Steigen bygdebok

Steigen bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Nordfold : fjorden og folket
Bind: 3
Forfatter(e): Svein Fygle
År: 1991
Utgitt: Steigen kommune
Sider: 623
Kilde: BIBSYS

Innhold

Kapitteloversikt

     Side

 Del I. Natur og landskap, flora og fauna 

     7
 1.  En fjord- og fjellkommune      7
 2. Dyre- og fugleliv     11
 3. Skogen     12
 4. Den fiskerike Møsvikfjorden     12
     

 Del II. Trekk fra Norfolds geologi 

   15
 1. Istida    15
 2. Isen trekker seg tilbake    15
 3. Løsmassens betydning for bosetning og jordbruk       16
 4. Landheving og strandlinjer    18
 5. Steinalderlandskapet    18
     

 Del III. Steinalderen

   19
 1. Funntyper og tidsperioder     19
 2. Eldre steinalder- de første menneskene     19
 3. Yngre steinalder- skiferfunnene     21
 4. Var det folketomt i Norfolda i steinalderen?     21
 5. Funntyper i Nordfold     23
 6. Økonomi og leveforhold i steinalder     24
     

 Del IV Jernalderen

   26
 1. Periodeinndeling     26
 2. Den nye jernteknologien     26
 3. Gårdsbosetning og jordbruksdrift     27
 4. Funn og fornminner fra jernalder i Nordfold     28
 5. Hvilke metoder bruker arkeologene til å rekonstruere jernalderbosetningen?     30
 6. Jernalderbosetningen i Nordfold     32
 7. Jernalderfunn/bosetning i nabokommunene til Nordfold     34
 8. En kystbosetning i jernalderen. Uenighet blant arkeologene     35
 9. Et oppgjør med innvandringshypotesen     36
 10. Hva levde folk av i jernalderen?     36
 11. Hva vet vi om nord-norsk kystsamisk bosetning i jernalder?     39
     

 Del V. Middelalderen 

   42
 1. Hovedlinjer     42
 2. Slutt på småkongenes storhetstid    42
 3. Rikssamling og maktgrunnlag     43
 4. Lokal administrasjon     44
 5. Militærmakten     46
 6. Fra Vågabok til Steigarting     47
 7. Religionsskiftet     48
 8. Den geistlige administrasjon     49
 9. Rørstad kirke- en middelalderkirke?     50
 10. Hvilke gårder var bosatt i høymiddelalderen?     51
 11. Mørviksfjorden – sameland, ingenmannsland eller utmarksområde for bumenn i hovedfjorden?     54
 12. Middelalderfunn i Nordfold og nabo-herredene     59
 13. Økonomi og leveforhold i middelalderen     60
 14. Sosial og økonomisk krise i seinmiddelalderen     63
 15. Avbefolkning av de indre fjordbygder. Befolkningskonsentrasjon i de ytre strøk     66
     

 Del VI. Perioden ca. 1500-1620

   68
 1. Kilder og periodeinndeling     68
 2. Maktforhold, sentral og lokal verdslig administrasjon     68
 3. Kirke og kirkeliv     71
 4. Det økonomiske system: Jektefart og handel     74
 5. Ut av stillstanden: Befolkningsvekst og gjenrydding av ødegårder i Norfold     77
 6. En samisk befolkning i Nordfold på 1500-tallet?     79
 7. Befolkningsveksten 1520-1620     80
     

 Del VII. Perioden 1600/1620-1800 

   82
 1. Kildesituasjonen     82
 2. Sentral og lokal verdslig administrasjon     82
 3. Presteliv og kirkehistorie på 1600- og 1700-tallet     89
 4. Jekteskipperne  eller knapene  100
 5. Borgernes nordlandshandel   108
 6. Gjestgiverne   109
 7. Stagnasjon i befolkningsutviklingen 1610-1660   113
 8. Samisk framstøt mot bumannsgårder rundt midten av 1600-tallet   115
 9. Samisk befolkningsvekst og bosetning 1609-1667   115
 10. Befolkningsutvikling i Folden prestegjeld 1665/66-1701   119
 11. Befolkningsutviklingen i tidsrommet 1701-1769   122
 12. Befolkningsutviklingen i perioden 1769-1801    127
 13. Fiskeriene   128
 14. Korndyrkingen   145
 15. Februket   154
 16. Skogsdrift og sagbruk   158
 17. Båtbygging   160
 18. Gårdslandskapet   161
 19. Byggeskikk og husvære   162
 20. Kosthold og klesskikker   167
 21. Hvem eide jorda i Nordfold sogn?   170
 22. Samiske rettigheter til jorda   174
 23. De nye menneskene   177
 24. Økonomi og levekår blant samene i Nordfold  186
 25. Skolevesenet i Folden prestegjeld før 1800   204
     

