Stikkort: Fredning

Kunstnarbustad i Olden freda

Kunstnaren og stålarvingen frå USA, William H. Singer jr., busette seg i Olden på starten av 1900-talet. No er huset til han...

Riksantikvaren vedtar midlertidig fredning av jødisk historie i Tromsø

- Storgata 62 i Tromsø er truet av utbygging – fasadeendring og riving av bakgårdsbygning, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vi vedtar...

1500-tallsgård fredet

Breie gård i Etnedal kommune har vært i bruk i over 500 år. Nå fredes det karakteristiske gårdstunet.

Riksantikvaren freder skogfinsk tørkehus

Skogfinnene er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Riksantikvaren freder nå kulturminnet ria fra Revholtet gård, som del av en...

Riksantikvaren freder sagbruk i Namsos

Spillum Dampsag & Høvleri er et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Riksantikvaren freder...

Riksantikvaren freder skogfinsk røykstue

Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en...