Steigen bygdebok

Steigen bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Nordfold : fjorden og folket
Bind: 3
Forfatter(e): Svein Fygle
År: 1991
Utgitt: Steigen kommune
Sider: 623
Kilde: BIBSYS

Innhold

Kapitteloversikt

   Side

 Del I. Natur og landskap, flora og fauna 

     7
 1. En fjord- og fjellkommune     7
 2.Dyre- og fugleliv    11
 3.Skogen    12
 4.Den fiskerike Møsvikfjorden    12
   

 Del II. Trekk fra Norfolds geologi 

   15
 1.Istida   15
 2.Isen trekker seg tilbake   15
 3.Løsmassens betydning for bosetning og jordbruk      16
 4.Landheving og strandlinjer   18
 5.Steinalderlandskapet   18
   

 Del III. Steinalderen

   19
 1.Funntyper og tidsperioder    19
 2.Eldre steinalder- de første menneskene    19
 3.Yngre steinalder- skiferfunnene    21
 4.Var det folketomt i Norfolda i steinalderen?    21
 5.Funntyper i Nordfold    23
 6.Økonomi og leveforhold i steinalder    24
   

 Del IV Jernalderen

   26
 1.Periodeinndeling    26
 2.Den nye jernteknologien    26
 3.Gårdsbosetning og jordbruksdrift    27
 4.Funn og fornminner fra jernalder i Nordfold    28
 5.Hvilke metoder bruker arkeologene til å rekonstruere jernalderbosetningen?    30
 6.Jernalderbosetningen i Nordfold    32
 7.Jernalderfunn/bosetning i nabokommunene til Nordfold    34
 8.En kystbosetning i jernalderen. Uenighet blant arkeologene    35
 9.Et oppgjør med innvandringshypotesen    36
 10.Hva levde folk av i jernalderen?    36
 11.Hva vet vi om nord-norsk kystsamisk bosetning i jernalder?    39
   

 Del V. Middelalderen 

   42
 1.Hovedlinjer    42
 2.Slutt på småkongenes storhetstid   42
 3.Rikssamling og maktgrunnlag    43
 4.Lokal administrasjon    44
 5.Militærmakten    46
 6.Fra Vågabok til Steigarting    47
 7.Religionsskiftet    48
 8.Den geistlige administrasjon    49
 9.Rørstad kirke- en middelalderkirke?    50
 10.Hvilke gårder var bosatt i høymiddelalderen?    51
 11.Mørviksfjorden – sameland, ingenmannsland eller utmarksområde for bumenn i hovedfjorden?    54
 12.Middelalderfunn i Nordfold og nabo-herredene    59
 13.Økonomi og leveforhold i middelalderen    60
 14.Sosial og økonomisk krise i seinmiddelalderen    63
 15.Avbefolkning av de indre fjordbygder. Befolkningskonsentrasjon i de ytre strøk    66
   

 Del VI. Perioden ca. 1500-1620

   68
 1.Kilder og periodeinndeling    68
 2.Maktforhold, sentral og lokal verdslig administrasjon    68
 3.Kirke og kirkeliv    71
 4.Det økonomiske system: Jektefart og handel    74
 5.Ut av stillstanden: Befolkningsvekst og gjenrydding av ødegårder i Norfold    77
 6.En samisk befolkning i Nordfold på 1500-tallet?    79
 7.Befolkningsveksten 1520-1620    80
   

 Del VII. Perioden 1600/1620-1800 

   82
 1.Kildesituasjonen    82
 2.Sentral og lokal verdslig administrasjon    82
 3.Presteliv og kirkehistorie på 1600- og 1700-tallet    89
 4.Jekteskipperne  eller knapene 100
 5.Borgernes nordlandshandel  108
 6.Gjestgiverne  109
 7.Stagnasjon i befolkningsutviklingen 1610-1660  113
 8.Samisk framstøt mot bumannsgårder rundt midten av 1600-tallet  115
 9.Samisk befolkningsvekst og bosetning 1609-1667  115
 10.Befolkningsutvikling i Folden prestegjeld 1665/66-1701  119
 11.Befolkningsutviklingen i tidsrommet 1701-1769  122
 12.Befolkningsutviklingen i perioden 1769-1801   127
 13.Fiskeriene  128
 14.Korndyrkingen  145
 15.Februket  154
 16.Skogsdrift og sagbruk  158
 17.Båtbygging  160
 18.Gårdslandskapet  161
 19.Byggeskikk og husvære  162
 20.Kosthold og klesskikker  167
 21.Hvem eide jorda i Nordfold sogn?  170
 22.Samiske rettigheter til jorda  174
 23.De nye menneskene  177
 24.Økonomi og levekår blant samene i Nordfold 186
 25.Skolevesenet i Folden prestegjeld før 1800  204
   