 Del VIII. Attenhundretallet 

 212
 1. Kilder og linjer   212
 2. Uår og barkebrødstider   212
 3. Befolkningsutviklingen utover 1800-tallet    216
 4. Årsakene til befolkningsøkningen etter 1815   217
 5. Helsevesen og levekår   224
 6. Fiskarbønder, husmannsvesen og andre folkegrupper   230
 7. Jordbruket   245
 8. Fiskeriene   252
 9. Gode og dårlige tider   269
 10. Samene i Nordfolda   275
 11. Bøndene blir selveiere   280
 12. Fattigvesenet i Folda før 1837   282
 13. Skolevesenet i Folda før 1838   282
 14. Kommuneforvaltningen før 1837   284
 15. Det kommunale selvstyret   285
 16. Kirka og prestene   295
 17. Fattigvesenet   303
 18. Skolevesenet   308
 19. Folden lensmannsdistrikt   316
 20. Det nye Folden herred- en koloss på leirgrunn   319
 21. Samferdsel   323
 22. Handel og omsetning   329
 23. Foreningsliv   338
     

 Del IX. Perioden 1900-1920 

 341
 1. Linjer i utviklingen   341
 2. Befolkningsutviklingen 1890-1920    342
 3. På egne bein   344
 4. Skolevesenet   347
 5. Fattigforsorgen   353
 6. Helsevesenet   357
 7. Kirkeliv og strid om nytt prestegjeld   364
 8. Kommunikasjonene   367
 9. Økonomisk utsyn over perioden 1900-1920   372
 10. Kystfisket dominerte   374
 11. Motorisering og redskapsforbedringer   383
 12. Omsetning av fiskeprodukter   397
 13. Handel   399
 14. Sekundære og teritiære yrker   401
 15. Fremgang for jordbruket   403
 16. Fra høykonjunktur til matvaremangel   412
 17. Kultur og organisasjonsliv  414
     

 Del X. Mellomkrigstida 

 426
 1. Linjer i utviklingen   426
 2. Befolkningsutvikling    426
 3. Yrker og næringsstruktur   428
 4. Jordbruket i mellomkrigsårene   429
 5. Fiskeriene i Nordfold i mellomkrigsårene  436
 6. Handelsmennene slet tungt   446
 7. Andre næringer   447
 8. Folks økonomiske kår   449
 9. Arbeidsledighet og nødsarbeid   451
 10. Statlige krisetiltak i fiskerinæringen   459
 11. Statlige tiltak i jordbruksnæringen   463
 12. Fattigvesen/ sosial forsorg   469
 13. Den kommunale administrasjon   473
 14. Kommunens økonomiske stilling i mellomkrigsårene  477
 15. Skolen i mellomkrigsårene   484
 16. Levekår og dagligliv   489
 17. Kommunikasjoner   497
 18. Kulturliv og organisasjonsmønster   504
     

 Del XI. Nordfold under okkupasjonsstyret 1940-45 

 516
 1. Linjer i utviklingen   516
 2. Festningsanlegget i Laukvika   517
 3. Grenselostrafikk over Hopen/Hopvatnet   521
 4. Fangeleiren ved Møsvikvatnet   524
 5. Rasjonering og hverdagsliv   526
 6. Levekår under krigen   529
 7. Den kommunale nyordningen 1940-45   531
 8. Oppslutningen om Nasjonal Samling (NS)   533
 9. Kommuneøkonomien   535
 10. Skolen i okkupasjonsårene   536
 11. Landbruket   538
 12. Fiskeriene   539
     

 Del XII. Etterkrigstid 

 544
 1. Den nye arbeidsdagen   544
 2. Krigsskadeoppgjøret   544
 3. Behandlingen av de evakuerte   546
 4. Strid om tyske etterlatenskaper   547
 5. Den kommunale administrasjon over til normale tilstander   548
 6. Fortsatt rasjonering   549
 7. Befolkningsnedgang, flytting og forgubbing   549
 8. Kombinasjonen fiske/jordbruk på vikende front   552
 9. Jordbruket i etterkrigstida   554
 10. Fisket og fiskerbefolkningen   558
 11. Industri og bygge- og anleggsvirksomhet   565
 12. Skogbruksnæringen   567
 13. Samferdsel som næring   570
 14. Forretningsvirksomhet   570
 15. Kommunikasjonsutviklingen   571
 16. Kommuneinstitusjonen   580
 17. Fra interkommunalt samarbeid til kommunesammenslåing   597
 18. Fra foreningsliv til aktivitetssamfunn   600
 19. Etterord   607
 20. Vedlegg  623
     
 For mer detaljert kildefortegnelse – se bak i boka.