Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bygdesoga
Bind: 2
Forfatter(e): Olav Kolltveit
År: 1962
Utgitt: Odda, Ullensvang og Kinsarvik bygdeboknemnd
Sider: 579
Kilde: BIBSYS

Innhold

   

Side

 UNDER EMBETSMANNSVELDET 1814-60  
      Folkeliv og folkevokster      9
   Ivar Aasen i Ullensvang 1844    18
   Husmannsstellet    22
   Utflytting og utvandring    26
     
 Næringslivet 1814-60.   
   Jordbruket    38
   Fruktdyrkinga    42
   Skog og skogbruk    43
   Stølsdrifta i Austefjella    44
   Tamreinhald og tamreinlag    52
   Iseksport frå Folgefonn    54
   Bergverksdrift    56
   Smedehandverket    59
   Snikkarabeid og rosemåling    62
   Kvinnehusfliden    64
   Fartybygging og ferdakarar    65
   Heimefisket    76
   Gjestgjevarar og landhandlarar    78
     
 Samferdsle, vegar og postgang.   
   Vegplanar og vegarbeid    82
   Skyss-stell og postgang    89
     
 Reiseliv og hotelverksemd.   
   Nils Hertzberg som pioner i turistferdsla        93
   “Det underdeilige Hardanger”  100
   Mor Utne og hotellet hennar  103
   Odda blir turiststad  105
     
 Sosiale tilhøve og tiltak   
   Helsetilstand og helsetiltak   109
   Bygdelækjarar  115
   Distriktslækjarar  117
   Jordemorspørsmålet  119
   Fatigforsyting og fatigstell  120
     
 Kyrkjesoga.   
   Soknene kjøper att kyrkjene sine  127
   Ullensvang prestegard  129
   Kinsarvik soknekall  133
   Kyrkjealmenningane i Kinsarvik, Odda og Ullensvang      134
   Sokneprestane  143
   Kapellanar  153
   Kyrkjesongarar (klokkarar)  154
   Religiøst liv og misjonsarbeid  157
     
 Skule- og  kulturarbeidet.  
   Omgangsskulen 1800-60  160
   Lærarar 1800-60  169
   Leseselskap og soknebibliotek  175
   Bygdediktarar og andre forfattarar  182
   Felespel og felespelarar  190
     
 Politisk liv og stortingsval   194
   
 Bygdestyringa.  
   Formannskap og heradstyre  204
     
 Det sivile rettsstellet.  
   Sorenskrivarane  216
   Lensmennene  220
   Forliksstellet  223
     
 NYREISINGTID 1860-1913.   
   
 Ålmenntilstand, folkevokster og utflytting.  
   Frå femårsmeldinga 1865  226
   Folkemengd, yrkesdeling og utvandring  241
     
 Næringslivet 1860-1913.   
   Jordbruk, husdyrhald og meieridrift  251
   Fruktdyrking og fruktomsetnad  260
   Nordlandsfarten og fartybruket  272
   Handelsmenn og handelslag  287
   Bygdehandverk og småindustri  296
   Gruvedrift i 1860-70 – åra  300
   Siste freistnad på iseksport frå Bleie  302
     
 Samferdsle, post og telefon.   
   Vegbygging og vegpolitikk   304
   Damskipsfarten  313
   Postgang og postopneri  319
   Telegraf og telefon  322
     
 Bygdebankane.   
   Kinsarvik Sparebank  325
   Ullensvang Privatbank  326
   Odda Sparesamlag  327
     
 Natur- og brannskadar  330
   
 Turisttrafikk og hotellnæring.  
   Odda blir det store reiselivssentrum  333
   Ullensvang (Lofthus)  364
     
 Storindustrien i Odda og Tyssedal.   
   Fossekraft og industriplanar   374
   The Sun Gas Company LTD  379
   Aktieselskapet Tyssefaldene  381
   Alby United Carbide Factories Ltd.  384
   The North Western Cyanamide Company Ltd.  388
   Industrien i Odda  391
   Industritiltak i Tyssedal  392
   Anleggsarbeid i Kinsarvik  393
     
 Kyrkjesoga 1860-1913.   
   Soknekyrkjene  394
   Odda nye kyrkje  398
   Kinsarvik soknekyrkje  400
   Ullensvang soknekyrkje  405
   Utne kapellkyrkje  409
   Sokneprestane 1862-1913  411
   Personelle kapellanar  413
     
 Skulesoga 1860-1913.   
   Skulen 1860-89  419
   Skulen 1889-1913  426
   Lærarpersonalet 1860-1913  436
   Ullensvang Folkehøgskule  454
   Folkehøgskulestyrar Johannes Helleland  465
     
 Ungdoms-, misjons- og fråhaldslag.   
   Hauso Lese- og Samtalelag  469
   Hauso Ungdomslag  470
   Børve og Sekse Ungdomslag  471
   Utne Ungdomslag  472
   Utne Grannalag  474
   Ullensvang Ungdomslag  475
   Vikebygd Ungdomslag  477
   Odda Ungdomslag  478
   Ringøy Ungdomslag  479
   Kinsarvik Ungdomslag  480
   Boksamlingar og lesing  481
   Sokne- og folkeboksamlingar  482
   Misjonssak og misjonslag  484
   Fråhaldsarbeidet  489
     
 Målstrev og målreisingsarbeid   492
   
 Forfattarar og bladfolk  498
   
 Bilethoggarar og treskjerarar  502
   
 Politikk og stortingsval  
   Bondevensrørsla i 1860-70 – åra  506
   Politisk liv 1875-1913  510
   Stortingsmenn og valmenn  520
   Folkevæpning og skyttarlag  525
     
 Kommunestyringa 186-1913   
   Heradstyret  529
   Kommunepolitikarar  550
   Odda bygningskommune  553
   Heradsdelinga og opgjer av hopehavet  558
   Lensmann Johannes L. Aga  565
     
 Sosiale tilhøve og reformer   
   Helsetilstand og hygiene  568
   Distriktslækjarar  571
   Privatlækjarar  574
     
 Forsorg og sosialhjelp   
   Fatigstell og fatiggard  575
   Fatiglegata i Ullensvang  576
     
 Rettingar og tillegg til band II   580