Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Opphavet
Bind: 1
Forfatter(e): Steinar Skjeseth, Anders Hagen
År: 1991
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN: 8299175631, 8299175623
Sider: 176
En del av verket: Ringsakboka
Kilde: BIBSYS

Temaet for denne boka er de aller eldste tider.
Professor Steinar Skjeseth skriver om berggrunn og forsteininger, om istider og breelver og om vårt egentlige eksistensgrunnlag, jord og vatn.
Professor Anders Hagen skriver om oldfunn og gravrøyser, helleristninger og bygdeborger og om dem som gjennom årtusener etterlot seg disse sporene, veidefolk og bønder.

Innhold

Geologien i Ringsaker: Steinar Skjeseth  
Hvordan bygda ble til      9
Urtid.          Prekambrium    11
                    Seinprekambrium    12
Oldtid.        Kambrium    21
                    Ordovicium    23
                    Silur    29
                    Devon    31
                    Karbon    33
                    Perm    33
Jordas mellomalder og nyere tid    36
                    Kvartær    38
Åstdalen    41
Mjøsbreen    42
Moelvas historie    47
Vannforekomster og vannforsyning    51
Vannforsyning    54
   
Arkeologi:  Anders Hagen  
Innledning.  
Litt om arkeologisk metode    57
Hva slags spor er bevart?    59
Språket i oldtida    61
Arkeologiske metoder    63
   
Steinalder.  
De eldste spor.  Fra jeger til bonde    66
Helleristninger nær mjøsstranda    67
Idègrunnlaget bak bildene    70
Spor etter jegernes boplasser    72
Flere funn fra Mesnavatna    74
Landnåmsfolk og språkskifte    76
Fellestrekk i redskapsbruk og livsform    77
Jordbruk og urgarder    78
De eldste funn fra bondesteinalderen    79
Skafthulløksa – et dugelig redskap    80
Sterk bosetningsvekst ca. 1800-1500 f.Kr           81
Hvilke områder ble først bosatt    82
Permanent bosetning?    83
En normal utvikling    84
Årsaken til ekspansjonen    85
Hvor stor var befolkningen?    86
   
Bronsealder.  
Den første metalltida    87
Kontakter sørover    89
Offersakene fra Kråkvik     89 
Hvilken makt ble det ofret til?    91
Hvor ble bronsesakene produsert og hva ble de betalt med?        91
Hvordan ble varene fraktet?     93
Moder jord.  Livets beskytter?     93
Krise som årsak til ofringen?     93
Endinger i ressursforholdene     94
   
Tidlig jernalder.  
Overgangen til ei ny tid     95
Myrkvinna fra Kinnlitjernet     96
Tolvsteinringen på Smestadsletta     98
Når og hvorfor ble Tolvsteinene reist?     99
En kultplass med flere funksjoner   100
   
Romersk jernalder.  
Tida ca. 100-400 e.Kr   101
Gravplassen på Hersau   102
Tre slags gravmarkeringer   103
Andre liknende gravplasser i Ringsaker  104
Gravformer som bevis for fast bosetning  106
Krigergraver og høvdingsmakt   107
Hverdagen på Rør   109
Maktsentret på Ring   111
   
Folkevandringstid – merovingertid.  
Gåtefulle epoker i Øst-Norge   113
Få funn, men ingen isolasjon  113
Krigerkasten svekket?   115
Årsaker til kildesvikten  115
Gravfeltet på Sveinhaug   116
Et fastere organisert samfunn   117
Utgravingen av Sveinhaugen   117
Haugen som symbol på makt   119
Kongshaugen på Flisaker   120
Andre fornminner nær Veldre kirkested   123
Samfunn og forsvar   124
Grendeskanser eller bygdefestninger   124
Borgrekken øst for Mjøsa   126
Anleggene ved Bunnefjorden   129
Et samordnet forsvar   131
   
Vikingtid og vekst  133
Mange gravfunn   135
Krigerkulturen dominerer   135
Storslekter i Gaupen-distriktet   138
Flere maktsentra   140
Økonomisk vekst.  Utmarka som ressurs   142
Ferdig produkter og råjern  143
Fem depotfunn   144
Spor etter blestring   145
Blesterplassen i Langmyra   146
Innsats og utbytte   147
Dyregraver og elgfangst   149
Ingen gravfunn i utmarkene   150
Vikingtidas samfunnsmønster   151
Stort slavehold   152
Haulden, vikingtidas odelsbonde   153
Spor etter en lederklasse?   154
Forholdet til maktsenter på Åker   156
Litt om mannsnavn og mannsmotiver i vikingtida   157
Landnåmsbondens navn   158
Fargerike odelsbønder   158
Kvinnens plass i vikingsamfunnet   159
Vikingtidas motesmykker   160
Vikingtidas “bunad”   161
En ny gravskikk  163
Hvor stort var gardstallet ved slutten av vikingtida?   164
Primærkilden – jernalderens gravfunn  164
Fornminnene som bosetningsbevis   165
Gardsnavnene som kilde   166
Slutten på det hedenske jernaldersamfunnet   168
Register over oldsakfunn fra Veldre, Ringsaker og Brøttum   170
Register over fornminner fra Veldre, Ringsaker og Brøttum   174
En del aktuell litteratur   176