Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bygdesoga
Bind: 1
Forfatter(e): Olav Kolltveit
År: 1963
Utgitt: Odda, Ullensvang og Kinsarvik bygdeboknemnd
Sider: 626
Kilde: BIBSYS

Innhold

   

Side

 FRÅ SAMLEN TIL SELJESTAD   
      Av Lars Kiærland og Lars Hamre     11
     
 FORNTIDA I ODDA, ULLENSVANG OG KINSARVIK      
   Av Egil Bakka     47
     
 MELLOMALDEREN   
      Samfunnsstrukturen  
   Folketalet og næringsgrunnlaget  209
   Saltbrenninga  210
   Handelen med jarn  212
   Fruktdyrkinga  213
   Kaupangen Kinsarvik  214
   “Kongsgarden” Huse  220
   Ting, herstell og skatt  222
   Politiske stemningar og hendingar  225
   Mannadauden og fylgjene han fekk  227
   Hardanger sysle  228
   Bondeoppreisten i 1444  228
   Hardanger som bispe-len  230
     
   Kristendom og kyrkje :  
   Kyrkjeskipnaden  233
   Kinsarvik kyrkje  237
   Ullensvang kyrkje  246
   Odda kyrkje  251
   Huskapellet på Aga  253
   “Klosteret” i Opedal  254
   Dei krossmerkte pilgrimsvegane  259
   Presteskapet i mellomalderen  263
   Gildet og gildestova i Kinsarvik  268
   Kyrkje- og prestebordsgodset  274
   Klostergodset  279
     
   Mellomalderætter :  
   Martein kongsfrende og Jåstadætta  283
   Aga- og Galte-ætta  288
   Måge-ætta  299
   Pustrung-ætta  302
   Hovlandsætta  303
     
 UNDER ADELSVELDET 1530-1660   
   Lensskipnad og befalingsmenn  308
   Futar over Halsnøy og Hardanger  310
   Sorenskrivarar i Hardanger  312
   Bondelensmenn i Ullensvang, Kinsarvik og Odda     315
   Lyseklostret og klosterlensmennene  324
   Medgang og motgang i 1500-åra  325
   Hardaste bolken i nyare tid, 1600-60  331
     
   Kyrkjer og kyrkjeliv 1536-1660  
   Lutherdomen innførd under passiv motstand  344
   Sokneprestane 1536-1608  346
   Omskipinga av prestegjelda  349
   Den bitre prestestriden i 1630-åra  350
   Soknekyrkjene 1600-60  357
   Utdrag or kyrkjestolane  358
     
 MOT BETRE TIDER OG TRYGGARE KÅR, 1660-1730   
   Folketeljinga 1664   366
   Matrikuleringa 1667  368
   Leiglendingane blir sjølveigarar  371
   Folkevoksteren 1700-30  373
   Skredskadar og avtaksskjøn  375
   Næringslivet 1660-1730  379
   Bygdeliv og bygdehendingar  405
   Hardingfela  413
   Militærteneste og utkommanderingane  417
     
   Kyrkjesoga 1660-1730 :  
   Glimt frå kyrkje- og folkeliv  429
   Sokneprestane 1669-1723  430
   Klokkarar 1637-1730  434
   Soknekyrkjene  438
     
   Sivile embets- og ombodsmenn :  
   Futane i Hardanger 1660-1730  448
   Sorenskrivarar i Hardanger  450
   Soknelensmenn i Ullensvang 1668-1705  451
   Soknelensmenn i Kinsarvik 1670-1705  453
   Soknelensmenn i Odda 1661-1705  454
   Skipreidelensmenn 1706-29  455
   Lyseklosterlensmenn 1674-1723  456
     
 GROTIDA 1730-1814   
   Folkevoksteren og den økonomiske framgangen  457
   Ekstraskatten 1763-72  461
   Folketeljinga 1769  463
   Folketeljinga 1801  464
   Marknadshøve på Kongsberg, i Røldal og Telemark     491
   Sjøfart og handel  501
   Kremarar og gjestgjevarar  507
   Vegar og samferdsle  511
   Bygd og folk i dagleglivet  514
   Bygdesamfunnet sett gjennom rettsprotokollane  538
   Flaum-, skred- og andre bygdeulukker  544
     
   Kyrkjesoga i opplysningstida :  
   Soknekyrkjene i privateige  551
   Geistlege embetsgardar  555
   Sokneprestar 1732-1802  560
   Kapellanar 1728-1806  570
   Klokkarar 1732-1815  576
   Skulesoga 1739-1814  584
   Fatigforsytiga av 1755  592
     
   Embets- og ombodsmenn :  
   Sorenskrivarar 1733-1800  598
   Skipreidelensmenn 1732-1822  602
   Lyseklosterlensmenn 1724-1811  606
   Søndre Hardangerske Compagnie  607
   Krigsåra 1807-14  613
   Melding om bygdebokarbeidet  621
   Kjeldetilfanget  624