Tilskudd til frivillige lag som rydder vei for lokal historie

Pressemelding fra Riksantikvaren

Vei langs havet i Lofoten, Uttakleiv i Vestvågøy kommune i Nordland. Foto: Jan Adriansen.

Riksantikvaren skal i år fordele 2,5 millioner kroner til frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer. Foreninger og lag kan søke via sin fylkeskommune eller Sametinget om tilskudd på inntil 100.000 kroner.

--Annonse--

– Frivillige organisasjoner i Norge gjør et viktig arbeid med å ta vare på kulturmiljø etter menneskene som var her før oss. Historiske spor i form av stier og veier kan vitne om for eksempel samfunnsutvikling og handelsruter i tidligere tider. Mange gamle ferdselsårer kan være fine turveier i dag, og i tillegg legge til rette for økt lokalhistorisk kunnskap om nærmiljøet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Som en del av markeringen av frivillighetens år 2022 har Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilget 2,5 millioner kroner til å løfte fram og støtte frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier. Du kan få støtte til både tilrettelegging, skjøtsel og formidling. Formålet er å gjøre rutene mer synlige og legge til rette for økt engasjement. Riksantikvaren har fått i oppdrag å administrere ordningen.

Snart søknadsfrist

Tilskuddsmidlene skal gå til arbeid på historiske stier, veier, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Du kan få støtte både til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer og til revitalisering av eksisterende. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema.

Du må søke om tilskudd til et konkret tiltak som skal utføres i 2022. Satsingen er rettet mot lokale aktører som frivillige lag og organisasjoner. Andre grupper eller personer som ønsker å utføre et tiltak på frivillig basis kan også søke. Søknader om tilskudd sendes inn via fylkeskommunen eller Sametinget. Søknadsfristene er i tidsrommet 15. februar til 15. mars. Interesserte søkere bør sjekke hva som gjelder i eget hjemfylke, eller lese mer på Riksantikvarens nettsider.

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.