsrevolusjonen      164
   
   Nye kommunikasjoner  165
   Nye kjøpsteder  166
 Dampskip på Mjøsa   166
 Vegene innafor bygda  172
   Vegvedlikeholdet  173
   Åsmarkingene og veg. Nyvegen  174
 Skyssvesenet   176
   Skyssplikta  176
   Skysstasjoner i 1840-åra  177
   Faste skysstasjoner  178
 Kirkebakke, budstikke og postgang  181
   Kirkebakken  181
   Budstikka  181
   Postgangen  182
     

 Del IV.  Mange slags mennesker

 185
 Kapittel 11.  Bønder og plassfolk  185
   
 Befolkningsvekst  185
   Flere slags folk  186
 Gardene og bønder  188
   Hvor mange garder?  188
   Storgarder og smågarder  189
   Gardsstrukturen i 1836  190
   Gardsstrukturen i 1903  192
   Storgardene som hjørnesteinsbedrifter  196
   Enhetslåven  197
   Utskifting/Vardåsen  199
   Føderådsordningen  200
 Plasser i vekst og fall  203
   Veksten fram til 1865  204
   Hvordan levde husmannen?  204
   Husmannsvesenet under debatt  
   Tilbakegangen  209
     
 Kapittel 12.  Folk i bygdas randsone  212
   
 De fattige  212
   Hvor mange fattige?  214
   Hvem var fattige?  215
   Fattighjelpa  217
   Fattighjelpa mot århundreskiftet  218
   Holo fattiggard  219
 De sinnssjuke   219
 Omstreiferne  221
   Bygdevekteren  223
 De kriminelle  224
   Kvinner som lovbrytere  224
   Randine Dokken og kvalifisert leiermål  224
   Marte Skappel-eie og drap av barn i dølgsmål  225
   Mari Hansdatter  227
   Menn som lovbrytere.  
   Tjuver og brennevinsselgere  227
   Tåle Hansen og Andreas Kluftsveen  228
   Brennevinet  229
     
 Kapittel 13.  Flytting og utvandring  231
   
 Flytting innenlands  231
 Utvandringa til Amerika  233
   Pionerene Lars Holo og Niels Kjos  233
   Masseutvandringa. 1.fase: 1850-1875  235
   Masseutvandringa. 2.fase: 1875-1900  238
   Hvorfor dro de?  240

 Del V.  Helsestell, sjukdom og levekår       

 244
 Kapittel 14.  Helsestellet  245
     
   Vaksinering  245
   Jordmora  245
   Legene  248
   Sjukepleierne  252
   Apotek  255
   Sjukehus  257
   Helsestellet ved århundreskiftet  259
     
 Kapittel 15.  Sjukdom og levekår  260
   
 Sjukdom  260
   De epidemiske sjukdommene  260
   Sjukdom i Ringsaker 1840-1870  260
   Sjukdom 1870-1890  262
   Den store difteriepidemien 1887-1894  262
   Sjukdomsbildet mot slutten av århundret.  
   Tuberkulosen  265
 Levekår  
   Boliger  266
   Hygiene og klær  268
   Kosthold  269
   Rusmisbruk  271
   Sedelighetstilstanden  272
     

 Del VI.  Hvem bestemte?

 275
 Kapittel 16.  Kommunen  276
     
   Hvem styrte?  276
   Kommunevalgene  277
   Kommunale oppgaver  279
   Den kreutzske katastrofen  280
   Kommunale utgifter  280
   Kommunehuset  281
     
 Kapittel 17.  Thranerørsla  283
     
   Arbeiderforeninger i Ringsaker  283
   Tobias og soknepresten  284
   Medlemmene  285
     
 Kapittel 18.  Bygda og rikspolitikken  288
   
 Stortingsvalg og partidanning  288
   Året 1868 og Ringsaker sogneselskap  288
   Stortingsvalgene  291
   Partilagene opprettes  292
 Arbeiderne organiserer seg på ny  296
   Sjur Fedje  296
   Ringsaker Arbeiderforening  297
   Arbeiderforeningen skifter ham  297
     

 Del VII.  Bygdas felles hus    Kirka og skolen      

 299
 Kapittel 19.  Kirka og prestene  300
   
 Kirkene i Ringsaker  300
   Åsmarka kirke  303
 Prestene  305
   Kapellanene  307
   Soknekallets deling  308
     
 Kapittel 20.  Religiøst liv  309
     
   Ringsaksokningene og religion  309
   Haugianere, misjon og bedehus  311
   Status ved århundreskiftet  316
   Dissentervirksomhet  317
     
 Kapittel 21.  Skolen  318
   
 Omgangsskolen  318
   Lærerne  318
   Livet i skolestua før 1860  319
   Private skoler  321
 Fastskolen kommer.  Den ringsakerske skolesak  322
   Skolerevolusjonen i Ringsaker  323
   Læreren som bonde  324
   Lærerne organiserer seg  327
   Livet i skolestua etter 1860  328
   Håndarbeid og husflid  329
   Tregeværer i skolen  329
 Folkeskolen kommer  330
 De høgere allmueskoler  331
   Aftenskoler og amtsskoler  334
   Ringsaker ikke lenger noen skolesinke  335
     

 Del VIII.  Kulturelt liv

336
 Kapittel 22.  Musikk, sang og fest  337
   
 Den uorganiserte virksomheten  337
   Fest, dans og musikk for de bedrestilte  337
   Ballene  338
   Dans, fest og moro for allmuen  341
   Spillemenn  342
 Den organiserte virksomheten  344
   Sang- og musikkforeninger  344
   Hovedsoknet  344
   Nordre Ringsaker  349
   Veldre  352
 17.mai-feiring  353
     
 Kapittel 23.  Kunnskap og tørst  357
   
 Leselyst og kunnskapstørst  357
   Leseselskaper og bibliotek  357
   Aviser  359
   Ringsaker arbeiderakademi  360
 Malere og diktere  362
   Johan Nordhagen  362
   Tryggve Andersen  364
   Malerkolonien på Skoug  365
     
 Kapittel 24.  Idrett  368
     
   Skytterlagene  368
   Idrett  370
   Et “Vanegjengeri og en Døs over vor Bygd”?  373
     

 Del IX.  Ringsaker fram mot århundreskiftet

 374
 Kapittel 25.  Den andre kommunikasjonsrevolusjonen  375
   
 Jernbanen  375
   Kampen for Ringsakerbanen  376
   Ringsaker inn i kampen  377
   Seier for Ringsakerbanen  377
   Mer strid om Ringsakerbanen  378
   Stasjonene  380
   Ringsakerbanen bygges  381
   Jernbanen og lokalsamfunnet  383
   Åpningen  389
 Vegene  389
   Chausseen  390
   Nye bygdeveger  392
   Vegvokteren med jernriva  392
 Telefonen  394
 Virkninger av den andre kommunikasjonsrevolusjonen  395
   Stimulans for næringslivet  396
   Ringsakers nye sentrum: Moelv  396
   Ringstrand og posten  399
   Nye poståpnerier  399
     
 Kapittel 26.  Avslutning  
 Ringsaker ved århundreskiftet  400
   
 Noter  404
 Kilder og litteratur  417
 Navne- og stedsregister  420
 Stikkordregister  431