Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre

Ringsakboka : bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Opphavet
Bind: 1
Forfatter(e): Steinar Skjeseth, Anders Hagen
År: 1991
Utgitt: Brøttum historielag Ringsaker historielag Veldre historielag
ISBN: 8299175631, 8299175623
Sider: 176
En del av verket: Ringsakboka
Kilde: BIBSYS

Temaet for denne boka er de aller eldste tider.
Professor Steinar Skjeseth skriver om berggrunn og forsteininger, om istider og breelver og om vårt egentlige eksistensgrunnlag, jord og vatn.
Professor Anders Hagen skriver om oldfunn og gravrøyser, helleristninger og bygdeborger og om dem som gjennom årtusener etterlot seg disse sporene, veidefolk og bønder.

Innhold

Geologien i Ringsaker: Steinar Skjeseth 
Hvordan bygda ble til     9
Urtid.          Prekambrium   11
                    Seinprekambrium   12
Oldtid.        Kambrium   21
                    Ordovicium   23
                    Silur   29
                    Devon   31
                    Karbon   33
                    Perm   33
Jordas mellomalder og nyere tid   36
                    Kvartær   38
Åstdalen   41
Mjøsbreen   42
Moelvas historie   47
Vannforekomster og vannforsyning   51
Vannforsyning   54
  
Arkeologi:  Anders Hagen 
Innledning. 
Litt om arkeologisk metode   57
Hva slags spor er bevart?   59
Språket i oldtida   61
Arkeologiske metoder   63
  
Steinalder. 
De eldste spor.  Fra jeger til bonde   66
Helleristninger nær mjøsstranda   67
Idègrunnlaget bak bildene   70
Spor etter jegernes boplasser   72
Flere funn fra Mesnavatna   74
Landnåmsfolk og språkskifte   76
Fellestrekk i redskapsbruk og livsform   77
Jordbruk og urgarder   78
De eldste funn fra bondesteinalderen   79
Skafthulløksa – et dugelig redskap   80
Sterk bosetningsvekst ca. 1800-1500 f.Kr          81
Hvilke områder ble først bosatt   82
Permanent bosetning?   83
En normal utvikling   84
Årsaken til ekspansjonen   85
Hvor stor var befolkningen?   86
  
Bronsealder. 
Den første metalltida   87
Kontakter sørover   89
Offersakene fra Kråkvik    89 
Hvilken makt ble det ofret til?   91
Hvor ble bronsesakene produsert og hva ble de betalt med?       91
Hvordan ble varene fraktet?    93
Moder jord.  Livets beskytter?    93
Krise som årsak til ofringen?    93
Endinger i ressursforholdene    94
  
Tidlig jernalder. 
Overgangen til ei ny tid    95
Myrkvinna fra Kinnlitjernet    96
Tolvsteinringen på Smestadsletta    98
Når og hvorfor ble Tolvsteinene reist?    99
En kultplass med flere funksjoner  100
  
Romersk jernalder. 
Tida ca. 100-400 e.Kr  101
Gravplassen på Hersau  102
Tre slags gravmarkeringer  103
Andre liknende gravplasser i Ringsaker 104
Gravformer som bevis for fast bosetning 106
Krigergraver og høvdingsmakt  107
Hverdagen på Rør  109
Maktsentret på Ring  111
  
Folkevandringstid – merovingertid. 
Gåtefulle epoker i Øst-Norge  113
Få funn, men ingen isolasjon 113
Krigerkasten svekket?  115
Årsaker til kildesvikten 115
Gravfeltet på Sveinhaug  116
Et fastere organisert samfunn  117
Utgravingen av Sveinhaugen  117
Haugen som symbol på makt  119
Kongshaugen på Flisaker  120
Andre fornminner nær Veldre kirkested  123
Samfunn og forsvar  124
Grendeskanser eller bygdefestninger  124
Borgrekken øst for Mjøsa  126
Anleggene ved Bunnefjorden  129
Et samordnet forsvar  131
  
Vikingtid og vekst 133
Mange gravfunn  135
Krigerkulturen dominerer  135
Storslekter i Gaupen-distriktet  138
Flere maktsentra  140
Økonomisk vekst.  Utmarka som ressurs  142
Ferdig produkter og råjern 143
Fem depotfunn  144
Spor etter blestring  145
Blesterplassen i Langmyra  146
Innsats og utbytte  147
Dyregraver og elgfangst  149
Ingen gravfunn i utmarkene  150
Vikingtidas samfunnsmønster  151
Stort slavehold  152
Haulden, vikingtidas odelsbonde  153
Spor etter en lederklasse?  154
Forholdet til maktsenter på Åker  156
Litt om mannsnavn og mannsmotiver i vikingtida  157
Landnåmsbondens navn  158
Fargerike odelsbønder  158
Kvinnens plass i vikingsamfunnet  159
Vikingtidas motesmykker  160
Vikingtidas «bunad»  161
En ny gravskikk 163
Hvor stort var gardstallet ved slutten av vikingtida?  164
Primærkilden – jernalderens gravfunn 164
Fornminnene som bosetningsbevis  165
Gardsnavnene som kilde  166
Slutten på det hedenske jernaldersamfunnet  168
Register over oldsakfunn fra Veldre, Ringsaker og Brøttum  170
Register over fornminner fra Veldre, Ringsaker og Brøttum  174
En del aktuell litteratur  176