Trøgstad kulturhistorie

Trøgstad kulturhistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: 1500-1800
Bind: 1
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 2004
Utgitt: Trøgstad kommune
Sider: 380 s.
Kilde: BIBSYS

Innhold

 En historisk bokutgivelse      9
   
 Bygdebok-komitèens forord    11
   
 Forfatterens forhold    13
   
 Kapittel 1  
 Innledning    15
   
 Bygdehistoriens betydning    15
 To typer bygdebøker    17
 En kulturhistorisk fremstilling      18
 Kildematerialet    19
 Perioden 1500-1800    21
   
 Kapittel 2  
 Bygd og befolkning    23
   
 Hva er en bygd?    24
 Administrative grenser    25
 Bebyggelse i skyggen av Svartedauen         28
 Befolkningstall på 1600-tallet    31
 En voksende befolkning på 1700-tallet    32
 Jordbrukere av mange slag    38
 Mellom bønder, tjenestefolk og kondisjonerte        41
 Husmenn i vekst    43
 Et første glimt inn på gårdene    44
 Et sammensatt bygdesamfunn    45
   
 Kapittel 3  
 Jord, eiere og brukere    47
   
 Landskyld og eierforhold    48
 Ulike typer jordeiere    51
 Eierforholdene i 1647    53
 Bonde-eiere    55
 Storeiere blant bøndene    56
 Kongen som eier    59
 Det benefiserte godset    60
 Andre eiere    62
 En oversikt over 1700-tallet    63
 Endrede eiendomsforhold    64
 Odelsrett og andre konfliktområder    68
   
 Kapittel 4  
 Menneskene og jorden    73
   
 Hva ble dyrket?    75
 Kornhøsten    76
 “Onde åringer”    78
 Produserte bøndene nok?    79
 Bråtebruk    80
 Bearbeidelse av jorden    83
 Så og høste    85
 Bearbeidelse av kornet    88
 Andre produkter    94
 Bruk og drift av skogen    95
 Tjærebrenning    96
 Salg og transport av tømmer    97
 Sagbruk    99
   
 Kapittel 5  
 Husdyr, jakt og fiske  107
   
 Skattelistenes tale  107
 Hestehold og hestehandel  110
 Kyr – til glede og besvær  113
 Sauer, geiter, griser og høns  114
 Beiting og gjeting  116
 Fôringsproblemet  117
 Jakt og fiske  122
   
 Kapittel 6  
 Hus og husholdning  127
   
 En “selvangivelse” fra 1688  127
 1700-tallets bondegårder  130
 En velstelt gård – eksemplet Sæter nordre  131
 Gamle og nye våningshus  133
 “Jutulstuer” og svalgangshus  134
 Innenfor dørstokken – en prestedatter på Roligheden         136
 Høysetetavler  137
 De velutstyrte husene  138
 Husstanden i huset  142
 Håndverkere  144
   
 Kapittel 7  
 Rett og urett  147
   
 Bygdeting og rettsorden  147
 Ankemuligheter  148
 Tingsteder  149
 Lagrettemennene  151
 Liv og røre på tinget  151
 Sorenskrivere  155
 Fogder  156
 Dynastier dannes  158
 Fogdens pengesaker  158
 Klager på embetsmennene  162
 Bygdelensmannen  166
 Noen sakstyper  169
 Trolldom  169
 Vold, drap og slagsmål  173
 Barnedrap  176
 Tyveri  178
 Skjellsord  179
 Konflikter og rettsorden  181
   
 Kapittel 8  
 Militærstellet  185
   
 Kriger i manns minne  187
 Krig på hjemmebane  188
 Soldattjeneste  194
 Legder, kvarterer og sesjoner  196
 Tyngende tjeneste  200
 Verving av soldater  201
 Voldelig utkommandering  204
 En æressak?  206
 Ytelser til det militære  207
 Offiserer i lokalsamfunnet  210
 Offiserskulturen  212
 De siste krigene  216
 Hva kjempet de for?  218
   
 Kapittel 9  
 Prester og kirker  221
   
 Prestegods og presteembete  221
 En registrering fra 1575  222
 En registrering fra 1732  224
 Prestenes inntektsforhold  225
 Prestegården  227
 Prestegårdsbeskrivelsen fra 1742   229
 Kirkehusene  233
 Kirkegodset  235
 Kirkene selges  236
 Kirkenes utstyr  237
 Kirkevergene  239
 Gaver til kirkene  242
 Ære, minne – og takk?  245
 Kirkene som felles arena  245
 Kirkegårder og gravminner  246
 De første prestene  246
 Niels Muus og hans regime  250
 Et prestedynasti  252
 1700-tallets prester  255
 Et nytt prestedynasti  261
 Medhjelpere og klokkere  263
 Presteenker  266
 Prestens oppgaver  268
 Prestehistorie og lokalhistorie  271
   
 Kapittel 10  
 Skolevesen og boklig kunnskap  275
   
 Fortellinger og bøker  275
 Kirkehuset som skolestue?  276
 Skrift og lesning i hjemmet  278
 De første spor av skole og opplæring  281
 Almueskolen  284
   
 Kapittel 11  
 Fattigstellet får form  289
   
 Hvem var fattig?  290
 Problemet øker på 1700-tallet  291
 Orden og system  294
 Fogden ser på Trøgstads fattigvesen  295
 Sogneprest Bech og fattigdomsproblemet  298
 Bønder og fornemme  301
 De fattige – en selvrekrutterende gruppe?  303
 Fattigstellet i praksis  304
 Veien videre  307
   
 Kapittel 12  
 Mellom kirkebøkenes permer  309
   
 Hva er en kirkebok?  309
 Livets gang – litt statistikk  314
 Dåp  316
 Bare et navn?  320
 Slektsnavn  328
 Innledelse av barselkoner  330
 Konfirmasjon  332
 Trolovelse og ekteskap  335
 Begravelse  345
 Skriftemål og nattverd  350
 Offentlig skriftemål  353
   
 Kapittel 13  
 Et tilbakeblikk  363
   
 Kilder og litteratur  367
   
 Steds- og navneregister