 Del VIII. Attenhundretallet 

 212
 1.Kilder og linjer  212
 2.Uår og barkebrødstider  212
 3.Befolkningsutviklingen utover 1800-tallet   216
 4.Årsakene til befolkningsøkningen etter 1815  217
 5.Helsevesen og levekår  224
 6.Fiskarbønder, husmannsvesen og andre folkegrupper  230
 7.Jordbruket  245
 8.Fiskeriene  252
 9.Gode og dårlige tider  269
 10.Samene i Nordfolda  275
 11.Bøndene blir selveiere  280
 12.Fattigvesenet i Folda før 1837  282
 13.Skolevesenet i Folda før 1838  282
 14.Kommuneforvaltningen før 1837  284
 15.Det kommunale selvstyret  285
 16.Kirka og prestene  295
 17.Fattigvesenet  303
 18.Skolevesenet  308
 19.Folden lensmannsdistrikt  316
 20.Det nye Folden herred- en koloss på leirgrunn  319
 21.Samferdsel  323
 22.Handel og omsetning  329
 23.Foreningsliv  338
   

 Del IX. Perioden 1900-1920 

 341
 1.Linjer i utviklingen  341
 2.Befolkningsutviklingen 1890-1920   342
 3.På egne bein  344
 4.Skolevesenet  347
 5.Fattigforsorgen  353
 6.Helsevesenet  357
 7.Kirkeliv og strid om nytt prestegjeld  364
 8.Kommunikasjonene  367
 9.Økonomisk utsyn over perioden 1900-1920  372
 10.Kystfisket dominerte  374
 11.Motorisering og redskapsforbedringer  383
 12.Omsetning av fiskeprodukter  397
 13.Handel  399
 14.Sekundære og teritiære yrker  401
 15.Fremgang for jordbruket  403
 16.Fra høykonjunktur til matvaremangel  412
 17.Kultur og organisasjonsliv 414
   

 Del X. Mellomkrigstida 

 426
 1.Linjer i utviklingen  426
 2.Befolkningsutvikling   426
 3.Yrker og næringsstruktur  428
 4.Jordbruket i mellomkrigsårene  429
 5.Fiskeriene i Nordfold i mellomkrigsårene 436
 6.Handelsmennene slet tungt  446
 7.Andre næringer  447
 8.Folks økonomiske kår  449
 9.Arbeidsledighet og nødsarbeid  451
 10.Statlige krisetiltak i fiskerinæringen  459
 11.Statlige tiltak i jordbruksnæringen  463
 12.Fattigvesen/ sosial forsorg  469
 13.Den kommunale administrasjon  473
 14.Kommunens økonomiske stilling i mellomkrigsårene 477
 15.Skolen i mellomkrigsårene  484
 16.Levekår og dagligliv  489
 17.Kommunikasjoner  497
 18.Kulturliv og organisasjonsmønster  504
   

 Del XI. Nordfold under okkupasjonsstyret 1940-45 

 516
 1.Linjer i utviklingen  516
 2.Festningsanlegget i Laukvika  517
 3.Grenselostrafikk over Hopen/Hopvatnet  521
 4.Fangeleiren ved Møsvikvatnet  524
 5.Rasjonering og hverdagsliv  526
 6.Levekår under krigen  529
 7.Den kommunale nyordningen 1940-45  531
 8.Oppslutningen om Nasjonal Samling (NS)  533
 9.Kommuneøkonomien  535
 10.Skolen i okkupasjonsårene  536
 11.Landbruket  538
 12.Fiskeriene  539
   

 Del XII. Etterkrigstid 

 544
 1.Den nye arbeidsdagen  544
 2.Krigsskadeoppgjøret  544
 3.Behandlingen av de evakuerte  546
 4.Strid om tyske etterlatenskaper  547
 5.Den kommunale administrasjon over til normale tilstander  548
 6.Fortsatt rasjonering  549
 7.Befolkningsnedgang, flytting og forgubbing  549
 8.Kombinasjonen fiske/jordbruk på vikende front  552
 9.Jordbruket i etterkrigstida  554
 10.Fisket og fiskerbefolkningen  558
 11.Industri og bygge- og anleggsvirksomhet  565
 12.Skogbruksnæringen  567
 13.Samferdsel som næring  570
 14.Forretningsvirksomhet  570
 15.Kommunikasjonsutviklingen  571
 16.Kommuneinstitusjonen  580
 17.Fra interkommunalt samarbeid til kommunesammenslåing  597
 18.Fra foreningsliv til aktivitetssamfunn  600
 19.Etterord  607
 20.Vedlegg 623
   
 For mer detaljert kildefortegnelse – se bak i boka.